Іноземна мова (французька, 2 курс, факультет культури і мистецтв)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364доцент Байцар І. М.
464доцент Байцар І. М.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів комунікативної компетентності на рівні, що відповідає А2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти та призначений для студентів факультету культури і мистецтв, що вивчають іноземну мову (французьку). Завдяки роботі з численними аудіо та відео матеріалами, програма курсу розроблена з метою формування умінь і навичок усної та писемної професійної комунікації, професійно комунікативних, мовленнєвих та соціокультурних компетенцій, а також розвиток навичок самостійної роботи з франкомовною літературою та документами за фахом. Метою курсу є допомогти студентам оволодіти та засвоїти функціонально-семантичні, словотвірні і семантико-синтаксичні моделі французької мови, ознайомити з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру, сприяти виробленню навичок фахової комунікації з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності, сформувати та розвинути уміння вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою на задану професійну тематику у різних соціально-детермінованих ситуаціях. Практична спрямованість курсу передбачає використання мови у різних комунікативних ситуаціях спілкування, володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання, головними морфологічними і синтаксичними категоріями, парадигмами окремих частин мови, здатністю співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування, а отже уміння користуватись усним мовленням у межах фахової тематики.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
Знати: теоретично і практично передбачені для цього курсу граматичні та лексичні теми; головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови; принципи організації словникового складу французької мови; властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін.;лексичні та граматичні принципи формування фахових текстів з маркерами для здійснення комунікативних стратегій; синтаксичні конструкції та особливості синтаксису складних речень, вживання способів у складнопідрядних реченнях різних типів відповідно до їх лексичних та стилістичних характеристик.

Вміти: активно володіти лексичним запасом передбаченим курсом і граматичними моделями; сприймати на слух різножанрові аутентичні тексти відповідно до тематики курсу з елементами діалектної маркованості; читати та розуміти фахові тексти, відтворювати основну та імпліцитну інформацію; практично володіти запланованими для курсу граматичними темами; вірно виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання; описувати події, висловлювати свою думку, створювати повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію; дотримуючись правил орфографії написати приватний та офіційний лист, листівку, привітання, запрошення, твір відповідно до тематики курсу; вести дискус з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності; для закріплення й активного засвоєння граматики, навичок письма та орфографії вести бесіду в обсязі тематики курсу, передбаченої програмою з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири; вільно та адекватно використовувати французьку мову в ситуаціях усного спілкування (інформувати, описувати, висловлювати точку зору, аргументувати, вести дискусію); засвоїти мовний репертуар, який дозволить студентові висловлюватись лексичними засобами на різні теми; вірно виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання; для закріплення й активного засвоєння граматики, навичок письма та орфографії вести бесіду в обсязі тематики курсу, передбаченої програмою з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Marion Alcazar, Céline Braud Edito. Niveau A1: méthode de français / Aurélien Calvez, Guillaime Conuau, Anne Jacob, Cécile Pinson. – Paris : Les éditions Didier,  – 216 p.
 2. Baylocq M.-P., Brémaud S., Campopiano S. Édito A1: cahier d’activités / M.- P. Baylocq, S. Brémaud, S. Campopiano. – Paris : Les éditions Didier, 2016. – 122 p.
 3. Elodie Heu, Myriam Abou-Samra, Celine Braud, Michèle Brunelle, Cecile Pinson, Marion Perrard Edito. Niveau A2: méthode de français. – Paris : Les éditions Didier, 2016.- 216 p.
 4. Marie-Pierre Sassoubre Baylocq, Stephanie Bremaud, Clara Cheilan, Serguei Opatski Édito A2: cahier d’activités. –  Paris : Les éditions Didier,  2016.- 216 p.

Додаткова література:

 1. Claire Miquel Vocabulaire progressive du français avec 250 exercices. Niveau débutant. CLE International, 2008.- 160 p.
 2. Carlo C., Causa M. Civilisation progressive du français avec 400 activités. Niveau débutant / C. Carlo, M. Causa. – Paris : CLE International, 2005. – 162 p.
 3. Chamberlain A., Steele R. Guide pratique de la communication / A. Chamberlain, R. Steele. – Paris : Les Editions Didier, 2004. – 192 p.
 4. Dupré Latour S., Salins de G.-D. Premiers exercices de grammaire / Sabine Dupré Latour, Geneviève-Dominique de Salins. – Paris : Hatier / Didier, 2009. – 128 p.
 5. Dupuy Marjolaine, Launay Maud. Réussir le Delf A2. Livre + CD / Dupuy Marjolaine, Launay Maud. Paris: Les Editions Didier, 2010. – 126 p.
 6. Eluerd R. Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau débutant / R. Eluerd. – Paris : Hachette, 2005. – 112 p.
 7. Auge, M.D. Canada Pujols Tout va bien. Méthode de français. / Hélène Augé, M.D. Canada Pujols, L. Martin, Claire Marlhens. –  CLE International. 2005.- 170 p.
 8. Heu Elodie, Abou-Samra Myriam, Braud Céline, Brunelle Michèle, Perrard Marion, Pinson Cécile. Edito A2 — Les éditions Didier, Paris, 2016.- 216
 9. Mimran R. Vocabulaire expilqué du francais, niveau débutant / Reine Mimran.- Paris : CLE International., 2008. – 159p.
 10. Oughlissi E. Vocabulaire progressif du français. Tests. Niveau intermédiaire / E. Oughlissi. – Clé International, 2003. – 94 p.
 11. Siréjols E., Tempesta G. 450 nouveaux exercices. Niveau débutant / E. Siréjols, G. Tempesta. – Paris: CLE International, 2008. – 155 p.

Словники та довідники

 1. Alain Rey, Sophie Chatreau  Le Robert Dictionnaire d’expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 2020. – 1120 p.
 2. Bescherelle. La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. Hâtier – Paris, 2019. – 319 p.
 3. Larousse de poche/ Noms communs. Noms propres. / Ed: Larousse, 2016. – 1053p.

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення

www.abu.cnam; www.lefigaro; www.lepoint.fr;www.tv5.org; www.bonjourdefrance.com; www.francaisfacile.com/cours; www.enseigna.fr/fr/langues;www.lexiquefle.free.fr ;www.culture.coe.int/portfolio

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус