Іноземна мова (французька, 2 курс, факультет культури і мистецтв)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364доцент Вигнанська І. М.
464доцент Вигнанська І. М.

Опис курсу

Програма вивчення французької мови за професійним спрямуванням скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетентностей з метою вироблення у студентів навичок усної та писемної комунікації на побутовому, культурологічному та професійному рівнях, що зумовлює розширення у матеріалі навчального курсу об’єму інформації екстралінгвістичного характеру. Метою курсу є допомогти студентам оволодіти та засвоїти функціонально-семантичні, словотвірні і семантико-синтаксичні моделі французької мови, ознайомити з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру, сприяти виробленню навичок фахової комунікації з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності, сформувати та розвинути уміння вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою на задану професійну тематику у різних соціально-детермінованих ситуаціях. Практична спрямованість курсу передбачає використання мови у різних комунікативних ситуаціях спілкування, володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання, головними морфологічними і синтаксичними категоріями, парадигмами окремих частин мови, здатністю співвідносити мовні засоби із комунікативними цілями із врахуванням соціальних та культурних детермінант спілкування, а отже уміння користуватись усним мовленням у межах фахової тематики.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
Знати: теоретично і практично передбачені для цього курсу граматичні та лексичні теми; головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови; принципи організації словникового складу французької мови; властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін.;лексичні та граматичні принципи формування фахових текстів з маркерами для здійснення комунікативних стратегій; синтаксичні конструкції та особливості синтаксису складних речень, вживання способів у складнопідрядних реченнях різних типів відповідно до їх лексичних та стилістичних характеристик.

Вміти: активно володіти лексичним запасом передбаченим курсом і граматичними моделями; сприймати на слух різножанрові аутентичні тексти відповідно до тематики курсу з елементами діалектної маркованості; читати та розуміти фахові тексти, відтворювати основну та імпліцитну інформацію; практично володіти запланованими для курсу граматичними темами; вірно виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання; описувати події, висловлювати свою думку, створювати повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію; дотримуючись правил орфографії написати приватний та офіційний лист, листівку, привітання, запрошення, твір відповідно до тематики курсу; вести дискус з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності; для закріплення й активного засвоєння граматики, навичок письма та орфографії вести бесіду в обсязі тематики курсу, передбаченої програмою з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири; вільно та адекватно використовувати французьку мову в ситуаціях усного спілкування (інформувати, описувати, висловлювати точку зору, аргументувати, вести дискусію); засвоїти мовний репертуар, який дозволить студентові висловлюватись лексичними засобами на різні теми; вірно виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання; для закріплення й активного засвоєння граматики, навичок письма та орфографії вести бесіду в обсязі тематики курсу, передбаченої програмою з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.

Рекомендована література

Основна:
1. Marion Alcazar, Céline Braud Le nouvel édito Niveau A1. / Aurélien Calvez, Guillaime Conuau, Anne Jacob, Cécile Pinson. – Les éditions Didier, Paris, 2016.- 216 p.
2. Miquel C. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices / Claire Miquel. – Paris : CLE International. 2004. – 191 p.

Додаткова:
1. Claire Miquel Vocabulaire progressive du français avec 250 exercices. Niveau débutant. CLE International, 2008.- 160 p.
2. Carlo C., Causa M. Civilisation progressive du français avec 400 activités. Niveau débutant / C. Carlo, M. Causa. – Paris : Clé International, 2005. – 162 p

3. Dupuy Marjolaine, Launay Maud. Réussir le Delf A2. Livre + CD / Dupuy Marjolaine, Launay Maud. Paris: Les Editions Didier, 2010. – 126 p.
4. Eluerd R. Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau débutant / R. Eluerd. – Paris : Hachette, 2005. – 112 p.
5. Heu Elodie, Abou-Samra Myriam, Braud Céline, Brunelle Michèle, Perrard Marion, Pinson Cécile. Edito A2 — Les éditions Didier, Paris, 2016.- 216 p.
6 J. Girardet, J. Pécheur, C. Gibbe Méthode de français.Tendances A2 / Jacky Girardet, Jacques Pécheur, Colette Gibbe, Marie-Louise Parizet CLE International., 2016.- 160p.
7. Maia Gregoir, Odile Thiévenaz Grammaire progressive du français avec 600 exercices. / Maia Gregoir, Odile Thiévenaz CLE International, 2005. – 255 p.
8. Mimran R. Vocabulaire expilqué du francais, niveau débutant / Reine Mimran.- Paris : CLE International., 2005.- 159p.
9. Oughlissi E. Vocabulaire progressif du français. Tests. Niveau intermédiaire / E. Oughlissi. – Clé International, 2003. – 94 p.
10. Siréjols E., Tempesta G. 450 nouveaux exercices. Niveau débutant / E. Siréjols, G. Tempesta. – Paris: CLE International, 2008. – 155 p.

Словники та довідники
1. Larousse de poche/Dictionnaire. Noms communs. Noms propres. / Ed: Larousse, 2016. – 1053p.
2. Bescherelle. La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. Hâtier – Paris, 2012. – 319 p.
3. Alain Rey, Sophie Chatreau Le Robert Dictionnaire d’expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 2015. – 1092 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус