Історія перекладознавства (іспанська філологія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Кабов А. В.Іні41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Іні41Самодурова  О. Б.

Опис курсу

Мета курсу: посприяти: а) формуванню загальнотеоретичних знань з історії перекладознавства; б) засвоєнню принципових положень історії та розвитку світового та українського перекладознавства; в) засвоєнню методів та засобів аналізу історико-теоретичних засад перекладознавства.

Завдання курсу: поступове оволодіння науковим перекладознавчим апаратом, вироблення навичок критичного аналізу та практичного застосування теоретичних знань при вивченні і розборі перекладацьких зразків

Після вивчення курсу студент повинен

знати:

 • періодизацію історії перекладу у світі та в Україні;
 • історико-теоретичні підґрунтя авторських позицій різних перекладознавців;
 • історичні, загальномистецькі та власне літературні передумови розвитку перекладознавчої думки;

 вміти:

 • дефініціювати основні перекладознавчі терміни, рекомендовані програмою;
 • розрізняти основні етапи та періодизацію перекладознавства в світі;
 • класифікувати теоретичні вчення різних перекладознавчих шкіл та течій;
 • розпізнавати різні типи перекладів художніх текстів в їх історичному розвитку;
 • аналізувати перекладацькі позиції тих чи інших прекладачів;
 • характеризувати лексико-семантичні особливості окремо певного перекладацького періоду і окремого перекладача;
 • визначати граматичні особливості мови певного перекладацького періоду і окремого перекладача;
 • характеризувати різні перекладацькі етапи за ознаками загально встановлених класифікацій

Рекомендована література

 

 1. Зеров М. К. Нове українське письменство // Українське письменство / М. К. Зеров; упоряд. М. Сулима; післям. М. Москаленка. – К. : Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2002. – С. 5-104.
 2. Кальниченко О. А. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях. Ч. 1. Загальні питання. Стародавні часи: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. А. Кальниченко, В. О. Подміногін. – Х. : Вид-во НУА, 2005. – 132 с.
 3. Кочур Г. П. Здобутки й перспективи / Г. П. Кочур // Всесвіт. – 1968. – № 1. – C. 92-97.
 4. Коломієць Л. В. Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кінця ХІХ початку ХХ століття.: автореф. дис. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка / Л. В. Коломієць. – К., 2006. – 41 с.
 5. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу / М. Москаленко // Всесвіт. – 2006. – № 1-2.

Силабус:

Завантажити силабус