Історія мови (німецької)

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
520професор Максимчук Б. В.Інн31, Інн32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
512Інн31Захаров Ю. М.
Інн32професор Максимчук Б. В.

Опис курсу

Курс висвітлює лінгвістичні процеси та явища, які послідовно та закономірно визначили розвиток німецької мови, починаючи від виникнення західногерманських мовних особливостей початку першого тисячоліття нашої ери і до формування німецької мовної спільноти з різних територіальних діалектів у час становлення Німецького рейху X-XI ст. н.е. Основну увагу приділено характеристикам та змінам фонологічної та морфологічної будови у давньоверхньонімецький період 750-1050 років. Теоретичний виклад супроводжується практичними завданнями та аналізом оригінальких текстів того часу. Курс базується на знаннях та уміннях, набутих студентами у межах дисциплін “Вступ до германської філології”, “Вступ до мовознавства”, враховує матеріал курсів “Лексикологія німецької мови” та “Національна німецька література” та є у свою чергу основою для курсу “Медіавістика”.

Метою курсу є вивчення структурних рівнів німецької мови у найстаріший період її існування з позицій історично-порівняльного методу у мовознавстві задля забезпечення розуміння студентами будови сучасної німецької мови як наслідку її закономірного розвитку.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: предмет і завдання історії німецької мови; методи історичного дослідження мови; спільні та відмінні риси німецьких територіальних діалектів; еволюційні процеси у системі голосних та приголосних; модифікації у морфологічній структурі частин мови; історичний словотвір німецької мови; тенденції розвитку її лексичного складу та синтаксису; писемні пам’ятки давньоверхньонімецького періоду.

уміти: простежити та пояснити еволюцію фонологічного та морфологічного складу верхньонімецьких діалектів у порівнянні зі звуковим інвентарем та морфологічною будовою прагерманської мови; розрізняти різні давньонімецькі діалекти на основі особливостей їхніх звукових систем; перекладати та проводити морфологічно-синтаксичний розбір давньоверхньонімецьких текстів.

Рекомендована література

1.Бублик В.Н. Історія німецької мови. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Василь Назарович Бублик. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 272 с.
2.Задорожный Б.М. Историческая фонетика и морфология немецкого языка / Богдан Михайлович Задорожный. – Львов : Изд. при Львов. гос. ун., 1987. – 304 с.
3.Левицький В.В. Історія німецької мови. Посібник для студентів ВНЗ / Віктор Васильович Левицький, Гайнц-Дітер Поль. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 256 с.
4.Левицький В.В. Основи германістики / Віктор Васильович Левицький. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 528 c.
5.Максимчук Б.В. Історія німецької мови: практичний курс / Богдан Максимчук, Наталія Петращук.. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 279 с.
6.Москальская O.И. История немецкого языка : Учебник для ин-тов и фак. иност. яз. – 2-е изд., испр. / Ольга Ивановна Москальская. – М. : Высш. шк., 1985. – 280 с.
7.Чемоданов Н.С. Хрестоматия немецкого языка / Николай Сергеевич Чемоданов. – М. : Высш. шк., 1978. – 288 c.
8.Braune W. Althochdeutsche Grammatik. – 15. Aufl. / von Wilhelm Braune. Bearb. von Ingo Reiffenstein. – Tübingen : Max Niemeyer, 2004. – 394 S.
9.Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.– 24. durсhgesehene und erweiterte Aufl. / von Friedrich Kluge. Bearb. von Elmar Seebold. – Berlin, New York : de Gruyter, 2002. – S. 1023 S.
10.Schützeichel R. Althochdeutsches Wörterbuch / von Rudolph Schützeichel. – Tübingen : Max Niemeyer, 1995. – 341 S.
11.Stedje A. Deutsche Sprache gestern und heute: Einführung in die Sprachgeschichte und Sprachkunde / von Astrid Stedje . – München : Fink, 2001. – 223 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус