Максимчук Богдан Васильович

Посада: професор кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032)239-47-67

Електронна пошта: Bohdan.Maksymchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Б. В. Максимчук – відомий учений в галузі германського мовознавства, автор понад 100 наукових праць, присвячених проблемам частин мови і, зокрема, категоріальному статусу кваліфікативних слів у сучасній німецькій мові, а також питанням комунікативної лінгвістики,  лінгвістичної прагматики. Досліджує також питання дидактизації лінгвістичних категорій як одного із важливих засобів розвитку мовної і мовленнєвої компетенції студентів-германістів. Б. В. Максимчук – автор або співавтор 5 підручників, присвячених вивченню історії готської та німецької мов, синхронного стану сучасної німецької мови тощо. Найважливіші серед них: «Einführung in die Germanistik», Lwiw, 2004; «Lehr- und Übungsbuch zur Geschichte der deutschen Sprache », Lwiw, 2003; «Deutsch für Philologen », Winnyzja, 2006. Ряд наукових праць присв’ячені дослідженню історії української германістики  і, зокрема,  германістики у Львівському університеті. Учасник міжнародних і всеукраїнських конгресів у Мюнхені, Відні, Варшаві, Жешуві, Кракові, Києві, Донецьку, Полтаві, Одесі, Чернівцях, Ужгороді.  Співорганізатор 12 конгресів українських і баварських германістів та 20 щорічних конференцій Спілки германістів України, міжнародних наукових семінарів аспірантів вузів України, Австрії, Німеччини, Польщі. Завдяки особистій ініціативі Б. В. Максимчука кафедра німецької філології активно співпрацювала з Віденським, Фрайбурзьким та Ольденбурзьким університетами, Буковинським інститутом  у м. Аугсбурзі та продовжує тісну співпрацю з університетом Ерлянген-Нюрнберг, фондом Г. Зайделя у Мюнхені, Комітетом Галицьких німців. Одним з важливих результатів такої співпраці є видана у видавництві «Peter Lang» у 2011 році збірка наукових праць викладачів та аспірантів кафедри німецької філології та інституту германістики університету Ерлянген – Нюрнберг «Die Lemberger Germanistik in der Ukraine»під редакцією проф. Б. Максимчука та проф. Ш. Шірнгольца.

 

 

Курси

Вибрані публікації

Підручники та навчальні посібники, що рекомендовані МОН України

Maxymtschuk Bohdan,  Maxymtschuk Iryna. Einführung in die Germanistik, Lwiw, 2020. – 183 с. (друге видання)

Maxymtschuk Bohdan (Sulym Wolodymyr, Witalisch Lubow) Lexikologie der deutschen Sprache duolingual. Deutsch als zweites Fach. Видання друге перероблене і доповнене. Видавництво Львівського університету, Львів, 2020, – 228с.

Максимчук Богдан (у співавторстві) Lessing, Goethe, Schiller – Schaffen und Sprache = Лессінг, Ґете, Шиллер – творчість і мова : посібник / Любов Віталіш, Богдан Максимчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 370 с.

T-Bujnyzka, B.Maksymtschuk, N.Petrashchuk „Deutschsprachiger Nachkriegsroman (Analytisches Lesen).“ Львів, 2018, 320 с. (30%)

Bujnytzka T., Maksymchuk B., Petrashchuk N. Deutschspachiger Nachkriegsroman. Analytisches Lesen. Ein Studienbuch für Germanistikstudierende / T. Bujnytzka, B. Maksymchuk, N. Petrashchuk. – Lwiw, 2018. – 320 S.

Maxymtschuk B. Einführung in die Germanistik : підручник / Максимчук І. Б. – Lwiw, Universitätsverlag, 2009.  Лист № 1/11 – 163 від 20.01.2010. – 183 с.

Maxymtschuk B. Lexikologie des Deutschen als zweiter Fremdsprache : посібник / B. Maxymtschuk, L.P. Witališ, W.T. Sulym – Lwiw, Universitätsverlag, 2006. Лист № 14/18.2 – 676 від 17.03.06. – 117 с.

Maxymtschuk B. Deutsch für Philologen. Ein Lehrbuch für Bakalaureus- Magister- und Doktorandenstudium philologischer Fachrichtungen : підручник / B. Maxymtschuk, K. Kus’ko, L. Marčenko, W. Sulym, O. Potočnjak O. – Verlagszentrum der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw, Nowa Knyha, 2006. Лист № 14/18.2 – 729 від 22.03.06. – 544 с.

Maxymtschuk B. Lehr- und Übungsbuch zur Geschichte der deutschen Sprache : підручник / Bohdan Maxymtschuk, Natalija Petraschtschuk – Lwiw, 2003 Лист № 1/11 – 1840 від 8.05.03. – 276 с.

 

Наукові публікації в інших зарубіжних виданнях

 

Maxymtschuk B. Zum Werdegang und zum lingualen Status der adjektivischen Kurzform im Deutschen / B. Maxymtschuk, N. Petrashchuk // Danziger Beiträge zur Germanistik. – Bd. 53, 2016. – S. 87–96.

Maxymtschuk B. Die Wortart als potentielle Spracheinheit im Deutschen und im Englischen (am Beispiel der qualifikativen Wörter) / B. Maxymtschuk // European transfer of culture in literature, language and foreign language teaching: a monograph celebrating academic cooperation between Nysa and Lviv, Publishing Office PWSZ w Nysie. – NYSA 2015. – S. 168–182.

Maxymtschuk B. Über die Genese und Wechselwirkung der Wortarten unter besonderer Berücksichtigung der qualifikativen Wörter / B. Maxymtschuk, I. Arabska // LIV Tom. Studia niemcoznawcze pod redakcja Lecha Kolago. – Warszawa, 2014. – S. 519–530.

Maxymtschuk B. Das Adjektiv–Adverb–Problem aus der Sicht der Wortartenklassifikation im Deutschen / B. Maxymtschuk // Kultur– Literatur–Sprache. Gebiete der Komparatistik. Festschrift für Herrn Prof. Lech Kollego zum 70. Geburtstag. – Warszawa, 2012. – S. 1144–1164.

Maxymtschuk B. Ukrainische historische Germanistik als Forschung und Lehre / B. Maxymtschuk, N. Petrashchuk, W. Sulym, S. Schierholz // Die Lemberger Germanistik in der Ukraine. Herausgegeben von Bohdan Maxymchuk, Stefan Schierholz, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011,  – S. 19–31.

 

Наукові публікації у вітчизняних фахових  виданнях

Maksymtschuk Bohdan, Arabska Iryna, Trusch Olena Zur Frage der Lautsemantik und Lautbedeutsamkeit bei den deutschen Onomatopoetika. – Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.  В.Винниченка, серія «Філологічні науки», випуск 187. – Кропивницький, 2020. – с.81-91.

Максимчук Богдан (у співавторстві). Деякі міркування з приводу нових концепцій лінгвістики фахових мов / Богдан Максимчук, Ірина Арабська // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Випуск 175. – Серія: філологічні науки (мовознавство) – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф. – Кіровоград, 2019. – С. 121–127.

Maxymtschuk B. Über Diffusion, Relativität und Implikationen im deutschen und englischen Sprachdenken / B. Maxymtschuk, I. Arabska // Наукові записки Кіровоградського університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки – м. Кропивницький, 2018. – Вип.155. – С. 662–669.

Maxymtschuk B. Zur Rolle der Präsuppositionen in der Organisation des deutschen und englischen Sprachdenkens / B. Maxymtschuk, I. Arabska // Наукові записки Кіровоградського університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки – м. Кропивницький, 2017. – Вип.154. – С. 46–51.

Maxymtschuk B. Über die kategoriale Prägung der qualifikativen Wörter im modernen Deutsch / B. Maxymtschuk // Наукові записки Кіровоградського університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки – м. Кіровоград, 2016. – Вип.146. – С. 514–522.

Максимчук Б. В. До проблеми частин мови та лінгвального статусу прикметника у сучасній німецькій та англійській мовах / Б. В. Максимчук // Наукові записки Кіровоградського університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство) – м. Кіровоград, 2015. – Вип.136. – С. 238–243.

Максимчук Б. В. Патріарх української германістики / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія, Український науковий збірник. – Львів, 2014. – С. 6–12.

Maxymtschuk B. Zur Geschichte der Lwiwer Germanistik: Generationen und Traditionen / B. Maxymtschuk, N. Petrashchuk, W. Sulym // Вісник Львівського університету. Серія історична. Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – Спеціальний випуск 49/За редакцією Олексія Сухого. – С. 311–318.

Максимчук Б. В. Граматична релевантність семантичної тотожності кваліфікативних слів сучасної німецької та англійської мов / Б. В. Максимчук, І. Б. Арабська // Наукові записки Кіровоградського університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство) – м. Кіровоград, 2013. – Вип.118. – С. 387–392.

Maxymtschuk B. Zu einigen Problemen der Wortarten aus der Sicht der verkappten Grammatik / B. Maxymtschuk // Наукові записки Кіровоградського університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство) – м. Кіровоград, 2012. – Вип. 105 (1). – С. 29 –304.

Максимчук Б. В. Деякі питання взаємозв’язку лексики, морфології і синтаксису біфункціональних кваліфікативних слів сучасної німецької мови / Б. В. Максимчук // Наукові записки Кіровоградського університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство) – м. Кіровоград, 2011. – Вип. 96 (2). – С. 7–12.

Maxymtschuk B. Die Wortarten und das Adjektiv-Adverb-Problem im Deutschen / B. Maxymtschuk // Наукові записки Кіровоградського університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство) – м. Кіровоград, 2010. – Вип. 89 (4). – С. 116–129.

Максимчук Б. В. До питання синтагматичної значимості кваліфікативних слів у сучасній німецькій мові / Б. В. Максимчук // Наукові записки Кіровоградського університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство) – м. Кіровоград, 2011. – Вип. 81 (г). – С. 7–12.

Максимчук Б. В. Патріарх української германістики (до річниці від дня смерті проф. Б. М.  Задорожного) / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія, вип. 121. – 2009. – С. 3–9.

Максимчук Б. В. Логічна валентність кваліфікативних слів та їх роль у реалізації граматичного концепту частини мови / Б. В. Максимчук // Наукові записки Кіровоградського університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство) – м. Кіровоград, 2008. – С. 10–13.

Максимчук Б. В. Рецензія (у співавторстві) на підручник : В. Левицький. Основи германістики, Вінниця, 2005 / Білинський М. Е. – Studia Germanica et Romanica. Іноземні мови, зарубіжна література, методика. Науковий журнал – Донецьк, 2006, т.3, № 2 (8), С. 91-96 – 6 с.

Максимчук Б. В. Портрет ученого. До 90-річчя від дня народження Б. М. Задорожного. – Studia germanica et romanica: іноземні мови, зарубіжна література, методика викладання. / Б. В. Максимчук, В. Д. Каліущенко, Л. М. Ягупова  // Науковий журнал Донецького університету, том 1, № 2, 2004. –  С. 129–136.

Максимчук Б. В. Українська германістика у європейських інтеграційних процесах / Б. В. Максимчук // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка, Серія – Іноземні мови, вип.10, 2002. – С. 295–297.

Максимчук Б. В. Видатний український філолог-германіст. До 85 – річчя професора Б.М. Задорожного / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1999. – вип. 111, с. 3–4.

Максимчук Б. В. Системні зв’язки кваліфікатора у функції предикативного означення / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1999. – вип. 111, С. 29–34.

Максимчук Б. В. Про еволюцію граматичного концепту кваліфікативних слів німецької мови / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1997. – вип. 110, С. 25–32.

Максимчук Б. В. Реалізація формальних і смислових властивостей кваліфікатора в моделі S +V kop + А / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1996. – вип. 109, С. 20–27.

Максимчук Б. В. Творча муза патріарха української германістики ( до 80 – річчя від дня народження проф. Задорожного Б.М.) / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1995. – вип. 108, С. 3–9.

Максимчук Б. В. Взаємозв’язок формальних і смислових властивостей  кваліфікатора в субстантивній сфері актуального речення / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1994. – вип. 107, С. 27–34.

Максимчук Б. В. Взаємозв’язок між граматичними і валентними властивостями кваліфікатора в структурі актуальних речень сучасної німецької мови / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1993. – вип. 105, С. 43–50.

Максимчук Б. В. Про категоріальну семантику кваліфікаторів сучасної німецької мови / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1988. – вип. 90, С. 58–64.

Максимчук Б. В. Лінгвальна специфіка категоріального значення кваліфікатора у сучасній німецькій мові / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1988. – вип. 89, С. 55–69.

Максимчук Б. В. Факультативний елемент предикатно – логічної структури кваліфікативного предикатного знака / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1983. – вип. 71, С. 59–65.

Максимчук Б. В. Лексико-граматична тотожність біфункціональних кваліфікаторів у сучасній німецькій мові / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1983. – вип. 69, С. 70–78.

Максимчук Б. В. Граматична репрезентація кваліфікаторів на рівні парадигматичної морфології / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1981. – вип. 64, С. 68–77.

Максимчук Б. В. Скрита маніфестація граматичних потенцій кваліфікаторів на рівні парадигматичної морфології / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1981. – вип. 57, С. 113–121.

Максимчук Б. В. Типи і способи граматичної фіксації синтагматичної значимості кваліфікаторів у предикативних структурах актуальних речень / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1979. – вип. 56, С. 66–74.

Максимчук Б. В. Лінгвальна специфіка синтагматичної значимості кваліфікаторів типу gut у сучасній німецькій мові / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1979. – вип. 54, С. 96–104.

Максимчук Б. В. Деякі аспекти парадигматики елементарних знаків типу gut / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1976. – вип. 44, С. 39–47.

Максимчук Б. В. Кореляція між частиною мови і членом речення / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1974. – вип. 33, С. 59–63.

Максимчук Б. В. Про категоріальну семантику лексико–граматичного розряду прикметника в сучасній німецькій мові / Б. В. Максимчук // Іноземна філологія. – Львів, 1973. – вип. 31, С. 88–93.

 

Наукові публікації в інших вітчизняних виданнях

 

Максимчук Б. В. Богдан Задорожний / Б. В. Максимчук // Хроніка наукового товариства ім. Шевченка. – Львів – Нью Йорк, 2015. – ч. 100. – С. 179–180.

Maxymtschuk B. Fünf Jahrzehnte Alla Paslawska / B. Maxymtschuk, Richard J. Brunner, Matthias Guttke // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. – Lwiw, 2013. – Вип. 26, С. 82–86.

Maxymtschuk B. Ein Mann der Sprache und der Bücher, ein Humanist und ein Brückenbauer (zum 80. Jubiläum von Prof. Dr. R. J. Brunner) / B. Maxymtschuk, H. Brunner, T. Komarnytska, N. Petrashchuk // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. – Lwiw, 2013. – Вип. 26, С. 90–93.

Максимчук Б. В. До питання взаємозв’язку системоцентричної та антропоцентричної лінгвістики(на матеріалі лаудативної і пейоративної лексики сучасної німецької мови та її ролі у мовленнєвих актах) / Б. В. Максимчук // Не йти вперед – це йти назад. Збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, доктора філ. наук, професора. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 177– 184.

Maxymtschuk B. Zu einigen Theorien der ukrainischen Germanistik und deren Einsatz im Fremdsprachenunterricht / B. Maxymtschuk, N. Petrashchuk // Bayerisch-Ukrainischer Germanistenkongress in München / Kloster Banz, „Germanistik um die Jahrtausendwende“, 26. – 30. April, 2011, –  Lwiw, 2012. –  S. 83–96.

Maxymtschuk B. Richard Maria Werner – ein Grazer und Lemberger Germanist von Format (Zum 350. Jubiläum der Universität Lwiw) / B. Maxymtschuk, W. Sulym // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine. – Львів, 2012. – Вип. 25. – С. 48–50.

Maxymtschuk B. Josef Schatz – ein Lemberger Altgermanist und österreichischer Dialektforscher / B. Maxymtschuk // DaFiU Zeitschrift des UDGV Heft 23, 2011, – S. 106–107.

Maxymtschuk B. Anlass zum Jubel – 10 Jahre ukrainisch-bayerische Germanistentage / B. Maxymtschuk, R. Brunner // DaFiU Zeitschrift des UDGV Heft 22, 2010, – S. 102–104.

Maxymtschuk B. Zum aktuellen Stand neuer ukrainischer Forschungsansätze in der Germanistik : Theorien, Modelle und Methoden / B. Maxymtschuk // X. Ukrainisch-bayerische Germanistentagung an der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lviv : Ukrainisch-bayerische Begegnungen : Sprache, Literatur, Didaktik. 16 – 17 April, 2010. – Lviv, 2010. – S. 73–81.

Maxymtschuk B. Die ukrainische historische Germanistik als Forschung und Lehre / B. Maxymtschuk // Die Lwiwer Germanistik in der Ukraine. Innensichten-Außensichten-Dissertationsvorhaben. – Mannheim: Peter Lang-Verlag, 2010. – S. 19–33.

Maxymtschuk B. Rückbesinnung auf die IX. bayerrisch-ukrainische Tagung in München und Wildbadkreuth (Спогади про ІХ. Конгрес германістів у Мюнхені і Вільдбадкройті) / B. Maxymtschuk // „Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine“, Львів, вип. 21 , 2009 – С. 109–111.

Максимчук Б. В. До критики логіко-філософських концепцій категоріального знання кваліфікативних слів у германському мовознавстві XVIII-XX століть / Б. В. Максимчук // Записки з романо-германської філології, вип. 22, ювілейний, присвячений 70-річчю професора В.Г. Таранця, Одеса, Фенікс, 2008. –  С. 81–91.

Maxymtschuk B. Das Adjektiv-Adverb-Problem aus der Sicht der lexikalisch-grammatischen Identität des Wortes / B. Maxymtschuk // Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства (до 70-річчя професора В.В. Левицького). – Чернівці, 2008. – С. 189–193.

Maxymtschuk B. Der Werdegang einer neuen kategorialen Prägung im System der Wortarten (zum Adjektiv-Adverb-Problem im Deutschen) / B. Maxymtschuk // Germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 2’2007. – Kyjiw, 2007 – S. 37–41.

Maxymtschuk B. Zum Adjektiv-Adverb-Problem in der deutschen Sprache / B. Maxymtschuk // Ukrainisch – Bayerische Germanistentagung an der Universität L’wiw; Dokumentation der 4.Ukrainisch-Bayerischen Germanistentagung, 23.-24 Mai. –  Lwiw,  2006. – S.136–142.

Максимчук Б. В. Підготовка германістів на Україні і Болонський процес / Б. В. Максимчук, Н. Є. Петращук // „Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine“, №16, 2005. – С. 10–11.

Максимчук Б. В. Німецька мова, культура та література в українському контексті. / Б. В. Максимчук // “Універсум”, №5 – 6 травень – червень. – Львів, 2005. – С. 139–140.

Maxymtschuk B. Ukrainische historische Germanistik als Forschung und Lehre / B. Maxymtschuk, N. Petrashchuk // Bayerisch-Ukrainische Germanistentagung an der Ukrainischen Freien Universität München, Dokumentation der 3.Bayerisch-Ukrainischen Germanistentagung 28.-31. Oktober 2003. –  Lwiw, 2005. –  S. 87–95.

Maxymtschuk B. Der Werdegang des germanistischen Gedankens an der Universität Lwiw / B. Maxymtschuk, N. Petrashchuk, T. Bujnytska // Ukrainisch – Bayerische Germanistentagung an der Universität L’wiw, Dokumentation der 2.Ukrainisch-Bayerischen Germanistentagung 8.-10. April 2002. – S. 37–43.

Максимчук Б. В. Друга іноземна мова в умовах реформи вищої школи ( з досвіду роботи над створенням нової концепції та програми з німецької мови як другої іноземної у Львівському національному університеті імені Івана Франка) / Б. В. Максимчук, Н. Є. Петращук // Зб. наукових статей «Іноземі мови та методика їх викладання». – Харків, 2001. – С. 175–178.

Maxymtschuk B. Wie stellen Sie sich ein ideales Curriculum vor? / B. Maxymtschuk, N. Petrashchuk // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine, 2001, № 10. – S. 22.

Maxymtschuk B. Überblick über den Stand der ukrainischen Germanistik / B. Maxymtschuk // Bayerisch-Ukrainische Germanistentagung an der Ukrainischen Freien Universität München, Dokumentation einer internationalen Konferenz 25.-28. Januar 2001. – Lwiw, 2003. – S. 23–34.

Maxymtschuk B. Vivat academia, vivant professores / Б. В. Максимчук, Т. О. Буйницька, Т. І. Гаврилів // DaFiU, H. 9(3), 2000. – S. 12–13.

Maxymtschuk B. Goethe und kein Ende  / B. Maxymtschuk // Deutsch als Fremdsprache in der Ukraine, 1999, No 6. – С. 4–5.

Максимчук Б. В. “Іноземні мови та літератури” – розділ колективної монографії “Львівський університет“ / Б. В. Максимчук // Видавництво “Вища школа” , 1986. – С. 139–141.

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях

Maksymtschuk Bohdan (у співавторстві) Ein neues Lehrwerk für Germanistikstudenten / Bohdan Maksymtschuk, Lyubov Vitalish // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität : interdisziplinär, interkulturell, international : матеріали ХХVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2019. – С. 83-84.

Maksymtschuk Bohdan (у співавторстві) Geschichtliche Reflexe im System des Adjektivs der deutschen Gegenwartsprache / Bohdan Maksymtschuk, Natalia Petraschtschuk // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität : interdisziplinär, interkulturell, international : матеріали ХХVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2019. – С. 81-83.

Maxymchuk B. Analytisches Lesen als Förderungsmittel der Textkompetenz / Tetjana Bujnyzka, Bohdan Maxymchuk, Nataliya Petrashchuk // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання = Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної конференції Асоціації українських германістів (28 – 29 вересня 2018 р.). – Львів: ПАІС, 2018. – С. 31-32.

Maxymchuk B. Neue Forschungsschwerpunkte der Fachsprachenlinguistik / Bohdan Maxymchuk, Nataliya Petrashchuk // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання = Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної конференції Асоціації українських германістів (28 – 29 вересня 2018 р.). – Львів: ПАІС, 2018. – С. 95-96.

Maxymtschuk B. Über die Adäquatheit der wissenschaftlichen Paradigmen in den germanistischen Forschungen / Maxymtschuk Bohdan // Українська германістика в діалозі культур = Ukrainische Germanistik und Kulturdialog : Матеріали XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (Львів, 6 – 8 жовтня 2015 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – C. 84–86.

 

Maxymtschuk B. Neue Ansätze in der Wortarteinteilung / Maxymtschuk Bohdan // Die XX.UDGV-Tagung: Begegnungen zwischen der Ukraine und den deutschsprachigen Ländern in Literatur, Sprache und Kultur  (Lwiw, 27 – 28 September 2013) – Lwiw, 2013. –  s.  159.

 

Maxymtschuk B. Lexikalisch–grammatische Identität des Wortes aus der Sicht der Wortarteinteilung / Maxymtschuk Bohdan // Die XIX. UDGV–Tagung : Deutsche Sprache im Ukrainischen Kontext : Bildung und Entwicklung der Sprachkompetenz, kontrastive Untersuchungen und interkulturelle Kommunikation (Odessa, 21–22 September 2012) – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 125–126.

 

Максимчук Б. В. Історія львівської германістики / Максимчук Б. В. // Львівський національний університет імені Івана Франка : історія, виклики сучасності, візія майбутнього. Матеріали міжнародної конференції (Львів, 10 – 11 жовтня 2011) – Львів, 2011. – С. 35–37.

 

Maxymtschuk B. Das Problem des Adjektiv-Adverbs aus der Sicht der inneren Form des Deutschen / Maxymtschuk Bohdan // Die Rolle der deutschen Sprache für die Wissenschaft, Bildung und Kulturtransfer in der Ukraine. Матеріали XVIII. Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (Ужгород, 28 – 29 жовтня 2011 року) – Ужгород : ФОП, 2011. – С. 130–131.

 

Максимчук Б. В. Деякі питання латентної граматики кваліфікативних слів сучасної німецької мови / Максимчук Б. В. // Die XVII UDGV – Tagung „Deutsch lehren und lernen in der interkulturellen Welt“. – Lwiw, 2010. – с. 110.

 

Maxymtschuk B. Zum Stand neuerer ukrainischer Forschungsansätze in der Germanistik : Theorien, Modelle und Methoden / Maxymtschuk Bohdan // X. Ukrainisch-bayerische Germanistentagung an der Nationalen Iwan-Franko-Universität Lwiw (Lwiw, 16 –17 April 2010). Ukrainisch-deutsche Begegnungen : Sprache, Literatur, Didaktik. – Lwiw, 2010 –

  1. 10–11.

 

Максимчук Б. В. Розвиток граматичної компетенції студентів-германістів / Максимчук Б. В., Петращук Н. Є. // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов : теоретичні засади та прикладні аспекти. Міжнародна конференція ( Львів, 4 – 6 грудня 2009). – Львів, 2009. – С. 180–181.

 

Maxymtschuk B. Zum Problem des qualitativen Adverbs in der deutschen Sprache / Maxymtschuk Bohdan // Матеріали ХVI міжнародної науково-практичної конференції Асоціації Українських Германістів (Чернівці, 16 – 17 жовтня 2009 р.). – Чернівці, 2009. – С. 65–66.

 

Maxymtschuk B. Zum Wesen der Wortart im Deutschen / Maxymtschuk Bohdan // Die XV. UDGV-Tagung des VIII. Ukrainisch-Bayerische Germanistenkongress. DaF-Unterricht in Theorie und Praxis: Entwicklungsperspektiven. 24.-25. Oktober 2008, Ternopil 2008, S. 135-136.

 

Maxymtschuk B. Logisch – semantische Valenz zweiwertiger deutscher Adjektive / Maxymtschuk Bohdan // Матеріали 13 міжнародної конференції Спілки германістів України. – Львів, 2006. –  С. 48–49.

 

Максимчук Б. В. Розвиток мовної компетенції студентів-германістів / Максимчук Б. В. // Тези доповіді Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Полтава, 2002р. – С. 29–32.

 

Максимчук Б. В. Розвиток комунікативних умінь з аудіювання при вивченні німецької мови як другої іноземної / Максимчук Б. В., Петращук Н. Є. //  Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Мовна комунікація та методика викладання іноземних мов». – Одеса, 2001. –  С. 49–51.

 

Maxymtschuk B. Sprach – und Grammatikunterricht aus kommunikativer Sicht. / Maxymtschuk Bohdan // Збірник матеріалів 6-ої міжнародної наукової конференції германістів. Мовна компетенція, креативність та актуальні проблеми викладання іноземних мов. – Харків : ХДУ, 1998. – С. 71–72.

 

Максимчук Б. В. Тенденції розвитку учбових посібників з німецької мови як другої іноземної / Максимчук Б. В. // Тези доповіді 5 Міжнародної конференції АУГ. – Львів, 1997. – С. 22–23.

 

Максимчук Б. В. Аналітичне читання. Німецькомовна література  після 1945 р. / Максимчук Б. В., Петращук Н. Є., Буйницька Т. О. // Тези доповіді Четвертої конференції асоціації германістів України (Донецьк, 1 – 3 листопада 1996 р.). – Донецьк, 1996 р. – С. 10–11.

 

Максимчук Б. В. До проекту навчального посібника з історії німецької мови / Максимчук Б. В., Петращук Н. Є. // Тези доповіді Четвертої конференції асоціації германістів України, (Донецьк, 1 – 3 листопада 1996 р.). – Донецьк, 1996 р. – С. 23–24.

 

Максимчук Б. В. До питання про еволюцію пропорцій в системі основних частин мови (на матеріалі німецької мови)  / Максимчук Б. В. // Тези доповіді Міжнародної наукової конференції до 100–річчя Ю.Р. Куриловича. – Львів, 1995. – С. 93–94.

 

Maxymtschuk B. Intra- und extralinguale Vorbedingungen für die Herausbildung einer neuen kategorialen Prägung im System der deutschen Wortarten / Maxymtschuk Bohdan // Німецька мова і література у європейському контексті. Матеріали ХІУ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. – Донецьк, 2007. – С. 131–134.

 

Максимчук Б. В. До концепції посібника з історії німецької мови / Б. В. Максимчук, Н. Є. Петращук // Матеріали міжнародної науково-практичної ювілейної конференції “Німецька мова як іноземна на килимі суцвіття мов в системі освіти України”. – Львів, 2003. – С. 52–53.

 

Maxymtschuk B. Germanistik an der Universität L’wiw / Maxymtschuk Bohdan // Матеріали міжнародної науково-практичної ювілейної конференції “Німецька мова як іноземна на килимі суцвіття мов в системі освіти України”. – Львів, 2003. –С. 68–69.

 

Максимчук Б. В. Деякі аспекти розвитку мовної компетенції студентів-германістів. / Б. В. Максимчук // Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції. –

Полтава, 2002. – С. 186–190.

 

Maxymtschuk B. Universitätsgermanistik in der Ukraine: Erwartungen, Perspektiven / B. Maxymtschuk, N. Petrashchuk // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції викладачів німецької мови. “Навчання німецької мови як іноземної в контексті багатомовності”. – Біла Церква, 2001. – С. 6–9.

 

 

Maxymtschuk B. Stand der ukrainischen Germanistik in den Nachkriegsjahren. / Maxymtschuk Bohdan // Матеріали Міжнародної конференції “Deutsch- und Auslandsgermanistik. Geschichte – Stand-Ausblicke  ”. – Warschau, 1998. – С. 119–127.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

Maksymtschuk Bohdan. Über eine verdeckte Manifestation der adjektivischen kategorialen Prägung  im modernen Deutsch. Die XXVII UGF-Tagung am 25-26. Oktober 2020 in Lwiw. Thesenband. – S.121.

Максимчук Б. В. До проблеми оцінювання у вищих учбових закладах України / Максимчук Б. В., Петращук Н. Є. // Тези наукової конференції. «Специфіка навчання та вивчення німецької мови як іноземної в освітніх закладах України в контексті Європейських рекомендацій та Болонського процесу». – Львів, 2005. –  с. 28.

Максимчук Б. В. Сучасна германістична лінгвістика і дидактика / Максимчук Б. В. // Тези наукової конференції. «Специфіка навчання та вивчення німецької мови як іноземної в освітніх закладах України в контексті Європейських рекомендацій та Болонського процесу». – Львів, 2005. –  с. 5.

 

Навчально-методичні праці

 

Максимчук Б. В. Термінологічний лінгвістичний словник-мінімум для студентів-германістів: Посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до філології” для студентів-германістів 1 і 2 курсу факультету іноземних мов / Віталіш Л. П., Димчевська Н. В., Дяків Х. Ю. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 52 с.

 

Maxymtschuk B. Einführung in die Phonetik der deutschen Sprache. / B. Maxymtschuk, J. Hawrylyschyn, N. Petrashchuk // Ein Hand buch für Germanistikstudierende. – Lwiw, 2012.

 

Максимчук Б. В. Конкурсні тестові завдання з німецької мови / Віталіш Л. П., Петращук Н. Є. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2002  – 319 с.

 

Максимчук Б. В. Конкурсні тестові завдання з німецької мови / Віталіш Л. П., Петращук Н. Є. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2006 (Третє перероблене видання) – 313 с.

 

Максимчук Б. В. Конкурсні тестові завдання з німецької мови / Віталіш Л. П., Петращук Н. Є. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2004 (Третє перероблене видання) – 313 с.

 

Максимчук Б. В. Навчальна програма вивчення третьої іноземної мови. Практичний курс для студентів-германістів та романістів денної форми навчання факультету іноземних мов / Петращук Н. Є., Сулим В. Т. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 21 с.

 

Максимчук Б. В. Навчальна програма вивчення другої іноземної мови. Практичний курс для студентів-германістів та романістів денної форми навчання факультету іноземних мов / Петращук Н. Є., Сулим В. Т. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 16 с.

 

Максимчук Б. В. Навчальна програма та методичні рекомендації до вивчення німецької мови для студентів 3 курсу відділу німецької філології / Гаврилишин Я. В., Комарницька Т. М., Петращук Н. Є. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 21 с.

 

Максимчук Б. В. Практичні завдання з курсу історії німецької мови для студентів факультету іноземних мов. / Грицина Н. І., Петращук Н. Є. – Львів, 1994 – 64 с.

 

Максимчук Б. В. Контрольні завдання зі вступу до германістики та історії німецької мови для студентів ІІ курсу німецького відділення факультету іноземних мов денної та заочної форм навчання / Петращук Н. Є. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1992. – 23 с.

 

Максимчук Б. В. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Вступ до германської філології“ для студентів ІІ курсу німецького відділення факультету іноземних мов денної та заочної форм навчання / Білинський М. Е. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1989. – 23 с.

 

Максимчук Б. В. Методичні вказівки і лабораторні роботи до вступного фонетичного курсу німецької мови для студентів І курсу факультету іноземних мов денної та заочної форм навчання / Гаврилишин Я. В., Кондзьолка О. В., Петращук Н. Є. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1985. – 24 с.

 

Максимчук Б. В. Методичні вказівки до проходження педагогічної практики в школі (для студентів ІV-V курсів) – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1981. – 27 с.

 

Максимчук Б. В. Методичні вказівки по переддипломній практиці студентів факультету іноземних мов – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1980. – 2 с.

 

Максимчук Б. В. Методические указания, программа и контрольные задания по немецкому языку для слушателей заочных подготовительных курсов Львовского госуниверситета. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1978. – 38 с.

 

Максимчук Б. В. Методичні вказівки до перекладацької практики студентів факультету іноземних мов – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1977. – 5 с.

 

Максимчук Б.В. Німецька мова. Методична розробка з розмовної практики для слухачів заочних підготовчих курсів – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1969. – 34 с.

 

 

Наукова біографія

У 1965 році закінчив відділ німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 1965 р. працював у Львівському університеті асистентом кафедри іноземних мов, а з 1968 р. заступником декана факультету іноземних мов.

З 1971 по 1973 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі німецької філології.

У 1977 році ід керівництвом професора Задорожного Б. М. написав кандидатську дисертацію «Граматичний статус елементарних знаків типу «gut» у сучасній німецькій мові». Звання доцента отримав у 1979 р.

З 1980 по 1995 роки – декан факультету іноземних мов , а з 1987 року – завідувач кафедри німецької філології.

У 2002 р. обраний професором Українського Вільного Університету (Мюнхен).

У 2007 р. одержав наукове звання професора кафедри німецької філології.

У 1990 р. нагороджений орденом  «Знак Пошани». Член Ради по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови» у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, а також  член редколегій наукових журналів «Іноземна філологія» (Львів), „Deutschkunde“  (Варшава), «Іноземні мови у вищих навчальних закладах України» (Київ). Був головою спеціалізованої Ради по захисту кандидатських дисертацій із спеціальності «германські мови» , неодноразово виступав опонентом на захистах кандидатських дисертацій, керує науковою роботою студентів та аспірантів, читає теоретичні курси зі вступу до германської філології, історії німецької мови та актуальних проблем сучасного германського і загального мовознавства.

 

Розклад