Категорія зменшення та збільшення у словотворі сучасної іспанської мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Лесько Х. С.Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іні51МЛесько Х. С.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової компоненти «Категорія зменшення та збільшення у словотворі іспанської мови» є навчити студентів визначати словотвірні та когнітивні характеристики демінутивних та аугментативних суфіксів; роль і місце інтерфікса у морфемній структурі суфіксальної похідної; динаміку оцінно-емотивних можливостей дериватів та їхні семантико-функційні можливості; процеси семантичної лексикалізації похідних та принципи структурно-семантичної організації.

Після завершення цієї освітньої компоненти студент повинен:

знати:

– особливості демінутивного та аугментативного суфіксального словоутворення в іспанській мові;

– особливості лексикалізації демінутивних та аугментативних дериватів;

– функційні особливості демінутивів та аугментативів.

вміти:

– визначати словотвірні та когнітивні характеристики демінутивних та аугментативних суфіксів;

– визначати динаміку оцінно-емотивних можливостей дериватів та їхні семантико-функційні можливості;

– визначати процеси семантичної лексикалізації похідних та принципи структурно-семантичної організації.

Після вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни здобувач набуде таких загальних і фахових компетентностей:

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу
інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій

ФК 1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних, напрямах і школах

ФК 2. Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства

ФК 3 Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.

ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного/мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з іспанської філології для вирішення професійних завдань.

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

Після вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни здобувач досягне таких програмних результатів навчання:

ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

ПРН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки у галузі іспанської філології

Рекомендована література

Базова література:

 1. Castillo Carballo M.ª Valor pragmático de la apreciación en español / María Castillo Carballo, Juan Manuel García Platero // La competencia pragmática y la enseñanza del español como lengua extranjera. Oviedo : Asele, Universidad de Oviedo. 2021. – P. 208–
 2. Bruyne de J. Acerca del sufijo –azo en el español contemporanéo / Jaques de Bruyne // Ibero-Romania 7. 2020. – Р.54–
 3. Bajo Pérez E. La derivación nominal en español / Elena BajoPérez // Cuadernos de lengua española. Madrid : Arco/Libros, 2015. 81–123.
 4. Gooch A. Diminutive, Augmentative and Pejorative Suffixes in Modern Spanish / Antony Gooch. Oxford, 2017. – 303p.
 5. Alvar Ezquerra M. La formación de palabras en español /Manuel Alvar Ezquerra. Madrid : Arco/Libros, 2005.
 6. Alonso A. Noción, emoción, accion y fantasía en los diminutivos / Amado Alonso // Estudios lingüísticos. Temas españoles. Madrid, 2004. 195–229.

Допоміжна література:

 1. García Messeguer A. Lenguaje y discriminación sexual / Álvaro García Messeguer. Madrid : Montesinos, 2016. 211p.
 2. Cásares J. Introducción a la lexicografía moderna/Julio Cásares. Madrid CSIC :AnejoLIIdelaRFE, 2012.
 3. Figueroa Franco M. Los morfemas diminutivos -ico, -illo, -ito en documentos hispanoamericanos de América Central y de la Nueva España. Siglos XVI y XVII / Mariano Figueroa Franco //Elua, 5. México. P. 101–125.
 4. Coseriu E. Principios de semántica estructural /Eugenio Coseriu. – Madrid : Gredos, 2013. 246 p.
 5. Falcinelli A. Valores y funciones del sufijo –azo en el español actual y sus equivalencias en italiano / Alessandro Falcinelli // Rivista di lingue e culture moderne. Urbino, 2007. 23–55.
 6. Fernández Ramírez S. A propósito de los diminutivos españoles / Salvador Fernández Ramírez // La nueva gramática española. El camino hacia el Esbozo. Madrid, 2007. 185–192.
 7. Gooch A. Diminutive, Augmentative and Pejorative Suffixesin Modern Spanish / Antony Gooch. Oxford, 2007. – 303p.
 8. Castillo Carballo M.ª Valor pragmático de la apreciación en español / María Castillo Carballo, Juan Manuel García Platero // La competencia pragmática y la enseñanza del español como lengua extranjera. Oviedo : Asele, Universidad de Oviedo. P. 208–212.

Інформаційні ресурси:

1.www.dialnet.es

2.www.cervantesvirtual.com

Силабус:

Завантажити силабус