Контрастивна граматика

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Шум’яцька О. М.Інм41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Інм41доцент Шум’яцька О. М.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з досягненнями сучасної лінгвістики, зокрема в галузі теоретичної та практичної граматики німецької та української мов. Встановити ряд структурно та функціонально подібних (ізоморфних) та відмінних (аломорфних) ознак, що характеризують системи обох мов.

Завдання: знайти спільне та відмінне у граматичних системах двох порівнюваних мов та виділити особливості функціонування мовних одиниць, що виражають подібні поняття, дати перекладачеві ключ до вибору адекватного варіанту перекладу з фахової, а не інтуїтивної точки зору. Систематизувати та поглиблювати знання мови і культури іноземної мови на принципі єдності тематичного та інтеркультурного аспектів.

В результаті вивчення цього курсу студент має знати:

особливості граматичної будови сучасної німецької та української мов; ключові положення порівняльної граматики про ізоморфні / аломорфні мовні явища; морфологічні категорії частин мови; синтаксичні зв‘язки і функції речення; структурні типи речень; основні сучасні лінгвістичні теорії та підходи до аналізу мовних одиниць;

Вміти:

на основі спостереження мовних фактів робити узагальнення про ті чи інші процеси сучасної німецької мови; зіставляти та порівнювати сучасну структуру німецької та української мов; виявляти подібності та відмінності у будові мов та їх лексиконі; надавати правильну теоретичну інтерпретацію мовним явищам; ілюструвати кожне теоретичне положення конкретними мовними прикладами; працювати з науковою лінгвістичною літературою. Застосовувати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів українською та іноземною мовами.

Рекомендована література

1. Лалаян Н. С., Подвойська О. В. Порівняльна граматика німецької та української мов. – Вінниця : Нова Книга, 2013.
2. Duden. Die Grammatik. 7. völlig neu erarbeitete und erweiterte Auflage. – Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich, 2005.
3. Eisenberg P. Grundriss der deutschen Grammatik. Dritte Auflage. – Stuttgart-Weimar: Verlag J. Metzler, 1994.
4. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. – Leipzig, Berlin, München: Neubeab, 2001.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму