Стилістичні аспекти перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Грабовецька О. С.Інп31, Інп32, Інп33, Інп34, Інп35

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інп31Рущак О. В.
Інп33Рущак О. В.
Інп34доцент Грабовецька О. С.
Інп35доцент Грабовецька О. С.

Опис курсу

Мета курсу – сформувати у студентів практичні навички відтворення стилітичних особливостей різнофункціональних текстів, навчити студентів ідентифікувати в текстах ключові стилістичні прийоми, що власне забезпечують їхню когнітивну, апелятивну, експресивну, емотивну естетичну функції і потім на практиці застосовувати необхідні перекладацькі стратегії, обирати модель перекладу та відповідні перекладацькі трансформації. Курс тісно повязаний із такими навчальними дисциплінами як «Стилістиика» та «Теорія перекладу», «Практика перекладу». Викладання ведеться англійською мовою, тому обовязковою умовою є володіння нею. Студенти також повинні знати основні поняття стилістики.

 У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • особливості та способи перекладу текстів різних функціональних стилів;
 • основи доперекладацького аналізу тексту;
 • особливості стилістичних та експресивних засобів англійської ті української мов.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • проводити доперекладацький аналіз тексту;
 • визначати функції стилістичних засобів у тексті;
 • обирати модель перекладу відповідно до функції тексту;
 • правильно обирати і застосовувати перекладацькі трансформації;
 • створювати адекватний переклад тексту враховуючи його стилістичні особливості.

Рекомендована література

Українською мовою

 1. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних заходів. – Вінниця: Нова книга, 2005.– 224 с.
 2. Зацний Ю. А., Пахомова Т. О. Мова і суспільство: збагачення словникового складу сучасної англійської мови. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2001. – 243 с
 3. Зорівчак Р. П. Семантична структура словесного образу: до методології перекладознавчого аналізу. / Іноземна філологія. – Вип. 111. – Львів: вид-во Львів. нац. ун-ту імені Івана франка, 1999. – С. 218-225. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Ленинград: Просвещение, 1979.
 4. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. Навчальний посібник для студентів старших
 5. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики). – Вінниця: Нова книга, 2005. – 416 с.
 6. Синєгуб С. В. Основи перекладацького аналізу тексту. — К.: Ред.-вид. відділ МНТУ, 2005. – 85 с.
 7. Шама І.М. Функціонування символу в художньому тексті: порівняльний і перекладознавчий аспекти (на матеріалі астральної символіки “Вечорів на хуторі біля Диканьки” М.В. Гоголя): Автореф. дис… канд. філолог. наук: 10.02.19 / Одеськ. держ. ун-т ім. І. Мечнікова. – Одеса, 1993.  – 16 с.

Іноземними мовами

 1. Амосова Н.Н. Английская контекстология. – Ленинград: Просвещение, 1968.
 2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка: (Стилистика декодирования): Учеб. пособие для студентов пед. Ин-тов по спец. “Иностр.яз.”. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1990. – 300 с.
 3. Ахманова О.С., Гюббенет И.В. “Вертикальный контекст” как филологическая проблема // Вопр. Языкознания. – М.: Наука, 1977. – № 3. –С. 47-54.
 4. Брандес М. П., Провоторов В. И. Предпереводческий анализ текста. — М.: Тезаурус, 2001. – 224 с
 5. Грабовецька О.С. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалах  п’єси Оскара Вайлда „TheImportanceofBeingEarnest” та її українського перекладу): Навчальний посібник для студентів перекладацьких відділів факультетів іноземних мов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 163 с. (англійською мовою)
 6. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 240 с. (англійською мовою)
 7. Лотман Ю. Анализ поэтического текста.- Ленинград: Просвещение, 1972.
 8. Лотман Ю. Структура художественного текста.- М.: Высш. шк.,  1970.
 9. Макаренко Е.М. Жанрово-стилистическая доминанта в переводе: Автореф. дис… канд. филолог. наук: 10.02.04 / Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1989. – 16 с.
 10. Новикова М. А. Проблемы индивидуального стиля  в теории художественного перевода. (Стилистика переводчика): Автореф. дис… докт. филолог. наук: 10.02.19 / Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1980. – 27 с.
 11. Новикова М.А., Шама И. Н. Символика и перевод (на материале “Ночи перед Рождеством”  Н.В. Гоголя в английских переводах // Теорія і практика перекладу. – 1993. – Вип. 19. С. 30-37.
 12. Овсянников В. В. Точка зрения переводчика [учебн. пособие для студентов переводческих отделений университетов].Под ред. Е. В. Овсянниковой. – Запорожье: Просвіта, 2010. – 448с.
 13. Овсянников В. В. Модальность и перевод [монография]. Под ред. Е. В. Овсянниковой. – Запорожье: Просвіта, 2011. – 364с.
 14. Паращук В. Ю та ін. Reading and Analyzing English Texts. – Кіровоград, 2004. – 201 с
 15. Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка: Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. – Москва:АСТ, Астркль, 2000, 224 с.
 16. Стилистика английского языка: учебник / А.Н. Мороховский, О.П. Воробьева, Н.И. Лихошерст, З.В. Тимошенко. –  К.: Вища шк., 1991. – 272 с.
 17. Федоров А. В. Очерки общей и сопоставительной стилистики.- М.: Высш. Шк., 1971.
 18. Чередниченко А.И., Бех П.А. Лингвистические проблемы воссоздания образа в поэтическом переводе: Тексты лекций. – К.: Изд-во Киев. Гос. ун-та, 1980. – 66 с.
 19. Экспрессивность текста и перевод: Сб. статей / Сост. М.А. Козырева. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1991.
 20. Baudkin М. Archetypical patterns in poetry: psycological studies of imagination. – London, 1965. – 289 pp.
 21. Brower A.R. Mirror on mirror. Translation. Imitation. Parody. – Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. press, 1974. – 183 pp.
 22. Crystal D. A Dictionary of Linguistic and Poetics. 5th ed. – Oxford: Blackwell Publishers, 2003. –508 p.
 23. Daiches D.A. A critical history of English literature: In 4 vols. -London: Seeker and Warburg, 1991. – Vol. 3. – 855 pp.
 24. Dillon G. Constructing texts: Elements of a theory of composition and style. – Bloomington: Indiana Univ. press, 1982.
 25. Galperin I.R. Stylistics. – Moscow: Higher School Publ. House, 1971. –332 p.
 26. Grierson Н.J., Smith J.C. A critical history of English poetry. – New Jersey: Humanities press; London: Athlone press, 1983. – 527 pp.
 27. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. – Vinnytsia: Nova Knyga, 2000. – 160 p.
 28. Lefevere A. Translating literature. Practice and theory in a comparative literature context. – New York, 1992.
 29. Lototska, K.   English stylistics : texbook / K.Lototska. – Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 2008. – 254 с.
 30. Lyons J. language, meaning and context. – Suffolk: the Chauser press, 1981.
 31. Metaphor and Metonymy at Crossroads: A Cognitive Perspective / ed. by E. Barcelona. – Berlin, 2002. – 193 p.
 32. Nord Ch. Text analysis in translation. Theory, methodology and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. – Amsterdam, Atlanta, 1991.
 33. Schogt H. Linguistics, Literary Analysis and literary translation. – Toronto: Univ. of Toronto press, 1988.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму