Медичний переклад у міжкультурному аспекті

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Паламар Н. І.Інм51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інм51МПаламар Н. І.

Опис курсу

Мета курсу – надати студентам знання з теоретичних основ медичного перекладу та розвинути їхні практичні вміння оперувати медичною термінологією відповідно до типу тексту.
Курс знайомить студентів з предметом, завданнями та термінологією медичного перекладу сучасної німецької мови. Курс дає змогу студентові здобути навички у перекладах медичних документів різного роду (лікарські висновки, клінічні виписки за захворюваннями, історії хвороби, довідки тощо), фармацевтичну документацію та документацію стосовно медичного обладнання. З огляду на специфіку підготовки фахівців, ключові проблеми дисципліни розглядаються в бінарній площині зіставлення німецької мови з українською.

Рекомендована література

1. Баева Т. А. Некоторые особенности медицинского перевода при обучении аспирантов [Електронний ресурс] / Т. А. Баева. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com /10_DN_2012/ Philologia/ 6_107290.doc.htm.
2. Васина В. М. Акцентное оформление терминологических словосочетаний в английском медицинском дискурсе : автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.20 / В.М. Васина. – Иваново, 2006. – 25 с.
3. Гавриленко Н. Н. К вопросу о трудностях медицинского перевода [Електронний ресурс] / Н. Н. Гавриленко. – Режим доступу: http:// www.gavrilenko-nn.ru/didactics/1123/.
4. Кузнецова Н. А. Некоторые проблемы перевода медицинского текста [Електронний ресурс] / Н. А. Кузнецова, Т. А. Самойленко. – Режим доступу:http://www.rusnauka.com/ONG/Philologia/6_kuznecova%20n.a.%20samoylenko% 20.doc.htm.
5. Петрова О. Б. Структурно-семантична характеристика медичної термінології та народних найменувань хвороб в українській мові : автореф. дис. … канд. філол. наук / Петрова О. Б. – Харків, 1994. – 24 с.
6. Самойлов Д. В. О переводе медицинского текста / Д. В. Самойлов. – Издат. дом “Практика”, 2006. – 148 с.
7. Солнцев Е. М. Общие и частные проблемы перевода медицинских текстов // Е. М. Солнцев. – Вестник МГЛУ. – 2010. – No 9. – С. 131 – 141.
8. Хацер Г. О. Особливості перекладу термінологічної лексики на прикладі текстів медичного спрямування / Г. О. Хацер // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Філологічні науки. – 2013. – Кн. 3. – С. 151 – 154.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус