Методика навчання іноземної мови

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720доцент Шум’яцька О. М.Інм41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712Інм41доцент Шум’яцька О. М.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами теорії й практики викладання/навчання іноземної мови, формування і розвиток професійної компетенції майбутніх вчителів та викладачів іноземних мов.
Завдання: ознайомити студентів із теоретичними основами методики навчання іноземних мов; розвивати навички та вміння навчальної роботи з формування комунікативної компетенції учнів на основі програми з іноземної мови середньої загальноосвітньої школи; навчити ефективної підготовки до уроку як основної форми навчального процесу; сформувати уміння здійснення контролю рівня сформованості знань, умінь і навичок учнів; навчити ефективного використання методів, прийомів та засобів навчання іноземної мови відповідно до етапу навчання; навчити раціонального планування навчального процесу, у тому числі, уроку як одного з його компонентів; ознайомити студентів із формами і видами позаурочної діяльності з іноземної мови, яка сприяла б успішному виконанню загальної мети навчання іноземної мови; навчити творчого аналізу чинних підручників іноземних мов та ефективного використання їх у навчальному процесі.

В результаті вивчення цього курсу студент має знати:

основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов; навчально-методичні комплекси з іноземних мов; теорію завдань і вправ для навчання іноземних мов; сучасні підходи до формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції; інноваційні методичні технології навчання іноземних мов; форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетенцій; основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів; основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у початковій, основній і старшій школі;

Вміти:

визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання іноземної мови; аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з іноземної мови; аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів; формувати в учнів іншомовну комунікативну компетенцію; використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції інноваційні методичні технології; контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників іншомовної комунікативної компетенції; планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з іноземної мови в початковій, основній і старшій школі.

Рекомендована література

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. 12-бальна система. – К., 2000. – 126 с.
3. Панова Л. С. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова та ін. – К.:ВЦ «Академія», 2010. – 328с.
4. Ballweg S. u. a. DLL 02: Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?: Buch mit DVD (dll – deutsch lehren lernen: Fort- und Weiterbildung weltweit). – Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2013. – 198 S.
5. Ende K. u. a. DLL 06: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung: Buch mit DVD (dll – deutsch lehren lernen: Fort- und Weiterbildung weltweit). – Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2013. – 152 S.
6. Funk H., Kuhn Chr. u. a. DLL 04: Aufgaben, Übungen, Interaktion: Buch mit Video-DVD (dll – deutsch lehren lernen: Fort- und Weiterbildung weltweit). – Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2017. – 184 S.
7. Grotjahn R., Kleppin K. DLL 07: Prüfen, Testen, Evaluieren: Buch mit DVD (dll – deutsch lehren lernen: Fort- und Weiterbildung weltweit). – Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2015. – 176 S.
8. Helbig G. u. a. Deutsch als Fremdsprache. – Berlin: Walter de Gruyter, 2008. – 958 S.
9. Legutke M., Schart M. DLL 01: Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung: Buch mit DVD (dll – deutsch lehren lernen: Fort- und Weiterbildung weltweit). – Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2013. – 199 S.
10. Rösler D., Würffel N. DLL 05: Lernmaterialien und Medien: Buch mit DVD (dll – deutsch lehren lernen: Fort- und Weiterbildung weltweit). – Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2014. – 192 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус