Методика навчання іноземної мови (іспанська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720Сайфутдінова О. Ю.Іні41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712Іні41Кушнір О. П.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з основними напрямками з історії дидактики; з базовими та теоретичними основами курсу; та набути практичних навиків для подальшої самостійної роботи у педагогічних закладах.
Після завершення цього курсу студент буде:

знати: предмет теорії методики викладання іноземних мов та її місце серед інших педагогічних дисциплін; основні історичні напрямки, їх представників, переваги та недоліки; знати особливості планування навчання іноземної мови на різних ступенях; особливості системи навчання, цілі, зміст, принципи, методи та засоби навчання на сучасному етапі в рамках ступеневої системи освіти України;

вміти: застосовувати основні дидактичні методи на практиці, володіти технологією навчання іншомовного спілкування; розробляти тренувальні вправи з усіх видів діяльності згідно вимог типу та структури уроку, аналізувати урок; організовувати самостійну та позакласну роботу учня при вивченні іноземної мови; орієнтуватися у вимогах програми та опрацьовувати наукові джерела з метою глибокого осмислення даної науки; формувати позитивне ставлення до вивчення мови; постійно займатися професійною самоосвітою та самовихованням; аналізувати педагогічний та власний досвід роботи, здійснювати самоконтроль, самооцінку і вміти виділяти та переборювати професійні недоліки у професійній діяльності.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. – Страсбург: «Ленвіт». –Київ, 2003.
 2. Sánchez Lobato J.,Santos Gargallo I. Vademecum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). – Madrid: SGEL.
 3. Alderson J. C., Clapham C. y Wall D. Exámenes de idiomas. Elaboración y evaluación. – Madrid: Cambridge Universtiy Press, 1995.
 4. García Santa-Cecilia A. Cómo se diseña un curso de lengua extranjera. – Madrid: Arco/Libros, 2000.

Додаткова література:

 1. Ніколаєва С.Ю., Гринюк Г.А., Олійник Т.І., Метьолкіна О.Б., Постнікова Н.К., Онищенко К.І., Щербак Л.П. Сучасні технології навчання іншомовного спілкування. – К.: «Ленвіт», 1997. – 96с. (Вип. 1 (3). «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).
 2. Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах / Керівник авторського колективу Ніколаєва С.Ю. – К.: «Ленвіт», 1997. – 110с. (Вип. 2 (4). «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).
 3. Larsen-Freeman D., Long M.H. Introducción al estudio de la adquisición de segundas lenguas. – Madrid: Gredos, 1991.
 4. Mendoza Fillola A. Didáctica de la lengua para la enseñanza primaria y secundaria. – Madrid: Akal, 1996.
 5. 5.Muñoz E.C. Segundas lenguas. Adquisición en el aula. Barcelona. – Ariel Lingüística.
 6. Vázquez G. La destreza oral. – Madrid: Edelsa, 2000.

 

 1. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
 2. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/
 3. https://www.realinfluencers.es/2018/09/09/8-metodologias-profesor-siglo-xxi-deberia-conocer/
 4. https://marcoele.com/descargas/7/nevado_juego.pdf
 5. https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/64068/1/2022_art_mgsabreumvfnascimento.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус