Німецька мова (рівень А2)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164доцент Жовнірук З. Л.
доцент Левицька  Л. Я., Тимчишин Л. C.
264доцент Жовнірук З. Л.
доцент Левицька  Л. Я., Тимчишин Л. C.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів німецькомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає А1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють базовими знаннями про систему німецької мови, особливостями функціонування простих мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу, зокрема про структуру основних типів речень (розповідних, питальних, підрядних); засвоять граматичний матеріал у межах тем: прикметник, особові та присвійні займенники, прийменники часу та місця, часові форми дієслова активного та пасивного стану, модальні дієслова, зворотні дієслова, словотворення.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (читати і розуміти інструкції з виконання навчальних завдань та адаптовані тексти нижче середнього рівня складності з підручників, посібників, адаптованої літератури, оголошень, плакатів та каталогів), аудіювання (сприймати на слух і розуміти зміст навчального аудіо- чи відеозапису нижче середнього рівня складності виокремлювати ключові деталі, розпізнавати потрібну інформацію та основні ідеї висловлювань в ході бесід, визначених навчальною програмою, успішно виконувати завдання на розуміння прослуханого), письма (писати прості короткі записки, повідомлення, розповіді, короткі прості листи особистого характеру, мейли, листівки, заповнювати анкети, вживаючи вивчені мовні і граматичні структури та дотримуючись формату письмового висловлювання), усного мовлення (спілкуватися в простих типових ситуаціях, що вимагають безпосереднього обміну інформацією в межах знайомих тем і видів діяльності; підтримувати коротку розмову на побутові теми; брати участь у діалозі в стандартних ситуаціях, дотримуючись). Курс охоплює такі теми: «Знайомство», «Родина та друзі», «Їжа і напої», «Житло», «Робочий день», «Вільний час», «Навчання», «Канікули», «Професія і робота», «Місто», «Здоров’я», «Одяг», «Свята», «Захоплення».

Розподіл балів за формами контролю навчальної діяльності студентів впродовж семестру 

Форма контролю Кількість балів
Модульний тест 1 15
Модульний тест 2 15
Домашнє читання 20
Творча письмова робота 10
Усна презентація 10
Поточний контроль роботи на заняттях 30
Разом за семестр 100

Навчальна програма (PDF)

Робоча програма (PDF) 

Рекомендована література

  1. Deutsch als Fremdsprache. Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reimann. Schritte 1, 2 іnternational. /Kursbuch+Arbeitsbuch/.- Hueber Verlag, 2015.
  2. Смолій М.С. Граматика німецької мови. – Вид. 4-е, доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013.

Матеріали

ПРОБНИЙ ВАРІАНТ ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (Рівень А2)_PDF

 

Силабус:

Завантажити силабус