Новітні теорії перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор Дзера О. В.Інп41, Інп42, Інп43, Інп44

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Інп41професор Дзера О. В.
Інп42Галас А. С.

Опис курсу

Курс « Новітні теорії перекладу» доповнює теоретичну підготовку майбутніх перекладачів. Він тісно пов’язаний із курсами «Динаміка розвитку перекладацьких принципів» і «Теорія перекладу». Курс окреслює міждисциплінарний зв’язок перекладознавства із семіотикою, загальною і контрастивною лінгвістикою, когнітивною лінгвістикою і психолінгвістикою, соціолінгвістикою, літературознавством; розглядає нові тенденції розвитку перекладознавства, зокрема, вплив на нього філософських течій деконструкції і феноменології. Студентів ознайомлюють з найважливішими сучасними теоріями перекладу. Мета курсу – розширити знання студентів щодо тлумачення суті перекладу у сучасному світі і розвинути перекладознавчу метамову.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
1. Коломієць Л. В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського перекладу. – К.: Вид-во Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка, 2004. – 521 с.
2. Лановик М. Теорія відносності художнього перекладу. Літературознавчі проекції. – Тернопіль, 2006.
3. Содомора А. Студії одного вірша / А. Содомора. – Львів: Літопис; Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 363 с.
4. A Companion to Translation Studies / ed. by P. Kuhiwczak & K. Littau. – Clevendon-Buffalo-Toronto: Multilingual Matters LTD, 2007. – 183 p.
5. Bassnett S. Postcolonialism and Translation. The Oxford Handbook of Postcolonial Studies / ed. by G. Huggan. – Oxford Univ. Press, 2013.
6. Derrida J.From Des Tours of Babel// Theories of Translation. An Anthology of Essays from Dryden to Derrida. – Chicago and London: The University of Chicago Press, 1992.
7. Hansen G. Controlling the process: Theoretical and methodological reflections on research of the translation process // Triangulating Translation. Perspectives in process oriented research. – Amsterdam: John Benjamin Publ., 2003. – P. 23-42.
8. Eco U. Experiences in Translation. – Toronto: Univ. of Toronto Press, 2001. – 135 p.
9. Genztler E. Contemporary Translation Theories. – London & New York: Routledge, 1993. – 220 p.
10. Marais K. Translation Theory and Development Studies: A Complexity Theory Approach. –New York and Abingdon: Routledge, 2014.
11. Moving Boundaries of Translation / ed. by H. V. Dam, M. N. Brogger, K.K. Zethsen. – London&New York: Routledge, 2019. – 238 p.
12. Neubert A., Shreve G. Translation as Text. – Kent, Ohio, and London, England: The Kent State Univ. Press, 1992. – 169 p.

Допоміжна

1. Антологія світової літературно-критичної думки / За ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 2001. – 832 с.
2. Коломієць Л. В. Еволюція напрямів в англо-українськомупоетичному перекладі кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: автореф. дис. … д-ра філол. наук ; спец. 10.02.16 „Перекладознавство” / Л. В. Коломієць ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 41 с.
3. Hansen. G. Controlling the process: Theoretical and methodological reflections on research of the translation process // Triangulating Translation Perspectives in process oriented research. – Amsterdam: John Benjamin Publ., 2003. – P. 23-42.
4. House J. Talking to oneself or thinking with others? On using different thinking aloud methods in translation // Fremdsprachenlehren und lernen. – Vol. 17. – 1988. – P. 84-98.
5. Jakobsen A. Translog documentation // Probing the process in translation: methods and results / Ed.by G. Hansen. – Copenhagen: Samfundlitteratur, 1999. – P. 149-184.
6. Kiraly D. Pathways to translation: from process to pedagogy. – Kent: Kent State UP, 1995.
7. Pym A. Translation error analysis and the interface with language teaching // Teaching translayion and interpreting / Ed. by C. Dollerup and A. Loddegaard. – Amsterdam: John Benjamins, 1992.
8. Stockwell P. Cognitive poetics: an introduction. – London; New York: Routledge, 2002. – 193p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму