Перша іноземна мова (французька мова, 4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Немає
84Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7112Інф41доцент Ярошко-Кушнір Н. С.
880Інф41доцент Ярошко-Кушнір Н. С.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання з лексики, синтаксису, граматики, стилістики французької мови, які є обов’язковими для того, щоб здобути рівень мовної компетенції В2+ згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Тому у курсі представлено огляд актуальних дискусійних суспільних тем, численні публіцистичні тексти багаті на лексику та стилістичні фігури високого рівня складності, практичні вправи з граматичних тем підвищеної складності.

Дисципліна «Перша іноземна мова (французька мова)» є нормативною дисципліною з спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька для освітньо-професійної програми Французька та англійська мови і літератури, яка викладається у 7 семестрі в обсязі 6 кредитів та у 8 семестрі у обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Курс спрямований на досягнення студентами мовної компетенції рівня В2+ згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Курс ґрунтується на опрацюванні текстів, взятих із сучасної французької преси. Їхня тематика та лексична насиченість відображають різні аспекти сьогодення. Особлива увага приділяється опрацюванню вправ з орфографії та фразеології. Підсумкові лексичні вправи, а також теми для дискусії, мають на меті формування комунікативної компетенції вищого рівня. Програма курсу передбачає також написання есе аргументативного характеру, що є типовим та обов’язковим завданням для проходження міжнародного екзамену зі знання французької мови DELF / DALF. Опрацювання теоретичного та практичного матеріалу з синтаксису складнопідрядних речень французької мови дозволяє студентові сформувати вміння професійного користувача мови, а також філологічне аналітичне бачення її структури. Відео- та аудіо-матеріали, які входять у курс, дозволять значно підвищити рівень усного сприйняття та розуміння французької мови.

Після завершення цього курсу студент повинен :
знати:
 лексичний матеріал вищого рівня складності, вокабуляр абстрактних концептів, слова-зв’язки для організації логічного, послідовного та когерентного викладу змісту усного / письмового повідомлення
 теоретично-практичний матеріал з синтаксису складнопідрядних речень французької мови, які дозволяють показати основні логічні зв’язки між подіями (причина, наслідок, мета, протиставлення і т.ін.)
 правила структурно-логічної побудови тексту публіцистичного характеру, його ключові частини
 головні правила перекладу речень різної граматичної структури, реалій, власних назв, стилістичних фігур
 фразеологічні звороти з заданим ключовим словом-соматизмом
вміти:
→ давати чіткі, детальні описи та презентації складних предметів, інтегруючи підтеми, розвиваючи окремі пункти та завершуючи відповідним висновком;
→ виступати швидко, майже без утруднень, застосовуючи наголос та інтонацію з метою точної передачі більш тонких відтінків смислу
→ розуміти достатньо, щоб стежити за розгорнутим мовленням на абстрактні або складні теми поза сферою інтересів студента
→ впізнавати широке коло ідіоматичних виразів та колоквіалізмів, виділяючи зміни реєстрів мовлення
→ писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, підкреслюючи відповідні вихідні положення, викладаючи і доводячи точки зору досить докладно, з допоміжними пунктами, причинами й відповідними прикладами та завершуючи логічним висновком
→ писати чіткі, детальні, зв’язні та розгорнуті описи і вигадані тексти впевненим, особистим, природним стилем, що відповідає рівню уявного читача
→ писати чіткі, добре структуровані твори на складні теми, підкреслюючи основні положення
→ досить докладно сформулювати і довести точки зору з допоміжними аргументами, доказами та відповідними прикладами.

Рекомендована література

Базова
1. Abou-Samra M., Heu-Boulhat É., Perrard M., Caraco A. Édito B2 : Méthode de français (4ième édition) / M. Abou-Samra, É. Heu-Boulhat, M. Perrard, A. Caraco. – Les éditions Didier FLE, 2022. – 223 p.
2. Heu-Boulhat É., Maspoli H., Perrard M. Édito B2 : Cahier d’activités / É. Heu-Boulhat, H. Maspoli, M. Perrard. – Les éditions Didier FLE, 2022. – 190 p.
3. Djimli H., Frappe N., Fréquelin M., Gouelleu M., Jung M., Moreau N. Le DELF 100% réussite (2ième édition) / H. Djimli, N. Frappe, M. Fréquelin, M. Gouelleu, M. Jung, N. Moreau. – – Les éditions Didier FLE, 2022. – 207 p.
4. Бабінчук І.І. Підручник з французької мови для старших курсів французької філології. – Львів, 2009.
5. Бабінчука І.І. Практичний курс синтаксису складнопідрядних речень французької мови. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 280 с.
6. Fairon C., Simon A.-C. Le petit bon usage de la langue française [d’après l’oeuvre de Maurice Grevisse]. – De Boeck Supérieur, 2018. – 570 p.
7. Sijérols É., Claude P. Grammaire niveau avancé: 450 nouveaux exercices [nouvelle édition]. – Clé International, 2007. – 219 p.

Допоміжна
1. Parizet M.-L. ABC Delf B2 / M.-L. Parizet. – Sejer: Cle International, 2013. – 192 p.
2. Payet A., Sanchez C. ABC DELF Junior scolaire B2 (200 exercices) / A. Payet. – Sejer : Clé international, 2015. – 208 p.
3. Heu É., Mabilat J.-J. Édito B2: méthode de français 3ième édition / É. Heu. – Éditions Didier, 2015. – 223 p.
4. Heu É., Mabilat J.-J. Édito B2: cahier d’exercices 3ième édition / É. Heu. – Éditions Didier, 2015. – 168 p.
5. Abbadie C., Chovelon B., Morsel M.-H. L’expression française écrite et orale [édition 2003]. – Presses Universitaires de Grenoble, 2003. – 243 p.
6. Rey A., Chantreau S. Dictionnaire des expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 1993. – 888 p.
7. Bescherelle 1. La conjugaison de 12000 verbes : dictionnaire de douze mille verbes. – Paris : Hatier, 1990. – 175 p.
8. Sijerols É., Renaud D. Grammaire 450 nouveaux exercices: niveau intermédiaire / É. Sijerols. – Sejer : Clé international, 2004. – 191 p.
9. Boularès M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du francais : niveau avancé (avec 400 exercices) / M. Boularès. – Sejer : Clé international, 2004. – 192 p.

Матеріали

1. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais

2. https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/

3. https://dictionnaire.reverso.net/

4. https://www.tv5monde.com/

5. https://www.lemonde.fr/

6. https://www.cavilam.com/

7. https://www.france-education-international.fr/

8. https://www.leparisien.fr/

9. https://www.synonymes.com/

10. https://www.culturetheque.com/UKR/

11. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
12. https://www.expressio.fr/
13. https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус