Основна мова (французька)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
111Іспит
210Іспит
312Іспит
411Залік
58Іспит
68Іспит
74Іспит
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1192Інф11Дмитрасевич Н. І., доцент Стецько Я. Т.
2160Інф11Дмитрасевич Н. І., доцент Стецько Я. Т.
3160Інф21доцент Кость Г. М., доцент Піскозуб З. Ф.
4144Інф21доцент Кость Г. М., доцент Піскозуб З. Ф.
5128Інф31доцент Мандзак І. А., доцент Фроляк М. П.
6128Інф31доцент Мандзак І. А., доцент Фроляк М. П.
780Інф41Ярошко Н. С.
870Інф41Ярошко Н. С.

Опис курсу

В результаті вивчення курсу основної мови на 3 курсі студент повинен:
– Здійснювати лінгвістичний аналіз тексту, зокрема у порівнянні з українською мовою; здійснювати лексикологічний аналіз, визначаючи семантику слів, їх сполучуваність, сферу вживання, синоніми та антоніми.
– Характеризувати стильові особливості тексту, аналізуючи вживання різних стилістичних засобів (метафори, епітети, порівняння, повтори та ін.).
– Виділяти основну думку тексту, складати план.
– Давати характеристику персонажів, спираючись на текст.
– Здійснювати усний та письмовий переклад тексту.
– Вміти сприймати на слух та відтворювати прослуханий текст.
– Переказувати прочитаний або прослуханий текст середньої складності.
– Підготувати повідомлення на літературну, культурологічну або суспільно-політичну тему.
– Вести діалог або полілог на тему, пов’язану з опрацьованим текстом або прослуханим повідомленням, а також у заданій викладачем ситуації.
– Доцільно вживати засоби розмовного, усного літературного та писемного мовлення.
– Написати диктант середньої складності, письмово перемазати прочитаний викладачем оригінальний текст, доповнюючи своїми висновками, міркуваннями (об’єм тексту – близько 600 слів, у переказі близько 400). Написати твір на задану або вільну тему.
– Конспектувати лекцію чи доповідь.

Рекомендована література

3 курс
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Методичне забезпечення
1. Капська А.Й. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття. – К.: Вища школа, 1990. – 175с.
2. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. – Москва: Высшая школа, 1986. – 103 с.
3. Панова Л.С., Андрійко І.Ф., Тезікова С.В., Потапенко С.І., Чекаль Г.С. та ін.
Підручник. — Київ.: Академія, 2010. — 328 с.
4. Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи. – Київ: Рад.школа, 1989. – 158 с.

Рекомендована література

Базова
1. Филимонова И.Л., Юрьева Е.Ю. Учебник французского языка: Для ІІІ-го курса институтов и факультетов иностранных языков. – Москва: Высшая школа, 1982. – 247 с.
2. Донець Й.І. Практична граматика французької мови. – Київ: Вища школа, 1982. – 260 с.
3. Морен М.К., Тетеревникова Н.Н. Стилистика современного французского языка. – М.: Высш.школа, 1970. – 262 с.
4. Мандзак І.А. Підручник з французької мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 335 с.
5. Référovskaїa Е.А., Vassiliéva A.K. Essai de grammaire française. Morphologie. V.I. – M.: Высш.школа, 1973. – 430 p.
6. Référovskaїa Е.А., Vassiliéva A.K. Essai de grammaire française. Syntaxe V.2. – M.: Высш.школа, 1973. – 360 p.
7. Grandsire P. Vers une grammaire relationnelle: Grammaire. Ensembles et relations. Contestations et approches. – Paris: Éditions de l’École, 1971. – 92 p.

Додаткова
1. Больман І. Мовні війни в Європі / Переклад з французької/. – Київ: Вид-во “К.І.С.”, 2007.
2. Кость Г.М., Сулим О.І. Посібник з французької мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
3. Abbadie Ch., Chovelon B/, Morsel M.-H. L’expression française.- Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1988.
4. Мандзак І.А. Посібник з практичної граматики французької мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 75 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму