Перша іноземна мова (німецька, 3 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Іспит
68Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5112Інн31КОМПЕ Катрін
Інн32доцент Мідяна Т. М.
Інн32Яремко М. В.
6128Інн31КОМПЕ Катрін
Інн32доцент Мідяна Т. М.
Інн32Яремко М. В.

Опис курсу

Мета курсу: набуття студентами мовної компетенції у межах рівня С1.1 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Цей рівень передбачає здатність“спонтанно і плинно висловлювати думку, без помітних, частих пауз, що можуть виникати через необхідність підшуковувати слова.” Досягнувши цього рівня, студенти повинні вміти “ефективно і гнучко використовувати мову у суспільному і професійному житті та ясно, структуровано і докладно висловлюватися на комплексні теми”. Формування мовленнєвої компетенції означає розвиток у студентів уміння практично використовувати реальну, „живу” мову, що вимагає від них усвідомленого співвіднесення мовних одиниць з їх комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально детермінованих ситуаціях спілкування. При цьому, відповідно до філологічної спрямованості спеціальності, визначальним принципом роботи над мовним виразом є поєднання техніки його активного засвоєння та елементів лінгвістичного аналізу мовних одиниць.

Завдання курсу: розвиток і покращення усних та письмових навиків активного вживання мови, зокрема розширення їх словникового запасу на 2000 одиниць. Студенти повинні оволодіти вмінням практичного застосовування теоретичних знань з курсу лексикології для аналізу лексики. Працюючи над лексичним корпусом, студент повинен охопити проблематику лексичної полісемії та антонімії, лексико-семантичного поля, способів словотвору, видів похідних одиниць, семантики похідного слова, класифікації фразеологізмів, зв’язку парадигматичних відношень із синтагматичними.

У межах дисципліни “Перша іноземна мова (німецька)” для 3-го курсу відбувається поглиблення знань граматичних тем, вивчених на 2-му курсі, та завершується вивчення аспектів німецької граматики темами, які становлять вищий рівень складності (система кон’юнктиву та періоди речень), оскільки передбачають синтез уже набутих студентами знань морфологічної та синтаксичної структури німецької мови. Завершальним завданням курсу є оволодіння основними термінами і принципами аналізу тексту як вищої одиниці системи мови, зокрема засобами внутрітекстового зв’язку та способами передачі чужої мови у тексті.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  • словниковий запас до кожної з розмовних тем курсу та розуміти його лексикологічну структуру;
  • парадигми і значення усіх кон’юнктивних форм та сферу їх вживання;
  • принципи аналізу комплексних синтаксичних структур;
  • основні характеристики тексту і засоби його організації

вміти:

  • швидко й спонтанно висловлюватись без очевидних труднощів у доборі виразів. Гнучко й ефективно користуватись мовою з різними цілями. Чітко формулювати думки й точки зору та донести свої погляди  у повному обсязі до інших співрозмовників. Представити чіткі, детальні висловлювання на складні теми, розвиваючи окремі точки зору.
  • Виражати думку у формі чіткого, добре структурованого тексту, висловлюватись досить поширено. Писати листи, твори або доповіді на складні теми, підкреслюючи те, що здається найважливішим. Обрати стиль відповідно до уявного читача. Створювати письмові тексти на широке коло загальних, академічних, професійних або побутових тем.
  • Розуміти довготривале мовлення, навіть якщо воно не досить чітко структуроване або коли його зв’язність прихована і не виражена експліцитно. Розуміти програми телебачення і фільми без надмірних зусиль.
  • Розуміти довгі та складні документальні та літературні тексти, оцінюючи особливості їхнього стилю. Розуміти фахові статті та довгі технічні інструкції з різних сфер діяльності.
  • Оволодіти вміннями та навичками мови, достатніми для її використання на рівні C1.1 за загальноприйнятою європейською шкалою.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус