Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Лесько Х. С.Іні21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Іні21Лесько Х. С.

Опис курсу

Мета курсу: розглянути способи творення слів та фонетичних модифікацій в іспанській мові. Описувати словотвір (деривацію) як теоретичний і методологічний конструктор, який дозволяє пояснювати систему мовних стосунків, розвиток мови як безперервний процес семантичного позначення. Розуміння його системної цілісності залежить не стільки від виявлення чіткої структурної організації, скільки від функцій, які він виконує.
Завдання:
1. Сформувати у студентів знання морфемної та словотвірної структури слова. 2. Аналізувати і синтезувати емпіричний матеріал при дослідженнях текстів. 3. Навчити визначати види словотвору та особливості позиційних модифікацій приголосних та голосних у структурі слова. 4. На основі набутих філологічних знань навчити студентів знайти проблему теми дослідження, розробити стратегію її вирішення, навчити їх репрезентувати результати досліджень.5. Відповідно до теми наданого дослідження навчити студента заглиблюватись в конкретну тему шляхом синтезу та аналізу матеріалу та на основі обраної стратегії дослідження.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: визначити правила конструювання морфемних структур слів та фонетичних модифікацій; описати допустимі в мові морфемні структури, їхні ознаки, способи семантичної та стилістичної сполучуваності морфем.
вміти: визначати способи творення слів з урахуванням їхньої словотвірної структури та словотвірного значення; визначати продуктивність суфіксального, префіксального, суфіксально-префіксального (явище парасинтезу) способів словотворення, описувати природу та функції інтерфіксів, лексикалізованих суфіксальних форм тощо.

Рекомендована література

1. Alvar Ezquerra M. La formación de palabras en español / Manuel Alvar Ezquerra. – Madrid : Arco/Libros, 1993. – 79 p.
2. Coseriu E. Lecciones de lingüística general / Eugenio Coseriu. – Madrid : Gredos, 1986. – 354 p.
3. Dressler W. U. Elements of Morphopragmatics. Diminutives and Intensifiers in Italian, German and Other Languages / Wolfgang U. Dressler, L. Merlini // J. Verschueren (eds.), Levels of Linguistic Adaptation. – Amsterdam : John Benjamins. 1991. – Р. 33–51.
4. Hualde J. Introducción a la lingüística hispánica / José Ignacio Hualde, Antxon Olarrea, Anna María Escobar. – 2001. – 370 p.
5. Lang M. F. Spanish word formation : productive derivational morphology in the modern lexis / Mervyn Francis Lang. – London : Routledge, 1990. – 284 p.
6. Malkiel Y. Los interfijos hispánicos. Problemas de lingüística histórica y structural / Yakov Malkiel // D. Catalán (ed.). Estructuralismo e historia. Miscelánea homenaje a André MartinetII. – La Laguna : Universidad. – 1958. – Р. 107–199.
7. Urrutia Cárdenas H. / Esquema de morfosintaxis histórica del español / Hernan Urrutia Cárdenas, Manuela Álvarez Álvarez // Publicaciones de la Universidad de Deusto. – Bilbao, 1988. – P. 111–132.
8. Wagner M. L. El sufijo hispanoamericano -іco para denotar defectos físicos y morales / Max Leopold Wagner // Nueva Revista de Filología Hispánica, 4. – 1950. – Р. 105–114.
9. Zuluaga Ospina A. La función del diminutivo en español / Alberto Zuluaga Ospina // Boletín Instituto Caro y Cuervo, 25. – 1970. – Р. 23–48.
10. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. – Madrid : Espasa Calpe, 22ª ed. – 2001. – 527 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус