Аналітичне читання художнього тексту

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
812професор Маценка С. П.Інн41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
812Інн41професор Маценка С. П.

Опис курсу

          Мета курсу забезпечити професійну підготовку студентів для ґрунтовного розуміння та філологічного опрацювання художніх текстів. Реалізація цієї мети передбачає поглиблення знань про функціональну диференціацію мовних стилів з акцентом на художнє мовлення з його характерними ознаками та функціями. Ознайомлення студентів з прикладами реалізації різних текстових жанрів, їхніми структурно-композиційними та стилістичними ознаками. Опрацювання уривків класичних та сучасних  німецькомовних художніх текстів для розуміння відмінностей у способі викладу інформації в залежності від культурно-історичної парадигми, комунікативних функцій тощо.

 

          Завдання:

 • ознайомлення студентів з сучасними підходами і методами аналізу тексту, методами герменевтики та їхніми історичними витоками;
 • сформувати у студентів теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні ознаки художнього стилю;
 • опрацювання класифікації літературних жанрів з подальшим практичним аналізом фрагментів літературних творів;
 • засвоєння студентами основних функцій художньої літератури;
 • аналіз лінгвостилістичних особливостей літературних текстів, засобів виразності, оцінності, експресії, колориту, лаконічного викладу інформації тощо;
 • на базі теоретичних знань розвивати й вдосконалювати у студентів аналітичний підхід до художніх текстів, що допоможе їм досліджувати і розуміти ті явища, які формують глибинну структуру тексту.

 

На основі цього курсу студенти повинні знати:

 • сучасні підходи відносно класифікації літературних жанрів;
 • структурні та лінгвостилістичні ознаки оповідань, есе, романів та ін.;
 • функціональну спрямованість різножанрових художніх текстів;
 • сучасні тенденції у художньому мовленні та їхні соціально-історичні передумови;
 • систему понять та закономірностей, що слугують досягненню інтенціональності тексту;
 • засоби реалізації оцінності, емотивності, експресії, лаконічності вислову тощо;

 

Студенти повинні вміти:

 • визначати поняття «текст», «літературний жанр» з огляду на диференційні ознаки й функції;
 • використовувати у процесі аналізу художніх текстів сучасні методи, зокрема контекстуальний, композиційний, лінгвостилістичний та ін.;
 • аналізувати структуру художніх текстів з урахуванням таких композиційних частин, як заголовок, підзаголовок, експозиція, основний текст, кінцівка;
 • оцінювати функціональну значимість стилістичних фігур та інших мовних засобів задля реалізації оцінності, апелятивності, експресії;
 • виявляти вплив контексту та інших пресупозиційних чинників на смисл текстових елементів;
 • ґрунтовно опрацьовувати художні тексти, аналізувати синтаксичні, лексичні, словотвірні фразеологічні явища та їхні функції в межах мікро- та макротексту.

 

 

Рекомендована література

Основна література

 1. Іваненко С. М., Карпусь А. К. Лінгвостилістична інтерпретація тексту (для факультетів іноземних мов університетів і педагогічних вищих закладів освіти): Підр. – Київ, КДЛУ, 1998. 176 с.
 2. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : [навч. посібник] / І. М. Кочан. – [2 вид.]. – К.: Знання, 2008. 423 с.
 3. Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця : Нова Книга, 2005. 416 с.
 4. Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації / Т. В. Радзієвська. – К. : НАН України. Ін-т укр. мови, 1998. 192 с.
 5. Українська мова. Енциклопедія / [за ред. В. М. Русанівського, О. О. Тараненка таін.]. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. 752 с.
 6. Adamzik K. Eine einführende Darstellung. – Tübingen: Niemeyer. 2004. 176 S.
 7. Brinker K. Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden / Brinker K. – [6., überarb. und erweit. Aufl.]. – Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2005. 173 S.
 8. Gansel Ch. Textlinguistik und Textgrammatik. Eine Einführung / Ch. Gansel, F. Jürgens. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. 270.
 9. Linke Studienbuch Linguistik / A. Linke, M. Nussbaumer, P.R. Portmann. – [2. Aufl., erg. um ein Kapitel «Phonetik und Phonologie» von U. Willi]. – Tübingen : Niemeyer, 1994. 215 S.
 10. Metzler Lexikon Sprache / hrsg. von H. Glück unter Mitarbeit von F. Schmoe. – [3. neubearbeitete Aufl.]. – Stuttgart / Weimar : Metzler, 2005. 782
 11. Vater H. Einführung in die Textlinguistik: Struktur und Verstehen von Texten/ H. Vater. – München : Fink, 2001. 221 S.

 

Додаткова література

 1. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : [підручник] / М. П. Кочан. – К. : Академія, 2003. 464 с.
 2. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту. Навчальний посібник. – Вінниця, Нова Книга, 2004. 272 с.
 3. Матвеєва Т. В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий / Матвеєва Т.В. – Свердловськ : Изд-во Урал. ун-та, 1990. 172 c.
 4. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия. – М. : Наука, 1986. 143 с.
 5. Beaugrande de R.-A. Einführung in die Textlinguistik / R. A. deBeaugrande, W. U. Dressler. – Tübingen : Niemeyer, 1981. 290 S.
 6. Böll H. Wo warst du, Adam? München: DTV, 2007. 144 S.
 7. Fleischer W. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache / W. Fleischer, G. Michel, G. Starke. – Frankfurt a. M. [u.a.] : Lang, 1993. 337
 8. Hartung D. Soziokulturelles Hintergrundwissen als Konstituent der Wortbedeutung / D. Hartung // Semantik von Wort, Satz und Text. – Frankfurtа. M.  [u.a.] : Lang, 1995. S. 113–128.
 9. Harweg R. Wiederholung lexikalischer Elemente und Textkonstitution / R. Harweg // Aspekte der Konnexität und Kohärenz von Texten. Papiere zur Textlinguistik. – Hamburg : Buske, 1986. – Band 51. S. 16–41.
 10. Heinemann W. Textlinguistik : eine Einührung / W. Heinemann, D. – Tübingen : Niemeyer, 1991. 310 S.
 11. Kästner E. Das fliegende Klassenzimmer. Hamburg: Dressler Verlag, 2012. 175 S.
 12. Kessler Ch. Erzählen nach Reizwörtern: Probleme textsemantischer Strukturierung / Ch. Kessler // Methodologische Aspekte der Semantikforschung: Beiträge der Konferenz «Methodologische Aspekte der Semantikforschung: an der Universität Koblenz-Landau» (1996). – Frankfurt а. M. [u.a.] : Lang, 1997. S.311–322.
 13. Kleine Enzyklopädie. Deutsche Sprache / hrsg. von W. Fleischer, W. Hartung, J.Schmidt, P. Suchsland, I. Stahl. – [1. Aufl.]. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1983. 724
 14. Lenz S. Die Deutschstunde. München: DTV, 2006. 576 S.
 15. Müller H. Hunger und Seide. München: Carl Hanser Verlag, 2015. 192 S.
 16. Schippan Bedeutung als Wissenskomplex / Th. Schippan // Potsdamer Forschungen. – Potsdam : Pädagogische Hochschule «Karl Liebknecht», 1986. – Heft 82. S. 129–150.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=2&b=289
 2. https://bookdown.org/pbaumgartner/wiss-arbeiten/vier-lesestufen.html
 3. https://de.thpanorama.com/blog/literatura/qu-es-la-lectura-analtica.html
 4. https://meinlebeninbestform.me/tag/analytisches-lesen/
 5. http://www.gutenberg.org/wiki/DE_Hauptseite
 6. http://www.helpforlinguist.narod.ru/Deutsche_Stilistik.pdf
 7. https://de.home-task.com/rot-und-schwarz-f-stendhal-als-sozialpsychologischer-roman/

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус