Аналітичне читання художнього тексту

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
812професор Маценка С. П.Інн41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
812Інн41професор Маценка С. П.

Опис курсу

          Мета курсу забезпечити професійну підготовку студентів для ґрунтовного розуміння та філологічного опрацювання художніх текстів. Реалізація цієї мети передбачає поглиблення знань про функціональну диференціацію мовних стилів з акцентом на художнє мовлення з його характерними ознаками та функціями. Ознайомлення студентів з прикладами реалізації різних текстових жанрів, їхніми структурно-композиційними та стилістичними ознаками. Опрацювання уривків класичних та сучасних  німецькомовних художніх текстів для розуміння відмінностей у способі викладу інформації в залежності від культурно-історичної парадигми, комунікативних функцій тощо.

 

          Завдання:

 • ознайомлення студентів з сучасними підходами і методами аналізу тексту, методами герменевтики та їхніми історичними витоками;
 • сформувати у студентів теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні ознаки художнього стилю;
 • опрацювання класифікації літературних жанрів з подальшим практичним аналізом фрагментів літературних творів;
 • засвоєння студентами основних функцій художньої літератури;
 • аналіз лінгвостилістичних особливостей літературних текстів, засобів виразності, оцінності, експресії, колориту, лаконічного викладу інформації тощо;
 • на базі теоретичних знань розвивати й вдосконалювати у студентів аналітичний підхід до художніх текстів, що допоможе їм досліджувати і розуміти ті явища, які формують глибинну структуру тексту.

 

На основі цього курсу студенти повинні знати:

 • сучасні підходи відносно класифікації літературних жанрів;
 • структурні та лінгвостилістичні ознаки оповідань, есе, романів та ін.;
 • функціональну спрямованість різножанрових художніх текстів;
 • сучасні тенденції у художньому мовленні та їхні соціально-історичні передумови;
 • систему понять та закономірностей, що слугують досягненню інтенціональності тексту;
 • засоби реалізації оцінності, емотивності, експресії, лаконічності вислову тощо;

 

Студенти повинні вміти:

 • визначати поняття «текст», «літературний жанр» з огляду на диференційні ознаки й функції;
 • використовувати у процесі аналізу художніх текстів сучасні методи, зокрема контекстуальний, композиційний, лінгвостилістичний та ін.;
 • аналізувати структуру художніх текстів з урахуванням таких композиційних частин, як заголовок, підзаголовок, експозиція, основний текст, кінцівка;
 • оцінювати функціональну значимість стилістичних фігур та інших мовних засобів задля реалізації оцінності, апелятивності, експресії;
 • виявляти вплив контексту та інших пресупозиційних чинників на смисл текстових елементів;
 • ґрунтовно опрацьовувати художні тексти, аналізувати синтаксичні, лексичні, словотвірні фразеологічні явища та їхні функції в межах мікро- та макротексту.

 

 

Рекомендована література

Основна
1. Астрахан Н. І. Моделювання у літературознавстві: аналізхудожнього тексту і інтерпретація художнього твору: автореф. дисертації на здобуття докт. філолог. наук. Київ, 2015. 42 с.
2. Буйницька Т. О., Максимчук Б. В., Петращук Н. Є. Deutschsprachiger Nachkriegsroman. Analytisches Lesen: Studienbuch für Deutschstudierende / Hrsg. von T. Buynytzka, B. Maksymchuk, N. Petrashchuk. Львів: Простір-М, 2018. 320 с.
3. Іваненко С. М., Карпусь А. К. Лінгвостилістична інтерпретація тексту (для студентів іноземних мов університетів і педагогічних вищих закладів освіти: Підр. Київ: КДЛУ, 1998. 176 с.
4. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : [навч. посібник]. Київ: Знання, 2008. 423 с.
5. Науменко А. М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова книга, 2005. 416 с.
6. Радчекно О., Каракевич Р. Philologische Textanalyse – Філологічний аналіз художнього німецькомовного тексту: навчально-методичний посібник. Дрогобич: Посвіт, 2017. 168 с.
7. Художественный текст: аспекты изучения. Сборник материалов. Житомир: Полиграфика, 1997. 65 с.
8. Adamzik K. Textlinguistik. Eine einführende Darstellung. Tübingen: Niemeyer, 2004. 176 S.
9. Brinker K. Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Berlin: Erich Schmidt Verlag,
2005. 173 S.
10. Corbineau-Hoffmann A. Die Analyse literarischer Texte. Einführung und Einleitung. Tübingen: A. Francke, 2002. 215 S.
11. Fix U. Aktuelle linguistische Textbegriffe und der literarische Text. Bezüge und Abgrenzungen // Grenzen der Literatur. Zu
Begriff und Phänomen des Literarischen / Hrsg. von S. Winko, F. Jannidis, G. Lauer. Berlin: De Gruyter, 2009. S. 103–135.
12. Fix U. Analysieren, Verstehen und Interpretieren in der Sprachwissenschaft – aus wissenschaftshistorischer und aktueller Sicht // Literatur interpretieren. Interdisziplinäre Beiträge zur Theorie und Praxis / Hrsg. von Jan Borkowski, Stefan Descher, Felicitas Ferder, Philipp David Heine. Münster: Mentis, 2015. S. 91–117.
13. Fix U. „Grammatik des Wortes. Semantik des Textes. Freiräume und Grenzen für die Herstellung von Sinn?“ // Regeln der Bedeutung: Zur Theorie der Bedeutung literarischer Texte / Hrsg. von Fotis Jannidis, Gerhard Lauer,Matías Martínez und Simone Winko. Berlin, New York: De Gruyter, 2003. S. 80–102.
14. Fix U. Zugänge zu Textwelten. Linguistischliteraturwissenschaftliche Möglichkeiten, in die Geschlossenheit eines Erzähltextes einzudringen // Linguistische Hermeneutik. Theorie und Praxis des Verstehens und Interpretierens / Hrsg. von Fritz Hermanns, Werner Holly. Tübingen: Niemeyer, 2007. S. 323–356.
15. Handbuch Literaturwissenschaft. Band 2: Methoden und Theorien / Hrsg. von Thomas Anz. Stuttgart: J. B. Metzler,
2007. 498 S.
16. Hausendorf H. Deutschstunde(n). Erkundungen zur Lesbarkeit der Literatur. Stuttgart: Alfred Kröner, 2020. 464 S.
17. Heringer H. J. Linguistische Texttheorie. Eine Einführung. Tübingen: utb, 2015. 219 S.
18. Heringer H. J. Textlinguistik. Ein Arbeitsbuch. Brey: mykum Verlag, 2018. 272 S.
19. Krieg-Holz U., Bülow L. Linguistische Stil- und Textanalyse. Eine Einführung. Tübingen: Narr Francke, 2016. 288 S.
20. Methoden der literatur- und kulturwissenschaftlichen Textanalyse. Ansätze – Grundlagen – Modellanalysen / Hrsg. von Nünning V., Nünning A. Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler, 2010. 340 S.
21. Vater H. Einführung in die Textlinguistik: Struktur und Verstehen von Texten. München: Fink, 2001. 221 S.
22. Winko S. Textualitätsannahmen und die Analyse literarischer Texte // Zeitschrift für germanistische Linguistik, 36/3 (2009), S. 427–443.

Додаткова
23. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту. Навчальний посібник. Вінниця: Нова книга, 2004. 274 с.
24. Adamzik K. Literatur aus der Sicht von Text- und Diskurslinguistik // Handbuch Sprache in der Literatur / Hrsg.
von A. Betten, U. Fix, B. Wanning. Berlin, Boston: de Gruyter, 2017. S. 97–119.
25. Beaugrande de R.-A. Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Niemeyer, 1981. 290 S.
26. Handbuch Sprache in der Literatur / Hrsg. von A. Betten, U. Fix, B. Wanning. Berlin, Boston: de Gruyter, 2017. 591 S.
27. Heinemann W. Textlinguistik: eine Einführung. Tübingen: Niemeyer, 1991. 310 S.
28. Krah H. Einführung in die Literaturwissenschaft: Textanalyse. – Kiel: Verlag Ludwig, 2015. 378 S.
29. Literaturlinguistik – philologische Brückenschläge // Hrsg. von Jochen A. Bär, Jana-Katharina Mende, Pamela Stehen. Frankfurt am Main, Berlin: Peter Lang, 2015. 401 S.
30. Regeln der Bedeutung: Zur Theorie der Bedeutung literarischer Texte / Hrsg. von Jannidis, Fotis, Lauer, Gerhard, Martínez, Matías and Winko, Simone. Berlin, NewYork: De Gruyter, 2003. 753 S.31. Schmid W. Elemente der Narratologie. Berlin, New York: De Gruyter, 2005. 320 S.
32. Šklovskij V. Der Zusammenhang zwischen den Verfahren der Sujetführung und den allgemeinen Stilverfahren // Texte der
russischen Formalisten / Hrsg. von J. Striedter. Bd. 1.München: Wilhelm Fink, 1969. S. 36–121.
33. Stenzel H. Die Analyse und Interpretation der literarischen Texte // Einführung in die spanische Literaturwissenschaft.
Stuttgart: J.B. Metzler, 2001. S. 36–96.

Інтернет-ресурси
34. https://www.researchgate.net/publication/306016071_Die_Analyse_und_Interpretation_literarischer_Texte
35. http://romanlooser.ch/AutorInnen/LiterarischeTexteAnalyse.pdf
36. https://www.bbs1-lueneburg.de/images/files/deutsch/deutsch_homepage/leitfaden_erzaehltextanalyse_lang.pdf
37. https://www.studocu.com/de-at/document/universitatklagenfurt/textlinguistik/zusammenfassungen/textlinguistikprufungsfragen/9390457/view

Перелік текстів для читання:
38. Genazino W. Ein Regenschirm für diesen Tag. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2001. 174 S.
39. Hofmannsthal H. von Der Brief des Lord Chandos // https://www.reclam.de/data/media/978-3-15-019503-1.pdf
40. Kronauer B. Die Tricks der Diva. Geschichten. Stuttgart: Philipp Reclam, 2004. 112 S.
41. Timm U. Die Entdeckung der Currywurst. Novelle. München: Deutscher Taschenverlag, 2004. 187 S.
42. Wolf Ch. Ein Tag im Jahr. 1960–2000. München: Luchterhand, 2003. 654 S.

Перелік теоретичних праць для читання:
43. Барт Р. Від твору до тексту / Переклад Юрія Гудзя // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії
Зубрицької. Львів: Літопис, 1996. С. 378–384.
44. Копистянська Н. Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства. Львів: ПАІС, 2005. 368 с.
45. Assmann J. Von ritueller zu textueller Kohärenz. Einleitung // Texte zur Theorie des Textes. Stuttgart: Philipp Reclam, 2005. S. 250–273.
46. Barthes R. Einführung in die strukturale Analyse von Erzählungen // Roland Barthes. Das semiologische Abenteuer / Übers. von D. Hornig. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988. S. 102–143.
47. Genette G. Die Erzählung / Hrsg. von Jochen Vogt. München: Wilhelm Fink-Verlag, 1998. 319 S.
48. Kristeva J. Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman // Literaturwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und
Perspektiven / Hrsg. von J. Ihwe. Frankfurt am Main: Athenäum, 1972. S. 345–375.49. Lotman J. M. Der Begriff Text. Einleitung // Texte zur Theorie des Textes. Stuttgart: Philipp Reclam, 2005. S. 26–39.
50. Tschitscherin O. Ideen und Stil // Олексій Чичерін. «Треба бачити і розуміти серцем…» (літературознавчі студії). Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2016. С. 307–321.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус