Аналітичне читання художнього тексту

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820Інн41доцент Шаряк О. М.

Опис курсу

В межах цього курсу студенти вивчають етапи становлення, терміносистему, завдання та методи дослідження лінгвістики тексту, засвоюють сучасні підходи у визначенні поняття «текст», «дискурс», довідуються про такі категорії тексту, як когерентність, когезія, інтенціональність, міжтекстуальність тощо. Важливим аспектом є вивчення типології текстів, ознайомлення з можливостями аналізу тексту на різних рівнях (фонографічному, лексичному, словотвірному, синтаксичному) та практична реалізація такого аналізу на прикладі фрагментів німецькомовної художньої літератури, публіцистики та інших жанрів.

Результати навчання:

знати:

 • сучасні підходи у дослідженні тексту, напрями і методи актуальних текстологічних студій;
 • теоретичні основи, що розкривають закономірності текстотворення;
 • лексичні та граматичні засоби досягнення зв’язності тексту;
 • види тема-рематичної прогресії (лінійна, прогресія з розгалуженням мікротеми, з тематичним стрибком та ін.);
 • основні класифікації типів тексту за функціональним критерієм;
 • релевантні для розуміння тексту чинники, пресупозиція, фонові знання реципієнтів.

 

вміти:

 • аналізувати текст з огляду на його структуру та композицію, лексичні, синтаксичні особливості;
 • визначати жанрово-стилістичну приналежність текстів;
 • творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних завдань та умов, практикувати написання публіцистичного тексту про соціально вагому тематику;
 • визначати прагмакомунікативні функції одиниць різних мовних рівнів у межах мікро- та макротексту;
 • ефективно застосовувати засоби виразності, оцінності, а також аргументації, лаконічного викладу інформації.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус