Основи лінгвістики тексту

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Шаряк О. М.Інн31, Інн32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Інн31доцент Шаряк О. М.
Інн32доцент Шаряк О. М.

Опис курсу

Дисципліна «Основи лінгвістики тексту» належить до вибіркових дисциплін зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька» освітньої програми ОС «бакалавр», яка викладається в 6 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета курсу – ознайомлення студентів з основами лінгвістики тексту; показати багатоаспектність дослідження феномену тексту; розкрити структурно-граматичні, семантичні, комунікативно-прагматичні властивості текстів, їх категорійні ознаки. На основі здобутих на попередніх курсах знань із мовознавства, теоретичної, комунікативної та функціональної граматик, стилістики, лексикології, когнітивної лінгвістики, прагматики студенти вчаться аналізувати типи текстів відповідно до їх структурних, стилістичних, функціональних та комунікативних характеристик, а також мовної актуалізації.

Завдання навчальної дисципліни:
• вивчення основних лінгвістичних напрямків та аспектів дослідження тексту,
• розгляд основних категоріі тексту, серед яких – когерентність, когезія, інтенціональність, міжтекстуальність тощо.
• ознайомлення з різними типами тексту, уміння їх розрізняти, аналізувати функції, композицію тощо,
• ознайомлення з можливостями аналізу тексту на різних рівнях (фонографічному, лексичному, словотвірному, синтаксичному) та практична реалізація такого аналізу на прикладі фрагментів німецькомовної художньої літератури, публіцистики та інших жанрів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:
• сучасні підходи у дослідженні тексту, напрями і методи актуальних текстологічних студій;
• предмет і об΄єкт дослідження лінгвістики тексту,
• теоретичні основи, що розкривають закономірності текстотворення;
• текстуальні категорії (когезії, когерентності, модальності, інтертекстуальності тощо).
• лексичні та граматичні засоби досягнення зв’язності тексту;
• види тема-рематичної прогресії (лінійна, прогресія з розгалуженням мікротеми, з тематичним стрибком та ін.);
• типології тексту, основні класифікації типів тексту за функціональним критерієм;
• релевантні для розуміння тексту чинники, пресупозиція, фонові знання реципієнтів.

студенти повинні вміти:
• оперувати науковою термінологією з лінгвістики тексту,
• практично використовувати набуті теоретичні знання при інтерпретації текстів,
• аналізувати тексти різних стилів, виходячи з основних категорій тексту,
• аналізувати текст з огляду на його структуру та композицію, лексичні, синтаксичні особливості;
• визначати жанрово-стилістичну приналежність текстів;

Рекомендована література

Рекомендована література
Базова:
1. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : [навч. посібник] / І. М. Кочан. – [2 вид.]. – Київ: Знання, 2008. – 423 с.
2. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 416 c.
3. Adamzik K. Textlinguistik. Eine einführende Darstellung. – Tübingen: Niemeyer. 2004. – 176 S.
4. Beaugrande de R.-A. Einführung in die Textlinguistik / R. A. de Beaugrande, W. U. Dressler. – Tübingen : Niemeyer, 1981. – 290 S.
5. Brinker K. Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden / Brinker K. – [6., überarb. und erweit. Aufl.]. – Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2005. – 173 S.
6. Dressler W. Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Niemeyer, 1972.-135.
7. Gansel Ch. Textlinguistik und Textgrammatik. Eine Einführung / Ch. Gansel, F. Jürgens. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. – S. 270.
8. Heinemann W. Textlinguistik : eine Einührung / W. Heinemann, D. Viehweger. – Tübingen : Niemeyer, 1991. – 310 S.
9. Linke A. Studienbuch Linguistik / A. Linke, M. Nussbaumer, P. R. Portmann. – [2. Aufl., erg. um ein Kapitel «Phonetik und Phonologie» von U. Willi]. – Tübingen : Niemeyer, 1994. – 215 S.
10. Vater H. Einführung in die Textlinguistik – München: 2006. Wilhelm Fink Verlag, – 221 S.
Допоміжна література:
1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 344 с.
2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 139 с.
3. Денисова С.П. Зіставний аналіз художнього і публіцистичного тексту // Актуальные проблемы вербальной коммуникации: Язык и общество: Сб. науч. тр. – К.: ВПЦ “Київський ун-т”, 2004. – С. 301–307.
4. Ковалик І.І., Мацько Л.І., Плющ М.Я. Методика лінгвістичного аналізу тексту. – К.: Вища шк., 1984. – 120 с.
5. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – 461 с.
6. Мойсієнко А.К. Текст як аперцепційна система // Мовознавство. – 1996. – №1. – С. 20–25.
7. Радзієвська Т.В. Текст як засіб комунікації. – К.: Вид-во НАН України, 1998. – 194 с.
8. Різун В.В., Мамалига А.І., Феллер М.Д. Нариси про текст. Теоретичні питання комунікації і тексту. – К.: Редак. видав. центр “Київський ун-т”, 1998. – 336 с.
9. Українська мова. Енциклопедія / [за ред. В. М. Русанівського, О. О. Тараненка та ін.]. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. – 752 с.
10. Harweg R. Wiederholung lexikalischer Elemente und Textkonstitution / R. Harweg // Aspekte der Konnexität und Kohärenz von Texten. Papiere zur Textlinguistik. – Hamburg : Buske, 1986. – Band 51. – S. 16–41.
11. Kessler Ch. Erzählen nach Reizwörtern: Probleme textsemantischer Strukturierung / Ch. Kessler // Methodologische Aspekte der Semantikforschung: Beiträge der Konferenz «Methodologische Aspekte der Semantikforschung: an der Universität Koblenz-Landau» (1996). – Frankfurt а. M. [u.a.] : Lang, 1997. – S. 311–322.
12. Klein W. Textstruktur und referentielle Bewegung / W. Klein, Ch. von Stutterheim // Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. – H. 86. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1992. – S. 67–91.
13. Kleine Enzyklopädie. Deutsche Sprache / hrsg. von W. Fleischer, W. Hartung, J. Schmidt, P. Suchsland, I. Stahl. – [1. Aufl.]. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1983. – 724 S.
14. Rolf E. Die Funktionen der Gebrauchstextsorten / E. Rolf. – Berlin ; New York : De Gruyter, 1993. – 339 S.
15. Viehweger D. Struktur und Funktion nominativer Ketten im Text / D. Viehweger // Studia Grammatica XVII : Kontexte der Grammatiktheorie. – Berlin, 1978. – S. 149–168.
Інформаційні ресурси:
1. Должикова Т.І., Мілєва І.В., Нікітіна А.В. Практикум з лінгвістики тексту. Навчально-методичний посібник. Луганськ-Київ, 2011. – 142 с. – Режим доступу: https://edudocs.net/3519449/
2. Загнітко А.П. Лінгвістика тексту: Теорія і практикум. Науково-навчальний посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 289 с. – Режим доступу: http://grinch-home.at.ua/_ld/1/149_Zagnittko_Lingv.pdf
3. Antos G. Die Zukunft der Textlinguistik :Traditionen – Transformationen – Trends. Tübimgen : Niemeyer, 1997. – Режим доступу:
https://books.google.com.ua/books?id=AVuzwit0OhQC&pg=PR10&lpg=PR10&dq=Grundlagen+derTextlinguistik&source=bl&ots=q0qeTz_a7q&sig=ACfU3U2Qo4Yffljtt_jr_IFq3q35pI-8jg&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwi6rYvairvnAhVOiIsKHbJeCms4FBDoATAEegQIChAB#v=onepage&q=Grundlagen%20derTextlinguistik&f=false
4. Beaugrande de R.-A. Einführung in die Textlinguistik / R. A. de Beaugrande, W. U. Dressler. – Tübingen : Niemeyer, 1981. – 290 S. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=8mvkHf7_bE4C&pg=PA1&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

5. Überredung in der Presse : Texte, Strategien, Analysen / hrgs. Von Marku Moilanen, Liisa Tiitulla. – Berlin : de Gruyter, 1994. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=mX5wXyyIkYUC&pg=PA146&lpg=PA146&dq=berichterstattung+in+der+presse+sprachwissenschaft&source=bl&ots=ZqEUrgSeFi&sig=ACfU3U0zyeN7r5Q8z2uRVQjePJl0D36aug&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjEycS3hdjuAhURxosKHdQcBbQ4ChDoATAJegQIBhAC#v=onepage&q=berichterstattung%20in%20der%20presse%20sprachwissenschaft&f=false

Матеріали

Шукати презентацію курсу «Основи лінгвістики тексту» Шаряк О.М.:
https://www.facebook.com/kafedranm

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус