Методи наукових досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Федоренко О. І.Іна34, Іна35, Іна36
616професор Білинський М. Е.Іна31, Іна32, Іна33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Іна31доцент Федоренко О. І.
Іна32доцент Федоренко О. І.
Іна33доцент Федоренко О. І.
Іна34професор Білинський М. Е.
Іна35професор Білинський М. Е.
Іна36професор Білинський М. Е.

Опис курсу

 

 

 

 

 

 

 

Форма навчання

                    Курс                     Семестр Кредитів ECTS  

 

 

 

 

Загальний

обсяг

(год.)

 

 

 

Всього

аудит.

(год.)

 

у тому числі (год.):

 

 

Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні  (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові  проекти (роботи),  (шт.)

 

 

 

 

К/Р

(сем.)

 

 

 

 

 

Екзамен

(сем.)

 

 

 

Лекції

 

 

 

Лабораторні

 

Прак тичні

Денна III 6 2 48 16 16 16 16 1 5
                             
                             

Рекомендована література

 1. Сухорольська С.М. Методи лінгвістичних досліджень: Навч. посібник / С.М. Сухо-рольська, О.І. Федоренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 344 с. – Англ. мовою. (гриф МОН України)
 2. Сухорольська С.М. Методи лінгвістичних досліджень: Навч. посібник / С.М. Сухо-рольська, О.І. Федоренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2009. – 348 с. – Англ мовою. (гриф МОН України)
 3. Федоренко О.І. Основи лінгвістичних досліджень: Підручник / О.І. Федоренко, С.М. Сухорольська, О. В. Руда. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 296 с. – Англ. мовою. (гриф МОН України)

 

Допоміжна

 1. 1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке / Н.Ф. Алефиренко. – М.: Флинта: Наука, 2005.
 2. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учеб. пособие / И.В. Арнольд. – М.: Высш. шк., 1991. – 140 с.
 3. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: Навчальний посібник / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.
 4. Методологические основы новых направлений в мировом языкознании / С.С. Ермо-ленко, Ю.А. Жлуктенко, Т.Г. Линник и др.; [oтв. ред. А.С. Мельничук]. – К.: Наукова думка, 1991.
 5. Огуй О.Д. Історія лінгвістичних учень (конспект лекцій) / О.Д. Огуй. – Чернівці: Рута, 2007. – 56 с.
 6. Пилипчик М.І. Основи наукових досліджень / М.І. Пилипчик, А.С. Григор’єв, В.В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270 с.
 7. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В.І. Роман-чиков. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.
 8. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / С.М. Со-ловйов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.
 9. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 317 с.
 10. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник / А.С. Філіпенко. – К.: Академвидав, 2004.
 11. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 5-те вид. стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с.
 12. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енцикл. словник / І.Б. Штерн. – К.: АртЕк, 1998.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус