Основи теорії міжкультурної комунікації

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810Паламар Н. І.Інм41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Інм41Паламар Н. І.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: сформувати базові теоретичні знання із теорії міжкультуної комунікації, випрацювати навички та підготовку студентів до ефективних контактів на рівні повсякденного міжособистісного спілкування, міжкультурної комунікації та перекладу. 

Завдання дисципліни: 

 • ознайомити студентів з теоретичними підходами до теорії міжкультурного спілкування і різними методологіями вирішення міжкультурних проблем, з історією виникнення та теоретичними засадами міжкультурної комунікації; 
 • навчити вільно оперувати основними термінами й положеннями теорії міжкультурної комунікації; 
 • розширити діапазон навичок вербальної та невербальної комунікації; 
 • навчити обирати певний тип поведінки й поводитися відповідно до оточуючого культурного середовища; 
 • напрацювати навички продуктивного спілкування в незнайомому культурному оточенні; 
 • навчитися розпізнавати стрес, що отримує кожен, хто опиняється в незнайомому середовищі, та вмінню управляти ним; 
 • напрацювати вміння застосовувати дослідження з теорії міжкультурної комунікації до вирішення сучасних лінгвістичних проблем. 
 • вміти працювати в міжнародних проектах та міжкультурних ситуаціях. 

У результаті вивчення даного курсу студент має знати: 

 • основні поняття й терміни; 
 • типи, види, форми, моделі, структурні компоненти міжкультурної комунікації; 
 • особливості субкультур та особливості культур націй і народів світу для досягнення взаєморозуміння й позитивного результату у міжкультурних контактах; 
 • природу міжкультурних нерозумінь й конфліктів і засоби виходу з них; 
 • методи й прийоми досягнення позитивного результату міжкультурної комунікації;

Вміти: 

 • вільно оперувати основними термінами і положеннями теорії міжкультурної комунікації; 
 • самостійно знаходити приклади міжкультурної комунікації, що мають місце в повсякденному житті; 
 • перекладати тексти міжкультурного спрямування в межах програми дисципліни, застосовуючи теоретичні знання з теорії міжкультурної комунікації; 
 • оперувати основами вербальної та невербальної комунікаціями; 
 • добирати певний тип поведінки й поводитися відповідно до культурного середовища, у якому вони знаходяться в певний час; 
 • розпізнавати стрес, що отримує кожен, хто опиняється в незнайомому середовищі, і навчитися управляти ним; 
 • продуктивно спілкуватися в незнайомому культурному оточенні; 
 • застосовувати дослідження з теорії міжкультурної комунікації до вирішення сучасних лінгвістичних проблем; 
 • виступати з повідомленнями за обраною тематикою з міжкультурного спілкування, добирати фактичний матеріал для наукових (курсових і дипломних) робіт. 

Рекомендована література

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Ф.С. Бацевич.– К., 2004. – 342 с. 2. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація. – К.: Академія, 2012. – 281 с.
3. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О. В. Яшенкова. – К : ВЦ «Академія», 2010. – 312 с.
4. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. – 2-ге вид., доп. / Г. Г. Почепцов– К., 1999. – 307 с.
5. Edith Broszinsky-Schwabe. Interkulturelle Kommunikation. – Berlin, 2017. – 269 c.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус