Особливості жіночого франкомовного письма ІІ половини ХХ століття

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1121доцент Ярошко-Кушнір Н. С.Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1114Інф51Мдоцент Ярошко-Кушнір Н. С.

Опис курсу

У освітній компоненті «Особливості жіночого франкомовного письма ІІ половини ХХ століття» розкрито актуальні проблеми лінгвопрагматики франкомовного жіночого дискурсу на матеріалі художніх творів. Розглянуто ґенезу даного дискурсу, фактори його становлення й основні оповідні стратегії кооперативного типу (емотивності, умовної діалогічності, автентичності). Подано детальний аналіз структури цих стратегій, механізмів їх реалізації через лексико-стилістичні та графічні засоби. Розглянуто реалізацію стратегії емотивності крізь призму метафоризації концептосфери “Людина” й актуалізації спектру емоцій через лексику фамільярного регістру та графічні засоби маркування тексту. Викладено аналіз стратегії умовної діалогічності, яка ґрунтується на використанні розмовного регістру лексики та парентетичних конструкцій, а також стратегії автентичності, яка здійснюється через вживання іншомовних слів, різних типів референцій, цитат, підсилених графічно у візуальному плані.

Після завершення навчання здобувач вищої освіти буде:
знати:
1. Соціокультурні, філософські та історичні обставини виникнення феномену жіночого письма у французькій літературі ХІХ‒ХХ-го століть;
2. Парадигму підходів до визначення понять «жіночої літератури», «жіночого письма», «жіночого тексту»;
3. Основні критерії тематичної, жанрової та стилістичної типологізації французької літератури ХІХ‒ХХ-го століть;
4. Основні літературні персоналії французької літератури ХІХ‒ХХ-го століть, визначальні біографічні віхи їхньої діяльності та знакові твори;
5. Поняття та основні типи оповідних стратегій, які використовуються франкомовному жіночому письмі ХІХ‒ХХ-го століть;
6. Мовні засоби реалізації стратегії емотивності у жіночому тексті;
7. Комунікативну значущість стратегій діалогічності й автентичності у франкомовному жіночому письмі ХІХ‒ХХ-го століть.
вміти:
1. Визначати конститутивні елементи жіночого дискурсу, втілені в окремих художніх текстах;
2. Здійснювати дискурсивний та наратологічний аналіз художнього тексту;
3. Виокремлювати стилістичні, синтаксичні та графічні засоби, які сприяють комунікативній ефективності художнього тексту франкомовної жіночої літератури ХІХ‒ХХ-го століть;
4. Застосовувати комунікативно-концептуальний підхід до тексту з метою визначення когнітивних констант жіночого письма;
5. Опанувати методи лінгвістичного аналізу, спостереження та синтезу у роботі з корпусом художніх текстів.

Освітня компонента передбачає формування у здобувача вищої освіти таких загальних та фахових компетентностей, визначених освітньою програмою:
ЗК 3 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ФК 2 Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.
ФК 7 Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень. ФК 8 Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувач вищої освіти повинен досягти таких програмних результатів навчання, визначених освітньою програмою:
ПРН 6 Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
ПРН 8 Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.
ПРН 10 Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).
ПРН 11 Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.
ПРН 15 Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

Рекомендована література

1. Maingueneau D. Manuel de linguistique pour les textes littéraires. / D. Maingueneau. – Paris: Armand Colin, 2020. – 394 p.
2. Lavandier R. Écritures féminines et psychosexualité : l’empreinte indélébile du lien à la Mère chez Colette et Marguerite Duras. – L’Harmattan : Espaces littéraires, 2018 – 186 p.
3. Ярошко Н. С. Лінгвопрагматика франкомовного жіночого дискурсу (на матеріалі художніх творів 60–90-х років ХХ століття): дис. … канд. філол. наук: 10.02.05. Львів, 2014. 292 с.
4. Reid M. Les femmes en littérature / M. Reid. – Paris : Belin, 2010. – 331 p.
5. Constan E. Ouvrières des lettres / E. Constan. – Limoges : Pulim, 2007. – 177 p.
6. Mercier M. Le roman féminin / M. Mercier. – Paris : Presses universitaires de France, 2006. – 248 p. 7. Алхімія слова живого. Французький роман 1945- 2000 рр. : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. Мільнер, Ж. Бесьєр, Б. Бланкман та ін.; автор-упорядник В. І. Фесенко. – К. : Промінь, 2005. – 382 с.
8. Sarfati G.-É. Éléments d’analyse du discours / G.- É. Sarfati. – Paris : Armand Colin, 2005. – 127 p. 9. L’histoire littéraire: ses méthodes et ses résultats. Mélanges offerts à Madeleine Bertaud. – Genève : Librairie DROZS, 2001. – 453 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Особливості жіночого франкомовного письма ІІ половини ХХ століття

Завантажити силабус