Педагогічна (асистентська) практика (французька, 6 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11180Інф-61мдоцент Байцар І. М.
Інф-61мдоцент Ярошко-Кушнір Н. С.
Інф-61мдоцент Горук Н. М.

Опис курсу

Освітня компонента «Педагогічна (асистентська) практика» є складовою частиною освітньої програми професійної підготовки магістрів. Освітня компонента дозволяє здобувачам вищої освіти набути практичних навичок та досвіду викладацької роботи, необхідних для викладання за профілем набутої спеціальності у ЗВО після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Педагогічна (асистентська) практика є завершальним етапом формування викладача вищої школи та дає оцінку готовності здобувачів вищої освіти до виконання функціональних обов’язків викладача ЗВО різного рівня акредитації. Педагогічній практиці передує вивчення педагогіки та психології, методики викладання іноземної мови. Педагогічна асистентська практика забезпечує поєднання теоретичної підготовки здобувачів з їх практичною діяльністю з загально-професійних дисциплін; формує психолого-педагогічні та методичні уміння викладання відповідних навчальних дисциплін у ЗВО, застосування сучасних технологій і методик навчання, творчого стилю педагогічної діяльності з використанням інноваційних технічних засобів та носіїв, автентичних матеріалів для забезпечення якісного викладання іноземної мови, сучасних методик та інтерактивних методів навчання; передбачає оволодіння основними принципами та техніками викладання всіх видів мовленнєвої діяльності (усне та письмове розуміння, усне та письмове вираження).

Метою вивчення нормативної освітньої компоненти «Педагогічна (асистентська) практика» є оволодіння уміннями та навичками організації методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами в умовах педагогічної діяльності, навичками проведення окремих видів навчальних занять з дисциплін профілю відповідного напряму навчання; уміннями професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією; досвідом викладацької роботи, індивідуальним творчим стилем викладацької діяльності, потреби в самоосвіті; вивчення засад педагогічної та навчально-методичної роботи у ЗВО.

Після завершення навчання здобувач вищої освіти буде:

знати:

 • основні положення зі спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін та їх застосування у вирішенні конкретних педагогічних завдань;
 • особливості педагогічної діяльності викладача ЗВО, підходи до організації основних форм викладання та науково-дослідної роботи в умовах педагогічної діяльності;
 • лексико-комунікативну специфіку професійного спілкування у ЗВО;
 • методи організації педагогічної майстерності з французької мови;
 • використання інноваційних технічних засобів та носіїв, сучасних методик, автентичних матеріалів, інтерактивних методів  для забезпечення якісного викладання іноземної мови;
 • критерії оцінювання навчальної діяльності здобувачів, стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності.
 • вміння оформлювати звітну документацію.

вміти:

 • застосовувати інтерактивні методи та колективні форми навчання іноземної мови, науково-дослідної та психолого-педагогічної діяльності, успішно й ефективно впроваджувати їх у навчально-педагогічний процес;
 • критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значуші проблеми, пропонувати шляхи їх вирішення, нові підходи та прогнозування у складних та непередбачуваних умовах (викладання у форс-мажорній ситуації, воєнному стані, і т.д.),  що потребують дотримання правил техніки безпеки, охорони праці в навчальному закладі та безпеки життєдіяльності студентів;
 • методично грамотно спланувати заняття, визначати реальні цілі застосовуючи сучасні методики, інноваційні технології (Moodle, Kahoot, Google form, Propprofs, Quizlet, Quizizz, Plickers, Socrative, Easy Test Maker, Wooclaр, Online Test Pad та інші) та інші допоміжні засоби навчання (для успішного й ефективного здійснення викладацької діяльності;
 • володіти основними принципами та техніками викладання всіх видів мовленнєвої діяльності (усне та письмове розуміння, усне та письмове вираження) застосовуючи здобуті мовні та соціо-культурні знання у контексті професійного спілкування;
 • володіти прийомами активізації роботи здобувачів вищої освіти, знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у колективі, педагогічного та професійного спілкування зі студентською аудиторією та іншими професійними групами (розвиток та закріплення навиків викладання французької мови для спеціальних, професійних груп згідно окремих видів навчальних занять чи дисциплін відповідного профілю навчання);
 • формувати психолого-педагогічні та методичні уміння викладання відповідних освітніх компонентів у системі вищої школи;
 • розробляти розгорнуті плани-конспекти практичних занять з французької мови відповідно до робочих навчальних програм;
 • написати рецензію на залікове заняття колеги-практиканта, підготувати звітну документацію, провести підсумкові залікові заняття;
 • систематизувати загально-педагогічні знання, уміння і навички педагогічного спостереження, виправлення помилок та пояснення їх у процесі роботи зі студентами, представлення власної точки зору, аргументоване обґрунтування;
 • розробляти критерії оцінювання навчальної діяльності студентів, оцінювати власну педагогічну діяльність, будувати стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності.

Освітня компонента передбачає формування у здобувача вищої освіти   наступних   загальних   та   фахових   компетентностей, визначених освітньою програмою:

 • ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним.
 • ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно.
 • ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ФК 8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
 • ФК 10. Володіння педагогічною майстерністю викладання іноземної мови, вміння розробляти навчальний курс, застосовувати інноваційні технології у процесі викладання.

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувач вищої освіти повинен досягти   наступних   програмних   результатів   навчання визначених освітньою програмою:

 • ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
 • ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.
 • ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення  у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
 • ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
 • ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
 • ПРН 18. Володіти навичками педагогічної майстерності з іноземної мови у вищих навчальних закладах, вміти розробляти навчальний курс, впроваджувати у навчальний процес інноваційні методичні технології. Використовувати у викладацькій діяльності усі набуті знання про природу мови, її внутрішню структуру та сучасні тенденції розвитку.

Рекомендована література

Основна

 1. Вітвицька С. С. Педагогіка вищої школи: практикум. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2023. – 174 с.
 2. Педагогіка та психологія вищої школи: навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів/ Автор-упорядник В.І. Староста. Вид. 2-е, випр. та доп. Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2023. – 74 с.
 3. Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія та практика: монографія /[Калашнікова С., Базелюк Н., Базелюк О. та ін.]; за наук. ред. С. Калашнікової. — Київ :Інститут вищої освіти НАПН України. 2023. – 255 с.
 4. Красильник Ю. С., Корчова Г. Л., Руденко М. В. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання: навч. посіб. – Київ: КНУБА, 2021. – 156 с.
 5. Ярошко Н., Миколаєвич-Джуман Н. Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики студентів спеціальностей: 6.020303 – «Філологія (французька мова та література)», 8.020303 – «Філологія (французька мова та література)» / Наталія Ярошко, Наталія Миколаєвич-Джуман. Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – 22 с.
 6. Paola Bertocchini, Edvige Constanzo Manuel de formation du professeur FLE 2èd. (French Edition) Hardcover – Teacher’s Edition, 2017. – 276p.

Допоміжна

 1. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 68. – 190 с.
 2. Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2021. https://lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/05/reg_practice.pdf
 3. Підборський Ю. Г. Хмельницька О. С. Педагогічна майстерність викладача : навч. посіб. Переяслав : Домбровська Я. М., 2020. – 156 с.
 4. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник / О.І. Федоренко, В.О. Тюріна, С.П. Гіренко, С.М. Бойко, М.О. Котелюх, П.Д. Червоний, О.В. Медведєва; за заг. ред. О.І. Федоренко. Харків:, 2020. – 240с
 5. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс]: підручник / В. П. Головенкін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.– 290 с.
 6. Барановська Л.В. Педагогіка та психологія вищої: школи: навч. посб. / Л.В.Барановська. – К.: НАУ, 2015. – 240 с.
 7. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
 8. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання / С.С. Вітвицька. – 2-ге вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 384 с.
 9. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. /науков. редактор українського видання доктор пед.наук. професор С.Ю Ніколаєва.- Київ, вид-во “Ленвіт”, 2003. – 273 с.
 10. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.
 11. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання – К.: Видавництво А. С. К. , 2004. — 192 с.
 12. П’ятакова Г. П., Глотов О. Л. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у вищій школі. – Тернопіль, 2002.- 20с.
 13. П’ятакова Г. П., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та методика застосування їх у вищій школі: Навч.-метод. посібник. – Львів, 2003.- 55с.
 14. Janine Courtillon Elaborer un cours de FLE. Hachette Français Langue Etrangère; 1er édition, 2013.-160p
 15. Jean-Pierre Cuq, Isabelle Gruca Cours de didactique du français langue étrangère et seconde: 4e édition Broché – Grand livre, 2017.- 482p.
 16. Pauline Avignon Enseigner le FLE, partager des ressources Internet et évoluer – La documentation et le développement professionnel des enseignants FLE utilisant les sites Internets Ed. Universitaires Européennes, 2015. – 260p.

Інтернет-джерела:

https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Prohrama-asystentskoi-praktyky-studentiv-011.pdf

https://www.cle-international.com/le-point-sur-le-cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues-didactique-des-langues-9782090382624.html

https://stud.com.ua/46363/pedagogika/pedagogika

https://pidru4niki.com/88903/pedagogika/metodika_vikladannya_u_vischiy_shkoli

https://pidru4niki.com/90028/pedagogika/osnovi_inklyuzivnoyi_pedagogiki

https://vseosvita.ua/library/metodi-i-prijomi-distancijnogo-navcanna-385857.html

http://www.khotiv-nvk.edukit.kiev.ua/Files/downloads/zagalnoyevrop_rekom.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Педагогічна (асистентська) практика

Завантажити силабус