Педагогічна (асистентська) практика (французька, 6 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
119Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11270Інф-61мдоцент Вигнанська І. М.
Інф-61мдоцент Ярошко-Кушнір Н. С.
Інф-61мМиколаєвич-Джуман Н. Б.

Опис курсу

Педагогічна (асистентська) практика є складовою частиною основної освітньої програми професійної підготовки магістрів та дозволяє студентам набути практичних навичок та досвіду викладацької роботи, необхідних для викладання дисципліни за профілем набутої спеціальності у вищих навчальних закладах після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Асистентській практиці передує вивчення курсів з педагогіки вищої школи та методики викладання у вищих навчальних закладах. Педагогічна (асистентська) практика є завершальним етапом формування викладача вищої школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання функціональних обов’язків викладача ВНЗ різного рівня акредитації.

Метою навчальної дисципліни є закріплення педагогічних навичок, здобутих при отриманні кваліфікації бакалавра та вдосконалення знань, необхідних для роботи у вищих навчальних закладах, формування вмінь застосовувати їх у навчально-виховному процесі. В період проходження педагогічної практики студенти знайомляться з особливостями педагогічної діяльності викладача ВНЗ; оволодівають уміннями та навичками організації навчально-виховної, методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами та науково-дослідної роботи в умовах педагогічної діяльності. Педагогічна практика дозволяє студентам поглибити теоретичні знання із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін; формує психолого-педагогічні та методичні уміння викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи, застосування сучасних технологій і методик навчання, набути досвід викладацької роботи, морально – етичних якостей викладача вищої школи, творчого стилю педагогічної діяльності.

Результати навчання:

знати: основні положення зі спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін; методи організації та проведення практичного заняття; використання інноваційних технічних засобів, автентичних матеріалів для забезпечення якісного викладання іноземної мови; сучасні методики викладання іноземної мови та інтерактивні методи вивчення; підходи до організації основних форм навчання у вищому навчальному закладі.

вміти: розробити розгорнутий план-конспект практичного заняття з французької мови відповідно до робочої навчальної програми; методично грамотно спланувати заняття, визначати реальні цілі, конкретні етапи заняття та методичні прийоми для їх досягнення;володіти прийомами активізації всіх студентів групи, індивідуальний підхід; грамотно використовувати технічні та інші допоміжні засоби навчання; написати рецензію на залікове заняття, підготувати та провести підсумкові залікові заняття; систематизувати загально-педагогічні знання, уміння і навички педагогічного спостереження; володіти основними принципами та техніками викладання всіх видів мовленнєвої діяльності.

Рекомендована література

 1. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи. – К.: Кондор, 2008. -272 с.

 2. Асистентська практика студентів – магістрів. Орієнтовна програма і методичні рекомендації щодо проходження асистентської педагогічної практики. Підготовлені кафедрою педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, березень 2004 р. – http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/pramag.pdf

 3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання / С.С. Вітвицька. – 2-ге вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 384 с.

 4. Дмитриченко М.Ф. Вища освіта і Болонський процес: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Дмитриченко. – К.: Знання України, 2006. – 440 с.

 5. Костирко І.Г. Університетська освіта (вступ до фаху): навч. посібник / І.Г.Костирко, Л.Б. Гнатишин, Л.П. Петришин, М.П. Гарасим. – Львів: 2011. – 350 с.

 6. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. Мороза О.Г.- К.: НПУ, 2001. – 338с.

 7. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. – К.: Центр учбової літератури, 2007. -232 с.

 8. Ніколаєнко С.М. Освіта інноваційному поступі суспільства / С.М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 207 с.

 9. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Лемківський, Ю.В. Сухарніков. – К.: Узд., 2004. – 60 с.

 10. Сліпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: НПУ, 2000. – 210с.

 11. Ярошко Н., Миколаєвич-Джуман Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики студентів спеціальностей: 6.020303 – «Філологія (французька мова та література)», 8.020303 – «Філологія (французька мова та література)» / Наталія Ярошко, Наталія Миколаєвич-Джуман. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – 22 с

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус