Переклад конференцій

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810професор Дяків Х. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Інм41професор Дяків Х. Ю.

Опис курсу

Мета курсу – створити практичну базу для формування у студентів вмінь і навичок у галузі практики перекладу з використанням основної іноземної мови, необхідних у майбутній професійній діяльності. Метою дисципліни “ Переклад конференцій” є вміння визначати комунікативно-прагматичні параметри тексту і відповідно до них стратегію перекладу, формування знань про специфіку усного і письмового перекладу,  принципи, методи та прийоми його здійснення на практиці, а також практичне оволодіння ними з метою забезпечення вірного вибору перекладацької стратегії, зумовленої професійними потребами відповідно до комунікативно-прагматичних параметрів тексту та опираючись на основи лінгвопрагматики 

Основне завдання курсу – ознайомити студентів  з прагмалінгвістичними чинниками у перекладі конференцій; 

висвітлити сутність лінгвопрагматики та її впливу на переклад; 

розкрити проблему неперекладності, адекватності і еквівалентності перекладу; ознайомити з ознаками, моделями та моделюванням тексту; висвітлити прагматичні і психолінгвістичні аспекти  перекладу; розкрити проблему перекладу у мовній парі «німецька – українська»; ознайомити зі специфікою роботи перекладача в аспекті міжкультурної комунікації; навчити студентів принципам перекладацької компетенції; навчити студентів перекладацьких стратегій; навчити студентів розрізняти важливу інформацію від другорядної; вказати і опрацювати психолінгвістичні особливості усного перекладу.

Рекомендована література

 1. Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien : eine Einführung / Radegundis Stolze. – 7., überarbeitete und erweiterte Auflage. – Tübingen : Narr Francke Attempto, 2018. – 329 Seiten : Diagramme, 1 Porträt . – (Narr Studienbücher) 
 2. Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien / Radegundis Stolze. – Tübingen : Narr\Francke\Attempto, 2016. – 93 Seiten : 1 Porträt . – (narr STARTER) 
 3. Арутюнова Н.Д. Прагматика // Языкознание: Большой энциклопедиче¬ский словарь. М., 1998. С. 389-390.
 4. Арутюнова Н.Д. Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16: Лингвистическая прагмати-ка. М., 1985. С. 3-47. 
 5. Богданов В.В. Лингвистическая прагматика и её прикладные аспекты // Прикладное языкознание. СПб, 1996. С. 268-275. 
 6. Демьянков В.З. “Теория речевых актов” в контексте современной лингвистической литературы (обзор направлений) // Новое в зарубежной лингви¬стике. Вып. 17: Теория речевых актов. М., 1986. С. 223-235. 
 7. Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука конца 20 века. М., 1995. 
 8. Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. М., 1973. 
 9. Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976. 
 10. Звегинцев В.А. Прагматика, семантика и естественный язык // Звегинцев, В.А. Мысли о лингвистике. М., 1996. 
 11. Кибрик А.Е. Лингвистические постулаты // Кибрик, А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания: Универсальное, типовое и специфичное в языке. 3-е изд., стереотипи. М., 2002. 

Силабус:

Завантажити силабус