Перша іноземна мова (німецька) 2 курс

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит
46Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396Інм21доцент Шум’яцька О. М., Сопіла  Т. М.
496Інм21доцент Шум’яцька О. М., Сопіла  Т. М.

Опис курсу

Мета курсу – поглибити лексичні і граматичні знання студентів з німецької мови – першої іноземної мови фахового спрямування. У рамках курсу у повному обсязі розглядаються основні граматичні теми, з відповідним теоретичним обґрунтуванням та практичним засвоєнням у рамках семи лексичних блоків, що тематично охоплюють увесь спектр широковживаних лексичних та мовно-стилістичних засобів. Такий комплексний підхід, у поєднання із опрацюванням фонетичних вправ та домашнім читанням, дозволяє досягнути значного мовного прогресу студентів та здобути ними мовних знань, необхідних для засвоєння подальших дисциплін професійного спрямування.

Завдання курсу полягає у засвоєнні студентами ґрунтовних знань нормативної граматики німецької мови та збільшення активного лексичного запасу для здійснення комунікації іноземною мовою в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування до поставленої комунікативної мети. Окрему увагу приділено здатності студентами систематизувати та поглиблювати знання мови і культури іноземної мови на принципі єдності тематичного та інтеркультурного аспектів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має знати:

 • основні поняття граматики та фонетики німецької мови;
 • нормативну граматику німецької мови з елементами їх теоретичного осмислення, викладання та практичного застосування;
 • правильну артикуляцію та інтонацію;
 • класичні та сучасні теорії граматики та фонетики німецької мови;
 • відповідний лексичний запас німецької мови для вирішення комунікативної ситуації;
 • лінгво-культурну ситуацію німецькомовних країн.

Вміти:

 • застосовувати мовні знання у практичних ситуаціях;
 • оформлювати власне висловлювання;
 • використовувати знання риторики у мовленнєвій діяльності;
 • здійснювати комунікацію іноземною мовою в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування;
 • аналізувати філологічні явища, використовуючи відповідні загально-наукові методи та прийоми;
 • здійснювати комунікацію українською та німецькою мовами;
 • використовувати ефективні методи та прийомів навчання для досягнення поставленої мети;
 • бачити спільні риси та відмінності між німецькою та українською мовами;
 • опрацьовувати різні види інформації та обробляти її відповідно до цілей і завдань педагогічного процесу;
 • дотримуватися принципів професійної етики та політкоректності.

Рекомендована література

Див. робочу програму відповідного курсу

Силабус:

Завантажити силабус