Поетика художнього наративу: дискурс метамодернізму

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Мацевко-Бекерська Л. В.Іна-51М, Іна-52М, Іна53М, Інп51М, Інн51М, Інф51М, Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іна-51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іна-52Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іна53Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Інп51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Інн51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Інф51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іні51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.

Опис курсу

Курс «Поетика художнього наративу: дискурс метамодернізму» розроблено для того, щоб студенти систематизували основні відомості про теоретичні основи організації художнього наративу, доповнили свої знання про базові характеристики літературно-художніх систем як мистецьких феноменів, а також про закономірності форматування та функціонування художнього наративу в літературному творі. Після вивчення курсу студенти вдосконалять необхідний комплекс знань і вмінь для самостійної науково-пошукової та дослідницької роботи у сфері літературознавства, апробують навики здійснення цілісного поетологічного і поетикального аналізу з аргументованим добором та поєднанням різних методологічних підходів до вивчення і дослідження історико-літературних чи теоретико-літературних явищ.

Метою вивчення курсу «Поетика художнього наративу: дискурс метамодернізму» є формування цілісної системи філологічного мислення та фахового аналізу художньо-літературних явищ; ознайомлення з основними поняттями методики викладання світової літератури, а також із формами і прийомами застосування практичних умінь та навичок викладання літератури.

Рекомендована література

Основна література

Аристотель. Поетика. – К.: Мистецтво, 1967.

Гадамер Г. Герменевтика і поетика / Гадамер Г. Вибрані твори; [пер. з нім.]. – К.: Юніверс, 2001.

Гейзінга Й. Homo ludens. – К.: Основи, 1994.

Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. – Львів: науково-видавниче товариство «Академічний експрес», 1999.

Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 2004.

Компаньон А. Демон теорії. Доступно: https://www.academia.edu/

Література. Теорія. Методологія / [упор. і наук. ред. Д. Уліцька]. – К.: видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006.

Мацевко-Бекерська Л. В. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології: монографія. – Львів: Сплайн, 2008.

Мацевко-Бекерська Л. В. Публікації, розділи в колективних монографіях. Доступно: scholar.google.com

Папуша І. Modus ponens. Нариси з наратології. – Тернопіль: Крок, 2013.

Слово. Знак. Дискурс: [антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької]. – Львів: Літопис, 2001.

Ткачук О. М. Наратологічний словник. – Тернопіль: Астон, 2002.

 

Додаткова література

Астрахан Н. Буття літературного твору: аналітичне та інтерпретаційне моделювання: монографія. – К.: Академвидав, 2014.

Голянич М. І. Внутрішня форма слова і дискурс: монографія. – Івано-Франківськ: видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008.

Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. – Львів: Літопис, 2004.

Капленко О. Наратив як модель світу: структурна побудова і проекція на художній текст // Слово і Час. 2003. № 11. – С. 10-16.

Луцак С. М. Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного  процесу (на матеріалі української літератури межі ХІХ-ХХ століть): монографія. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2010.

 

Інформаційні ресурси

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/

Словники на mova.info: http://www.mova.info/Page.aspx?l1=61

Українська Вікіпедія. Вільна енциклопедія: http://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_стаття

Бібліотека української і зарубіжної літератури: http://www.ukrlib.com.ua/books

Електронна бібліотека української літератури: http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html

Електронна бібліотека Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка: http://journlib.univ.kiev.ua/

Бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова: http://lib.onu.edu.ua/

Бібліотека ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка: http://lib-gw.univ.kiev.ua/

Інститут філософії ім. Г. Сковороди: http://www.filosof.com.ua/

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича: http://www.inst-ukr.lviv.ua/

Силабус:

Завантажити силабус