Референційні особливості синтагм (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Сайфутдінова О. Ю.Іні11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Іні11Сайфутдінова О. Ю.

Опис курсу

Провідними завданнями дисципліни є:
Розвивати в студентів уміння засвоювати теоретичні знання з лекцій та з додаткової літратури, на мовленнєвій практиці спостерігати й аналізувати феномен референції.
Тематичний перелік основних розділів вивчення предмета: референція, синтагматика, теорія референції, види референтних висловлювань, кількісні іменникові синтагми.
Перелік основних знань, вмінь і навичок, якими повинен володіти студент:
Знати категорії лінгвістики в межах навчальної дисципліни: синтагматика, синтагма, мовна структура, мовна система, рівні мови, одиниці мови, референт, референція. Механізми побудови синтагм. Структурно-мовні особливості найпоширеніших синтагматичних конструкцій.
Уміти застосовувати на практиці основні синтагматичні правила з метою грамотної побудови вільних розгорнутих висловлювань; проводити компаративний аналіз фрази на синтаксичному та синтагматичному рівнях; використовувати основні мовно-структурні особливості побудови вільних сполучень слів, основними серед яких є номінальні та вербальні синтагми.

Рекомендована література

1. Чапля О.С. Методичні вказівки зі спецкурсу «Референційна картина іменникових груп» для студентів напрямку підготовки 6. 020303. Мова та література(французька).- Лівів: ЛНУ ім.. І.Франка. 2012. -28с.
2. Щебетко Е.В. Группа квантификаторов как лексико-грамматическая система выражения неопределенного количества в английском языке: Автореф. дис… канд. Филол. наук: 10.02.04 /КЛДУ. – К., 1977. – 19 с.
3. Акуленко Л.Г. Выражениянеопределеннобольшого и неопределенно малого количества в немецкомязыке: Дис… канд. филол. наук: 10.02.04 / Харьк. Гос. пед. ин-т. – Харьков, 1982. – 280 с.
4. Мандзак И. A. Метафорические словосочетания Ni + de + N2 с выражением количества и / или интенсивности признака в современном французском языке : Автореф.дис… канд. філол.наук: 10.02.05. / Моск. Гос. ун-т им. М. Ломоносова. – М., 1983. -16 с.
5. Чапля О.С. Семантико-морфологічний аналіз французьких нумераліїв // Вісник Львівського університету. Сер. Іноземні мови. – Львів: Львівський університет. -2000. – Вип. 8. – С 156-160.
6. Чапля О.С. Особливості сучасної квантифікаційної лексики (на матеріалі французької мови) // Типологія мовних значень у діахронічному і зіставному аспектах: Зб.наук.пр. – Донецьк: Донецький національний університет. -2002. – Вип. 5. – С 201-208.
7. Чапля О.С. Референційна картина іменних квантифікаторних груп // Іноземна філологія: Зб.наук.пр. – Львів: Світ. – 2003. – Вип. 113. – С. 111-123.
8. Чапля О.С. Дискретність / недискретність денотативної” основи значення одиниць кількісних синтагматичних груп // Філологічні студії: Науковий часопис волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: Планета. – 2003. – №1 (21). – С 103-110.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму