Референційні особливості синтагм

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інф51Мдоцент Чапля О. С.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: Метою навчального курсу «Референційні особливості синтагм» є систематизація знань, отриманих студентами на теоретичних та практичних курсах, що дозволяє по-новому розглянути поняття референції, передбачає розуміння складових компонентів логічного трикутника – означуючого, означуваного і референта, що семантично пов’язані між собою та дозволяють глибоко збагнути поняття знака, зміну денотативноно значення референта та набуття ним конотативних відтінків. Науково-дослідна робота студентів полягає в аналізі стрижневих одиниць синтагми N1 + de + N2; в обґрунтуванні основного значення ономасіологічного підходу для вивчення ї лексики на позначення множинності; у вмінні виокремлювати в контексті синтагми та визначати їхні стрижневі компоненти, які репрезентують реферовану множину як іменникову номінацію.

Результати навчання:

знати: Розуміти, що комунікативно-прагматична спрямованість кількісних висловлювань прямо співвідноситься з процесом референції, відображає інтенціональні наміри суб’єктів мовлення на парадигматичному і синтагматичному рівнях. На рівні кількісної денотативної одиниці імплікується референція слова-квантифікатора, а на рівні прагматики – референція-вказування на об’єкт.

вміти: Застосовувати на практиці основні синтагматичні правила. Розуміти значення валентності лексем як основного чинника сполучуваності лексем у синтагми. Визначати та характеризувати, виокремлювати, аналізувати наукові об’єкти досліджень  через  вищезазначені  теоретико-граматичні поняття з метою грамотної побудови вільних розгорнутих висловлювань.

Рекомендована література

Базова

 1.Чапля О.С. Семантико-морфологічний аналіз французьких нумераліїв Вісник Львівського університету. –Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Серія іноземні мови.  Випуск 8. Романські мови ст. 156-160. Львів 2000.

  1. Чапля О.С. Особливості сучасної квантифікаційної лексики (на матеріалі французької мови) Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник наукових праць Донецького національного університету. Випуск 5. ст. 201-208.Донецьк 2002.
  2. Чапля О.С. Дискретність / недискретність денотативної основи значення одиниць кількісних синтагматичних груп.Філологічні студії. Науковий часопис Волинського державного університету імені Лесі Українки. Планета №1 (21) ст. 103-110. Луцьк 2003.
4. Чапля О.С. Методичні вказівки референційна картина іменникових груп. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2012. – 28с.

5. Чапля О.С. Дієслівна синтагма на позначення кількості у французьких фразеологізмах. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького Державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Вип.33. Т.2. 2020. – с. 194-197

6. Чапля О.С. Адвербіальні синтагми у предикативній функції у французьких фразеологізмах. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького Державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Вип.33. Т.2. 2021. С. 194

7.  Чапля О.С. Проектування синтагматичної валентності квантитативних прислівників у функції підмета у фразеологізмах. Закарпатські філологічні студії. Вип.22, Т.1. Роздл 7. 2022. -с. 381-385.

Допоміжна

  1. 1. Gak V.G. Teorety’cheskaya grammaty’ka franczuzskogo yaz’ika M.: dobrosovet. 2004. -861 s.

2.Чапля О. С. Дискретність / недискретність денотативної” основи значення одиниць кількісних синтагматичних груп // Філологічні студії: Науковий часопис волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк: Планета. – 2003. – №1 (21). – С 103-110.

  1. Dubois J. et aa. Dictionnaire de linguistique. – P. : Librairie Larousse, 1973.
  2. 4. Dictionnaire général pour la maîtrise de la langue française, la culture classique et contemporaine. – P. : Larousse, 1993.

Матеріали

Навчальна програма референційні особливості синтагм 2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус