Референційні особливості синтагм

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інф51Мдоцент Чапля О. С.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: Метою навчального курсу «Референційні особливості синтагм» є систематизація знань, отриманих студентами на теоретичних та практичних курсах, що дозволяє по-новому розглянути поняття референції, передбачає розуміння складових компонентів логічного трикутника – означуючого, означуваного і референта, що семантично пов’язані між собою та дозволяють глибоко збагнути поняття знака, зміну денотативноно значення референта та набуття ним конотативних відтінків. Науково-дослідна робота студентів полягає в аналізі стрижневих одиниць синтагми N1 + de + N2; в обґрунтуванні основного значення ономасіологічного підходу для вивчення ї лексики на позначення множинності; у вмінні виокремлювати в контексті синтагми та визначати їхні стрижневі компоненти, які репрезентують реферовану множину як іменникову номінацію.

Результати навчання:

Після завершення навчання здобувач вищої освіти буде:

знати: інтенціональні наміри суб’єктів мовлення на парадигматичному і синтагматичному рівнях; комунікативно-прагматичну спрямованість кількісних висловлювань, що прямо співвідноситься з процесом референції Знати, що на прагматичному рівні здійснюється референція-вказування на об’єкт, а на синтагматичному рівні відбувається структурування досліджуваної лексики.

вміти: застосовувати на практиці основні синтагматичні правила. Оперувати значенням валентності лексем як основним чинником сполучуваності лексем у синтагми Визначати та характеризувати, виокремлювати, аналізувати наукові об’єкти досліджень через вищезазначені теоретико-граматичні поняття з метою грамотної побудови вільних розгорнутих висловлювань. Уміти визначати типи сполучуваності лексем на семантико-синтаксичному рівні, а також нарощувати синтагми, доповнюючи стрижневі компоненти додатковими.

а) проводити компаративний аналіз лексем (однієї з одною) на синтаксичному та синтагматичному рівнях.

б) закріпити вищезазначені  теоретико-граматичні поняття.

в)застосовувати вміння та навички на практиці: для підготовки текстів-доповідей, наукових статей тощо.

Рекомендована література

Базова

1. Кочерган, М. П. Загальне мовознавство : Підруч. для студ. філол. спец. ВНЗ. – 2.вид., випр. і доп. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2010. – 464 с.

2. Popovych M.M. Cours théorique de la grammaire française. Morphologie. -Tchernivtsi: Bukrek. 2010. -298 p.

3. Arigne, V. (2017). La catégorisation nominale : autour de la quantité. Études anglaises, 70, 354-369. https://doi.org/10.3917/etan.703.0354

https://www.cairn.info/revue-etudes-anglaises-2017-3-page-354.htm

4. Arigne, V. (2022). La quantification nominale. Corela, 37, 1-38.

https://doi.org/10.4000/corela.15238

http://journals.openedition.org/corela/15238

5. Fournier N. Grammaire de français Classique. – P.: BELIN. 2002. -447 p.

6. Petiot G. Grammaire et linguistique. – P.: Armand Colin. 2000. -176 p.

 

Допоміжна

1. Чапля О.С. Структурно-семантичні підтипи кількісної синтагми N1 + de + N2 та їхні функції в сучасній французькій мові. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Класична філологія у контексті сучасності». – Чернівці: Чернівецький національний університет – с. 65-70. Чернівці 2011.

2. Чапля О.С. Кількісні лексичні парадигми синтагми N1 + de + N2 і (на матеріалі французької мови). Слов’янський збірник.(Збірник наукових праць). Проблеми когнітивної лінгвістики. Мовна та концептуальна картина світу. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. –К.: Видавничий дім Дмитра Багатого. 2012. – Вип.17. – с.235-241. Одеса 2011.

3. Larousse. Dictionnaire général pour la maîtrise de la langue française, la culture classique et contemporaine. – P. : Larousse, 1993.

 

Інформаційні ресурси

  1. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v50/part_1/35.pdf
  2. https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Tezy-zvitnoi-naukovoi-konferentsii-za-2021-rik.pdf#page=293
  3. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/22-1-2022

Матеріали

Навчальна програма референційні особливості синтагм 2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Референційні особливості синтагм

Завантажити силабус