Рецепція української літератури в англомовному світі

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Одрехівська І. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116Лев І. В.
Гинда Х. Ю., доцент Ковалюк О. Б.

Опис курсу

Мета – визначати терміни, пов’язані з історією перекладу, як-от історіографія, бібліографія, методи історичних досліджень тощо. Опанувати методику історичної інтерпретації тексту. На основі наукознавчого аналізу, орієнтуватись у своєрідностях різножанрових текстів.

Завдання полягає у введенні студентів у нову для них сферу перекладознавства, перш за все з історичного боку, внаслідок чого студенти  розвивають своє розуміння головних положень цієї науки, ознайомлюються з відповідною метамовою і починають оперувати нею репродуктивно.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • підходи до перекладознавства,
 • історіографія,
 • жанрологія,
 • міждисциплінарний характер перекладознавства,
 • головні риси різножанрових текстів,
 • методологію застосування інструментарію національної пам’яті в історіографії перекладу.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • аналізувати тексти із погляду перекладу;
 • класифікувати перекладні тексти за типами (інформаційні, експресивні, кличні);
 • визначати елементи документа базові для адекватності,
 • встановити зв’язок між культурологією та перекладознавство (на конкретних прикладах),
 • застосовувати бібліографічні методи вивчення історичних тем.

Рекомендована література

 1. Англо-український фразеологічний словник / склав К. Т. Баранцев. – Київ: Вид-во «Радянська школа», 1869. – 1052 с.
 2. Григорій Кочур в контексті української культури другої половини ХХ віку: Матеріали Всеукр. наук. конф. (Львів, 14-15 жовт. 2005 р.) / [редкол. : Р. Зорівчак (голова) та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2007. – 296 с.
 3. Григорій Кочур і український переклад: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ-Ірпінь, 27–29 жовт. 2003 р.) / [редкол. : О. Че­редниченко (голова) та ін.]. – Київ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2004. – 280 с.
 4. Ковальська І. В. Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів) : автореф. дис. … канд. філол. наук. ; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Ірина Володимирівна Ковальська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
 5. Кочур Г. Інтинський зошит: Вірші 1945-1953 років / Г. Кочур. – Київ : Молодь, 1989. – 40 с.
 6. Проблеми літературознавства і художнього перекладу / упоряд. О.Купчинський. – Львів : Вид-во НТШ, 1997. – 287 с. – (Праці сесій, конференцій НТШ; № 4).
 7. Творчість Григорія Кочура в контексті української культури XXI віку: До сторіччя від дня народження Майстра: Матеріали IV Міжнар. наук. конф. (Львів, 15-17 листоп. 2008 р.) / [редкол. : Р. Зорівчак (голова) та ін.]. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. –328 с.
 8. A concordance of the poetic works of Taras Shevchenko – Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка / Ed.  and compl. by O. S. Ilnytykzyi, G. Hawrysch. – New York, Edmonton, Toronto Shevchenko Scientific Society, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, – Vols 1 –4.
 9. Bassnett-McGuire S. Translation Studies / Bassnett-McGuire. – London ; New York : Methuen, 1980. – 160 р.
 10. Berlin B., Kay P. Basic colour terms. –Berkley: Univ. of California, 1969.
 11. Caminade M., Pym A. Translator-training institutions / Caminade, A. Pym // Routledge encyclopedia of translation studies / ed. by M. Baker & K. Malmkjaer. – London ; New York : Routledge, 1998. – P. 280-285.
 12. Delisle J., Woodsworthh J (eds.). Translators through history. – Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins, 1995. – 323 p. – (Benjamins translation library; Vol. 13).
 13. Kelly K. L., Judd D. B. Colour universal language and dictionary of names. – Washington: National Bureau of Standards, 1976
 14. Longman dictionary of English idioms / compl. by T. H. Long. London 1979.
 15. Macmillan English dictionary for advanced learners / Sec. ed. – International student ed. / Chief adviser Prof. M. Hoey. – S. : A division of Macmillan Publ. Ltd, 2007. – XI, 1750 p.
 16. Macmillan Words of the Year / Compl. by K. Maxwell. – Oxford : Macmillan, 2005. – 58 p.
 17. Nord Ch. Text analysis in translation: Theory, methodology and didactic application of the model for translation-oriented text analysis / Ch. Nord ; [trans. from German by Ch. Nord & P. Sparrow]. – Amsterdam : Atlanta, Ga, 1991. – 250 p.
 18. Robinson D. The translator’s turn / D. Robinson. – London ; Baltimore : The John Hopkins Univ. Press, 1991. – 318 p.
 19. Translation – theory and practice : A historical reader / ed. by D. Weissbort (Univ. of Iowa) & A. Eysteinson. (Univ. of Iceland).– Oxford, USA : Oxford Univ. Press, 2006. – 650 p.
 20. Tymoczko M. Strategies for integrating Irish epic into European literature // The art and science of translation / ed. by A. Lefevere and K. D. Jackson. – Dispositio 7. Special issue. – P. 123-140.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму