Стилістика французької мови

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Кость Г. М.Інф31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інф31доцент Кость Г. М.

Опис курсу

Навчальний курс «Стилістика французької мови» передбачає засвоєння теоретичних і практичних напрямків стилістичних досліджень, пов’язаних з інтерпретацією текстів, що належать до різних стилів, пояснення ключових стилістичних понять на широкому текстовому матеріалі, систематизацію стилістико-синтаксичних засобів виразності та експресивності, які використовуються авторами для того, щоби привернути увагу читача або слухача.

Завдання:

 1. Ознайомити студентів з історією виникнення стилістики як самостійної філологічної галузі, з основними напрямками і тенденціями, а також внеском окремих лінгвістів у її розвиток.
 2. Ознайомити з параметрами виділення функціональних стилів, пояснити їхні лексико-граматичні і фонетичні особливості. Визначити поняття норми у стилістиці.
 3. Пояснити основні характеристики типів текстів, типів оповіді, мовленнєвих рівнів і тональності текстів.
 4. Опрацювати структуру тексту та визначити лексичні, граматичні, семантичні та стилістичні маркери, які забезпечують його зв’язність.
 5. Пояснити і систематизувати ключові стилістичні поняття і фігури, визначити їхню роль у художньому тексті.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • базові теоретичні і методологічні характеристики функціональних стилів французької мови відповідно до стилістичної норми;
 • вплив екстралінгвістичних факторів на стиль усного чи писемного висловлювання;
 • засоби мови, які забезпечують зв’язність будь-якого тексту;
 • систему головних стилістичних засобів та їхньої ролі у художньому тексті з метою розкриття теми і визначення імовірної реакції читача або слухача;

вміти:

 • правильно визначати типи текстів відповідно до лексико-граматичних і фонетичних характеристик;
 • аналізувати різні функціональні стилі і визначати тип оповіді;
 • виділяти на широкому текстовому матеріалі стилістико-синтаксичні засоби виразності й експресивності;
 • визначати лексичні, синтаксичні й стилістичні маркери зв’язності тексту.

Рекомендована література

Базова література

 1. Hébert Louis. Introduction à l’analyse des textes littéraires. 2023.  Editeur Garnier. –  748 p.

https://classiques-garnier.com/introduction-a-l-analyse-des-textes-litteraires.html

https://ajmp.uwr.edu.pl/2022/12/29/vol-17-2022-special-issue/

 1. Adam J.-M. Introductionà l’analyse textuelle du discours [in :] La linguistique textuelle. 2020. – pp. 23-67. https://www.cairn.info/la-linguistique-textuelle–9782200626501-page-23.htm
 2. Maingueneau D. Manuel de linguistique pour les textes littéraires. Paris : Armand Colin, 2020. – 394 p.
 3. Кость Г. La stylistique française=Стилістика французької мови: навч. посібник / ГаннаКость. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017 р. – 264 с.

Допоміжна література

1.Wagener Albin, 2022, Mèmologie, Grenoble, UGA Éditions.

2.Kost H. L’esthétique perceptive et l’interprétation des finales littéraires à travers le cliffhanger (le cas du roman Le Mystère de la chambre jaune  de Gaston Leroux) [in :] Academic Journal of Modern Philology, Vol.17, 2022. Uniwersytet Wrocławski. –   pp.57-65.

3.Kost H. Le degré d’accessibilité de non finito dans un texte littéraire : une description multidimensionnelle [in :] Sens (inter)dits. Tome 3. Analyse du discours pragmatique. Collection « Dixit Grammatica ». L’Harmattan, 2021. – pp. 79-90.  https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=article&no=36251.

4.Baroni R. La tension narrative. Paris : Seuil. – 2007. – 38 p. file:///C:/Users/ukr0002757/Desktop/Rafael%20Baroni%20La%20Tension.pdf

5.Kost H. Les marqueurs sémantiques de la cohérence textuelle [in :] Romanica Cracoviensia 1 : 2019. – p. 11-20.  https://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2019/Tom-19-Numer-1/.

6.Mansour L. Propositions pour une analyse linguistique d’un texte traduit /Web of Conferences 1(2261-2424):1161-1175, 2012.

7.Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посібник / Т.А. Єщенко. – К.: «Академія», 2009. – 264 с.

8.Kokelberg J. Les technique de style. Vovabulaire, figures de rhétorique, syntaxe, rythme. Paris : Armand Colin, 2003. – 256 p.

9.Harang J. L’épistolaire. Série : Histoire littéraire. Ed. Hatier. Paris, 2002. – 125 p.

10.Kost Hanna. La stratégie de retardement dans la perspective narrative (Стратегія ретардації в оповідній перспективі) // Orbis Linguarum. Vol.50 . Wroclaw, 2018.     – p. 389-399.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Стилістика французької мови

Завантажити силабус