Стилістика французької мови

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Кость Г. М.Інф31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інф31доцент Кость Г. М.

Опис курсу

Навчальний курс «Стилістика французької мови» передбачає засвоєння теоретичних і практичних напрямків стилістичних досліджень, пов’язаних з інтерпретацією текстів, що належать до різних стилів, пояснення ключових стилістичних понять на широкому текстовому матеріалі, систематизацію стилістико-синтаксичних засобів виразності та експресивності, які використовуються авторами для того, щоби привернути увагу читача або слухача.

Завдання:

 1. Ознайомити студентів з історією виникнення стилістики як самостійної філологічної галузі, з основними напрямками і тенденціями, а також внеском окремих лінгвістів у її розвиток.
 2. Ознайомити з параметрами виділення функціональних стилів, пояснити їхні лексико-граматичні і фонетичні особливості. Визначити поняття норми у стилістиці.
 3. Пояснити основні характеристики типів текстів, типів оповіді, мовленнєвих рівнів і тональності текстів.
 4. Опрацювати структуру тексту та визначити лексичні, граматичні, семантичні та стилістичні маркери, які забезпечують його зв’язність.
 5. Пояснити і систематизувати ключові стилістичні поняття і фігури, визначити їхню роль у художньому тексті.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • базові теоретичні і методологічні характеристики функціональних стилів французької мови відповідно до стилістичної норми;
 • вплив екстралінгвістичних факторів на стиль усного чи писемного висловлювання;
 • засоби мови, які забезпечують зв’язність будь-якого тексту;
 • систему головних стилістичних засобів та їхньої ролі у художньому тексті з метою розкриття теми і визначення імовірної реакції читача або слухача;

вміти:

 • правильно визначати типи текстів відповідно до лексико-граматичних і фонетичних характеристик;
 • аналізувати різні функціональні стилі і визначати тип оповіді;
 • виділяти на широкому текстовому матеріалі стилістико-синтаксичні засоби виразності й експресивності;
 • визначати лексичні, синтаксичні й стилістичні маркери зв’язності тексту.

Рекомендована література

 1. Алєксєєв А.Я. Нариси з контрактивної лінгвістики французької мови:Навчальний посібник для факультетів іноземних мов університетів. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 456 с.
 2. Бурбело В.Б. Историческая стилистика французского языка. – К.: Лыбидь, 1990. -124 с.
 3. Кость Г. La stylistique française=Стилістика французької мови: навч. посібник / Ганна Кость. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017 р. – 264 с.
 4. Gardes-Tamine J. La stylistique. Paris : Armand Colin, 1992.
 5. Harang J. L’épistolaire.- Paris: Hatier, 2002. – 156 c.
 6. Maingueneau D. Pragmatique pour le discours littéraire. Paris : Bordas,1990. – 186 c.
 7. Peyroutet C. Style et rhétorique. Paris : Nathan, 2004.
 8. Sarfati G.-É. Éléments d’analyse du discours. Paris : Armand Colin, 2005. – 127 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус