Теоретичні основи другої іноземної мови (французької)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Піскозуб З. Ф.Іна31, Іна32, Іна33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Іна31доцент Піскозуб З. Ф.
Іна32доцент Піскозуб З. Ф.
Іна33доцент Піскозуб З. Ф.

Опис курсу

Формування історичних, географічних, суспільно-політичних, економічних, побутових, мистецьких та інших знань студента для засвоєння фонової лексики та засобів вираження певної суспільно-комунікативної інтенції .Поряд з опануванням необхідного мінімуму інформаційних одиниць метою є одночасне засвоєння лексичних понять та лексичного фону та виховних цілей навчання. Поряд з опануванням необхідного мінімуму інформаційних одиниць метою є одночасне засвоєння лексичних понять та лексичного фону.

Ознайомити студентів з головними теоретичними положеннями лексикології сучасної іспанської мови.

Завдання:

–  Розвинути у студентів уміння практично орієнтуватися в сучасному житті Франції, дати вірне тлумачення явищ політичного, економічного, соціального та культурного життя сучасної Франції та ознайомитися з особливостями побуту та з традиціями французів.

– Засвоїти національні реалії мови, яку вивчає студент, необхідні для комунікації у сфері людської діяльності. Важливе значення має засвоєння фонової лексики та засобів вираження певної суспільно-комунікативної інтенції.

– Сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер лексики французької  мови;

– Висвітлити головні способи номінації в мові

– Ознайомити з традиційними й новітніми теоріями лексичного значення;

-Викласти особливості формування і структури лексич­ного значення, парадигматичних угруповань лексики ;

– Показати національно-культурну специфіку лексичного складу французької  мови;

– Ознайомити з можливими способами розвитку лексичного складу французької мови, її соціальним та територіальним поділом;

Після вивчення курсу студенти повинні мати уявлення про базові поняття і  концепції сучасної лексикології французької мови з метою адекватного використання отриманих знань у викладацькій діяльності.

Студент також повинен

знати: предмет теорії лінгвокраїнознавства Франції: територіальні та кліматичні особливості; політичний та адміністративний устрій країни; мистецький доробок та   традиції французького народу; норми повсякденних реалій; колорит місцевої кухні тощо.

Предмет, об’єкт та завдання лексикології; специфічні ознаки слова як головної одиниці мови взагалі та французького слова зокрема; головні теорії лексичного значення; парадигматичні взаємозв’язки лексики (синонімія, антонімія, лексико-семантичні поля); шляхи збагачення іспанської лексики (словотворення, зміна лексичного значення, запозичення, утворення фразеологічних одиниць); особливості територіальної та соціальної диференціації лексики; основні типи словників.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус