Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство французької мови), для англо-українського перекладу

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Чапля О. С.Інп31, Інп32, Інп33, Інп34

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інп31доцент Чапля О. С.
Інп32доцент Чапля О. С.
Інп33доцент Чапля О. С.
Інп34доцент Чапля О. С.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Теоретичні основи другої іноземної мови. (Лексикологія, лінгвокраїнознавство) є ознайомлення студентів з головними теоретичними положеннями лінгвокраїнознавства та лексикології сучасної французької мови.

Основні завданнядисципліни «Лінгвокраїнознавство»:

Розвинути у студентів уміння практично орієнтуватися в сучасному житті Франції, вміти адекватно тлумачити явища політичного, економічного, соціального та культурного життя сучасної Франції, а також розуміти особливості побуту та традицій французів. Важливе значення має засвоєння фонової лексики та засобів вираження певної суспільно-комунікативної інтенції.

Основні завдання дисципліни «Лексикологія»:

Сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер лексики французької мови, її етимологічну природу; ознайомити студентів з головними тенденціями зміни лексичного складу французької мови; висвітлити головні способи словотворення; ознайомити з традиційними й новітніми теоріями лексичного значення; викласти особливості лексичного значення; показати національно-культурну специфіку французької лексики; ознайомити з можливими способами розвитку лексичного складу французької мови

Лінгвокраїнознавство

Знати:предмет та завдання лінгвокраїнознавства Франції: територіальні та кліматичні особливості; політичний та адміністративний устрій країни; мистецький доробок та фольклорні традиції французького народу; норми повсякденних реалій; колорит місцевої кухні тощо.

Уміти: використовувати набуті знання для успішного вивчення мови даної країни; застосовувати засвоєний матеріал як культурного посередника між рідною культурою та іноземною; успішно долати міжкультурні непорозуміння, конфліктні ситуації та долати стереотипи у спілкуванні.

Лексикологія

Знати: предмет, об’єкт та завдання лексикології; специфічні ознаки слова як головної одиниці мови взагалі та французького слова зокрема; головні теорії лексичного значення; парадигматичні взаємозв’язки лексики (синонімія, антонімія, лексико-семантичні поля); шляхи збагачення французької лексики (словотворення, зміна лексичного значення, запозичення, утворення фразеологічних одиниць); особливості територіальної та соціальної диференціації лексики.

Уміти:оперувати основними поняттями лексикології; кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова, особливості процесів формування похідних; розрізняти види лексичних значень та системних зв’язків лексики, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди; формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля; визначати соціальну та територіальну приналежність лексичної одиниці.

Рекомендована література

Лінгвокраїнознавство

Базова

1. Morochkina Galina. La langue et la civilisation française à travers des sсiècles : Історія французької мови. Навч. посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2011.

2.  Grammaire. Niveau Supérieur I: Cours de civilisation française de la Sorbonne. – Paris: Hachette, 2015. -175 pages.

3. Ross Steele. Civilisation progressive du français. – CLE International / SEJER. 2006.

4. Jacques Pecheur Civilisation progressive du francais. – CLE International. 2010.

5. Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau débutant. CLE International, 2007.

6. Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau intermédiaire. CLE International, 2008.

7. Morochkina Galina. La langue et la civilisation française à travers des siècles : Історія французької мови. Навч. посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2011.

8. Stratébac français. Hachette multimedia. CD-ROM MAC et PC

 

Допоміжна

1. Мельник В. Цивілізаційні запити та наукова раціональність. Пристрасть науки. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2012р. 279-296 с.

2. Мандзак І.А. Матеріали до теоретичного курсу «Країнознавство: Історія Франції». Для студентів старших курсів французької філології. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. -36 с.

3. Роmirko R., Poslavski-Popowyczyk E. Civilisation ukrainienne. – Presses universitaires de Lviv. -2003

4. Михайлова О.Г., Шмиголь Н.В. Лінгвокраїнознавство франкомовних країн. Вінниця. Нова книга, 2009, – 216 с.

5. Конопацька Я.О. La France au Moyen Age. / Франція в епоху Середньовіччя: Навч. Посібник. – Львів: ЛНУ, 2008. – 124 с.

Інформаційні ресурси.

1.Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau débutant. CLE International, 2007.

2.Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau intermédiaire. CLE International, 2008.

 

«Лексикологія»

                                                   Базова

1.Міщенко В.Г. Лексикологія сучасної французької мови. Методичка. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2004. -56 с.

2. Mishchenko V. Cours de Lexicologie du francais moderne. Methode, programme, exercices, Glossaire des notions importantes. – Lviv: LNU, 1-re ed. 2004; 2-ed 2008.

3.  Mishchenko V. Cours de Lexicologie du francais moderne. Part. 1 : La morphologie lexicale / V.Mishchenko. -Lviv: LNU, 2008 . Site: http://dl.lnu.edu.ua/

4.  Mishchenko V. Cours de lexicologie du francais moderne. Part.2: La semantique lexicale/ V. Mishchenko. -Lviv: LNU, 2013. Site: http://dl.lnu.edu.ua/

 

Рекомендована література

1. Le petit Robert. Dictionnaire de la langue française. – Paris. 2010.

2. Le Robert étymologique du français. – Paris. 2002.

3. Quitard P.-M. Dictionnaire Etymologique, Historique et Anecdotique des proverbes et des locutions proverbiales de la langue française en rapport avec des proverbes et des locutions proverbiales des autres langues. – Genève: Editions Slatkine Reprints, 1968 (Réimpression de l’édition de Paris, 1942) . – 703 c.

Допоміжна

1. Білас А. Визначення розмовної мови у французькому мовознавстві. – Львів. Вісник Львівського університету. //Серія іноземні мови. Вип. 21. 2014.

2. Мацько О.М. Абревіатури як згорнені мовні формули в дипломатичних текстах // Мовознавство. – 2000. – № 1.

3. Помірко Р.С. Когнітивнийфактор в еволюції структури слова. – Дослідження і вивчення романських мов і літератур у контекстінаціональних культур. // Матеріали міжнародного наукового семінару. – Київ. 1996 р. -с. 90-95.

4. Семів А. Р. Структурні та семантико-стилістичні особливості лексики арго у сучасній французькій мові. Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.05 / Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ. 2000.

5. Apothéloz D. La Construction du lexique français: principes de morphologie dérivationnelle. – Paris.Editions Ophrys, 2002 – 164 p.

6. Damien LesayJ. Les personnages devenus mots. – Paris. Belin, 2004. – 349 p.

7. Moirand S. Les discours de la presse quotidienne: observer, analyser, comprendre . – Paris. Pressesuniversitaires de France, 2007. -179 p.

8. Polguère A. Lexicologie et sémantique lexicale: Notions fondamentales. – Montreal. PUM, 2003. –260 p.

 

Інформаційні ресурси

1.https://pourlefrancais.com/2013/03/17/situation-geographique-de- la-france/

2.https://fr.wikibooks.org/wiki/Histoire_de_France/Locali sation_g%C3%A9ographique

4. http://www.cartesfrance.fr/geographie/cartes-relief/

5.https://www.vie-publique.fr/fiches/38013-comment-caracteriser-le-regime-politique-de-la-verepublique

6.https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/focus_decouvrir-systeme-educatif-francais.pdf https://books.openedition.org/pum/8379 5.www.cortland.edu/flteach/civ/

7.www.lepointdufle.net/civilisation.htm

8.www.ccfs-sorbonne.fr

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус