Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство французької мови), для англо-українського перекладу

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Чапля О. С.Інп31, Інп32, Інп33, Інп34

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інп31доцент Чапля О. С.
Інп32доцент Чапля О. С.
Інп33доцент Чапля О. С.
Інп34доцент Чапля О. С.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Теоретичні основи другої іноземної мови. (Лексикологія, лінгвокраїнознавство) є ознайомлення студентів з головними теоретичними положеннями лінгвокраїнознавства та лексикології сучасної французької мови.

Основнізавданнядисципліни «Лінгвокраїнознавство»:

Розвинути у студентів уміння практично орієнтуватися в сучасному житті Франції, вміти адекватно тлумачити явища політичного, економічного, соціального та культурного життя сучасної Франції, а також розуміти особливості побуту та традицій французів. Важливе значення має засвоєння фонової лексики та засобів вираження певної суспільно-комунікативної інтенції.

Основні завдання дисципліни «Лексикологія»:

Сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер лексики французької мови, її етимологічну природу; ознайомити студентів з головними тенденціями зміни лексичного складу французької мови; висвітлити головні способи словотворення; ознайомити з традиційними й новітніми теоріями лексичного значення; викласти особливості лексичного значення; показати національно-культурну специфіку французької лексики; ознайомити з можливими способами розвитку лексичного складу французької мови

Лінгвокраїнознавство

Знати:предмет та завдання лінгвокраїнознавства Франції: територіальні та кліматичні особливості; політичний та адміністративний устрій країни; мистецький доробок та фольклорні традиції іспанського народу; норми повсякденних реалій; колорит місцевої кухні тощо.

Уміти: використовувати набуті знання для успішного вивчення мови даної країни; застосовувати засвоєний матеріал як культурного посередника між рідною культурою та іноземною; успішно долати міжкультурні непорозуміння, конфліктні ситуації та долати стереотипи у спілкуванні.

Лексикологія

Знати: предмет, об’єкт та завдання лексикології; специфічні ознаки слова як головної одиниці мови взагалі та французького слова зокрема; головні теорії лексичного значення; парадигматичні взаємозв’язки лексики (синонімія, антонімія, лексико-семантичні поля); шляхи збагачення французької лексики (словотворення, зміна лексичного значення, запозичення, утворення фразеологічних одиниць); особливості територіальної та соціальної диференціації лексики.

Уміти:оперувати основними поняттями лексикології; кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова, особливості процесів формування похідних; розрізняти види лексичних значень та системних зв’язків лексики, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди; формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля; визначати соціальну та територіальну приналежність лексичної одиниці.

Рекомендована література

1.Роmirko R., Poslavski-Popowyczyk E. Civilisationukrainienne.– Presses universitaires de Lviv. -2003.

Forez J. ChagnyV.Chagy. Géographie. – Paris. Librerie Armand Colin. p.100. 1998.

2.Мельник В. Цивілізаційнізапити та науковараціональність. Пристрасть науки. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2012р. 279-296 с.

3.Géorgin R. Guide de langue française. – Genève. Edition André Bonne. p.457. 1998.

4.Université de la Sorbonne. – L’Ukraine et la France au 19 sciècle. – Paris. 1987.

5.Zlenko A., Jukovski A. La France et l’Ukraine. – Paris. 1987.

Voltaire (François-Marie Arouet, dit). Histoire de Charles 12. – Rouen. 1731.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус