Теорія і практика перекладу (іспанської мови)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
620доцент Маєвська О. Т.Іні31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612Іні31Жох І. П.

Опис курсу

Мета: Курс “Теорія та практика перекладу” спрямований на ознайомлення студентів іспанської філології 3 курсу з теоретичними засадами перекладознавства; на здобуття студентами практичних навиків перекладу з іспанської / на іспанську мову письмових текстів та документів різного тематичного спрямування; вивчення семантичних та синтаксичних особливостей мови оригіналу та мови перекладу; збагачення лексичного запасу студентів елементами специфічної лексики та термінології різноманітних галузей, а також набуття навиків використання цієї лексики.
Завдання:
1. Викласти основні терміни та поняття дисципліни, ознайомити студентів із видами перекладу.
2. Ознайомити студентів із проблемами і шляхами перекладу важких для перекладу лексичних одиниць: інтернаціоналізмів, реалій, власних назв, фразеологічних одиниць, мовної гри, граматичних конструкцій.
3. Пояснити студентам особливості текстів різних функціональних стилів та їхнього перекладу.

У результаті вивчення курсу студент повинен
знати: теоретичні засади перекладознавства відповідно до тематики лекцій
вміти: на основі засвоєної специфічної лексики, прийомів та шляхів перекладати тексти/документи з вивченої тематики: юридичні, наукові тексти, публіцистичні статті, фрагменти художньої літератури.

Рекомендована література

Базова

1. Алесіна Н.М., Виноградов В.С. Теорія і практика перекладу: Іспанська мова: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993.- 207 с.
2. Арутюнова Н.Д. Трудности перевода с испанского языка на русский: учебное пособие / Н.Д. Арутюнова. — М. : КНОРУС, 2014. — 120 с.
3. Верба Г.Г., Гетьман З.О. Підручник з перекладознавства. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 304 с.
4. Иовенко В. А. Практический курс перевода. Испанский язык. − Издательство: ЧеРо, 2001.
5. Иовенко В.А. Теоретический курс перевода. Испанский язык. Учебник. – ЧеРо: 2005, 132.
6. Корбозерова Н.М., Серебрянська А.О. Порівняльна типологія іспанської і української мов: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993.- 176 с.
7. Фокін С.Б. Переклад конференцій (для студентів-іспаністів) : навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013, – 119 с.
Допоміжна

8. Испанско-русский фразеологический словарь / Под редакцией Э.И.Левинтовой. – М.: Русский язык, 1985. – 1075 с.
9. Морено Маньюэко Р. Русско-испанский разговорник. − Издательство: Русский язык (2000)
10. Joan Corominas : Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. – M. : Gráfica Cóndor, 1994. – 627 p.
11. Fernando Corripio : Gran Diccionario de sinónimos, voces afines e incorecciones. – Barcelona : Ediciones BCA, 1995. – 1128 p.
12. Hoyo A. del. Diccionario de palabras y frases extranjeras en el español moderno. – Madrid: Ediciones Aguilar, 1988. – 421 p.
13. Diccionario RAE de la lengua española. Vigésima Primera Edición. – М. : Editorial Espasa Calpe, 1995.

Інформаційні ресурси

1. www.multitran.ru
2. www.multilex.ru
3. www.wordreference.com
4. www.diccionarios.com
5. http://clave.librosvivos.net/
6. http://www.elmundo.es/diccionarios/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус