Теорія і практика перекладу (іспанської мови)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
620Кабов А. В.Іні31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612Іні31Самодурова  О. Б.

Опис курсу

Мета: курс спрямований на ознайомлення студентів іспанської філології 3 курсу з теоретичними засадами перекладознавства; на здобуття студентами практичних навиків перекладу з іспанської / на іспанську мову письмових текстів та документів різного тематичного спрямування; вивчення семантичних та синтаксичних особливостей мови оригіналу та мови перекладу; збагачення лексичного запасу студентів елементами специфічної лексики та термінології різноманітних галузей, а також набуття навиків використання цієї лексики.
Завдання:
1. Викласти основні терміни та поняття дисципліни, ознайомити студентів із видами перекладу.
2. Ознайомити студентів із проблемами і шляхами перекладу важких для перекладу лексичних одиниць: інтернаціоналізмів, реалій, власних назв, фразеологічних одиниць, мовної гри, граматичних конструкцій.
3. Пояснити студентам особливості текстів різних функціональних стилів та їхнього перекладу.

Після вивчення курсу студент повинен
знати: теоретичні засади перекладознавства відповідно до тематики лекцій
вміти: на основі засвоєної специфічної лексики, прийомів та шляхів перекладати тексти/документи з вивченої тематики: юридичні, наукові тексти, публіцистичні статті, фрагменти художньої літератури.

Рекомендована література

Базова

1. Верба Г.Г., Гетьман З.О. Підручник з перекладознавства. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 304 с.
2. Корбозерова Н.М., Серебрянська А.О. Порівняльна типологія іспанської і української мов: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993.- 176 с.
3. Фокін С.Б. Переклад конференцій (для студентів-іспаністів) : навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013, – 119 с.

Допоміжна

4. Joan Corominas : Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. – M. : Gráfica Cóndor, 1994. – 627 p.
5. Fernando Corripio : Gran Diccionario de sinónimos, voces afines e incorecciones. – Barcelona : Ediciones BCA, 1995. – 1128 p.
6. Hoyo A. del. Diccionario de palabras y frases extranjeras en el español moderno. – Madrid: Ediciones Aguilar, 1988. – 421 p.
7. Diccionario RAE de la lengua española. Vigésima Primera Edición. – М. : Editorial Espasa Calpe, 1995.

Інформаційні ресурси

1. www.wordreference.com
2. www.diccionarios.com
3. http://clave.librosvivos.net/
4. http://www.elmundo.es/diccionarios/

Силабус:

Завантажити силабус