Теорія перекладу (англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік
62Іспит
72Іспит
82Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Грабовецька О. С.Інп31, Інп32, Інп33
616доцент Грабовецька О. С.Інп31, Інп32, Інп33, Інп34
716професор Дзера О. В.Інп41, Інп42, Інп43
810професор Дзера О. В.Інп41, Інп42, Інп43, Інп44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інп31
Інп32
Інп33Тарапацька Л. М.
616Інп31
Інп32
Інп33Тарапацька Л. М.
Інп34Сташків Г. І.
716Інп41доцент Одрехівська І. М.
Інп42
Інп43Тарапацька Л. М.
810Інп41доцент Одрехівська І. М.
Інп42
Інп43
Інп44Зубченко О. Р.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Базова 1. Дзера О. Соціокультурні та лінгвокогнітивні виміри біблійного інтертексту в просторі сучасного перекладознавства. Дис … доктора філол. наук. Спеціальність 10.02.16 – перекладознавство. Львів, 2019. 567 с. 2. Лановик М. Теорія відносності художнього перекладу. Літературознавчі проекції. Тернопіль, 2006. 469 с. 3. Основи перекладознавства [Текст]: Навчальний посібник / За редакцією А. Є. Нямцу. Чернівці : Рута, 2008. 312 с. 4. Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі: монографія. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2012. 376 с. 5. Табаковська Е. Когнітивна лінгвістика і поетика перекладу: монографія / пер. С. Тюпа. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. 203 с. 6. Чередниченко О. І. Про мову і переклад / О. І. Чередниченко. К. : Либідь, 2007. 247 с. 7. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя. Львів: Смолоскип, 2009. 343 с. 8. A History of Modern Translation Knowledge. Sources, Concepts, Effects. Ed. by L. D’hulst, Y Gambier. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publ. Comp, 2018. 475 p. 9. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. London and New York: Routledge, 1992. V. XII. 304 p. 10. Bassnet S. Postcolonialism and Translation. The Oxford Handbook of Postcolonial Studies / ed. by G. Huggan. Oxford Univ. Press, 2013. 159 p. 11. Chesterman A. Bridge concepts in translation sociology. Constructing a Sociology of Translation / ed. by M. Wolf & A. Fukari. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publ. House, 2007. P. 171–183. 12. Genztler E. Contemporary Translation Theories. London & New York: Routledge, 1993. 220 p. 13. Holmes J. Translated Papers on Literary Translation and Translation Studies. – Amsterdam: Rodopi, 1988. 117 p. 14. House J. Globalization and Aspects of Translation. Eds. S. Shiyab, M. Gaddis Rose, J. House & J. Duval . Newcastle: Cambridge Scholars Publications, 2010. 350 p. 15. Inghilleri M. The Sociology of Bourdieur and the Construction of the “Object” in Translation and Interpreting Studies. The Translator. 2005. № 11: 2. P. 25–145. 16. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live by. – Chicago: the Univ. Of Chicago, 1980. – 242 p. 17. Lefevere A. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London: Routledge, 1992. 176 p.
18. Moving Boundaries of Translation / ed. by H. V. Dam, M. N. Brogger, K.K. Zethsen. – London & New York: Routledge, 2019. – 238 p. 19. Munday J. Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London; New York: Routledge, 2001. 222 p. 20. Neubert A., Shreve G. Translation as Text. Kent, Ohio, and London, England: The Kent State Univ. Press, 1992. 169 p. 21. Palopsoski O., Koskinen K. Reprocessing texts. The fine line between retranslating and revising. Across Languages and Cultures. 11 (1), 2004. P. 29–49. 22. Reiss K. Text Types, Translation Types and Translation Assessment. Readings in Translation Theory / ed. by A. Chesterman. Helsinki: Finn Lecture, 1989. P. 105−115. 23. Simon S. Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of Transmission. London: Routledge, 1996. 190 p. 24. Snell-Hornby M. Translation Studies: An integrated Approach. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamin publ., Co, 1988. VIII. 163 p. 25. Translation and Power / ed. by M. Tymoczko, E. Gentzler. Amherst; Boston: Un-ty of Massachusetts Press, 2002. 244 p. 26. Turell, M. T. Textual kidnapping revisited: the case of plagiarism in literary translation. The International Journal of Speech, Language and the Law, 11(1), 2007. P. 1–26. 27. Wilson D., Sperber D. Relevance Theory. Handbook of Pragmatics / ed. by L. R. Horn, G. L. Ward. Oxford, 2004. P. 24 –290. 28. Wolf M. Translation activity between culture, society and the individual: towards a sociology of translation. CTIS Occasional Papers. 2002. № 2. P. 33–43.

Допоміжна

1. Зорівчак Р.П. Боліти болем слова нашого… Львів: ЛНУ ім. І, Франка, 2005. 295 с. 2. Жлуктенко Ю.О. (Ред.): Нариси з контрастивної лінгвістики / Зб. наук. праць. К.: Наук. думка , 1979. 196 с. 3. Коломієць Л. В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського перекладу. К.: Вид-во Київ. національного ун-ту ім. Т. Шевченка, 2004. 521 с. 4. Комиссаров В.Н. Теория перевода (Лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и факульт. иностр. яз. М.: Высшая шк., 1990. 253 с. 5. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу:Навч. посіб. К.: Юніверс, 2002. 280 с. 6. Новикова М. Міфи та місія / М. Новикова. – К. : Дух і літера, 2005. – 426 с. 7. Хай слово мовлене інакше…“: Статті з теорії, критики та історії художнього перекладу / Упор. В. Коптілов. – К.: Дніпро, 1982 8. Фуко М. Що таке автор? // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Львів: Літопис, 2002. 9. Bassnett S., Lefevere A. Constructing cultures: essays on literary translation. Clevedon, Philadelphia: Multilingual Matters, 1998. 143 p. 10. Eco U. Experiences in Translation. Toronto: Univ. of Toronto Press, 2001. 135 p. 11. Even-Zohar I. Papers in historical poetics. Tel Aviv: Porter Inst. for Poetics and Semiotics, 1978. 226 pp. 12. Liu J. Habitus of translators as socialized individuals: Bourdieu’s Account. Theory and Practice in language Studies. 2012. Vol. 2. № 6. June. P. 1168–1173 13. Snell-Hornby M. Theatre and opera translation [Теxt] / M. Snell-Hornby // A companion to translation studies: Topics in translation 34 / edited by P. Kuhiwczak and K. Littau [series ed. : S. Bassnett, E. Gentzler]. – Clevedon, Buffalo, Toronto : Multilingual mattets Ltd, 2007. – P. 106–119. 14. Stockwell P. Cognitive poetics: an introduction. – London; New York: Routledge, 2002. – 193p.
15. Toury G. Descriptive Translation Studies and Beyond. – Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1995. – 311 p. 16. Toury G. In search of a theory of translation. – Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics, 1980. – 246 pp. 17. Venuti L. The Translation Studies Reader. London; New York: Routledge, 2000. 524 p. 18. Verse translation: A manual for Translation Studies workshops. Переклад вірша: Навчальний посібник для перекладознавчих семінарів / Укл. Комарницька Л.А., Івасюк О.Я. – Чернівці: Рута, 2005. – 190 с.

9. Інформаційні ресурси 1. Translation Studies: perspectives on an emerging discipline / Ed. By Alessandra Riccardi.– Available from: http://www.stat.gov.ua/ 2. G Toury .Descriptive translation studies and beyond.– Available from: 1995 – benjamins.nl 3. S Bassnett, H Trivedi Post-colonial translation: theory and practice.– Available from: 1999 – books.google.com 4. RT Bell, C Candlin. Translation and translating: theory and practice.– Available from: 1993 – lavoisier.fr

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус