Традиції та стратегії перекладу Біблії

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Дзера О. В., Інп21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інп21

Опис курсу

Курс має на меті ознайомити студентів з традиціями перекладу Святого Письма, починаючи від поділу на латинську й візантійську традиції і завершуючи сучасними підходами до перекладу. Студенти вивчають ключові стратегії інтерпретації Біблії в англомовній та українській полісистемі, простежують взаємовплив між біблійними перекладами і метабіблійними творами класиків літератури у межах національної біблійної концептосфери. Додаткова мета курсу – випрацювати навики перекладу біблеїзмів (біблійних фразеологізмів) та біблем (біблійних алюзій).

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
1. Дзера О. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст. Львів: Вид-во Львів. нац. ун-ту імені І. Франка, 2017. 490 с.
2. Домашовець В. Псалми Давидові в поетичних творах Т. Шевченка. Оттава; Моріс Плейнс, 1992. 159 с.
3. Жукалюк М., Степовик Д. Коротка історія перекладів Біблії українською мовою. Українське Біблійне Товариство, 2003. 176 с.
4. Лановик З. Hermeneutica Sacra. Тернопіль: Ред.-видавн. відділ ТНПУ, 2006. 587 с.
5. Мокиенко В. Библеизмы в европейской фразеологии и паремиологии. Die Slawische Phraseologie und die Bibel. Славянская фразеология и Библия / red. D. Walter, V. Mokienko, D. Balakova. Greifswald; Sankt-Peterburg; Ružomberok, 2013. С. 144−153.
6. Мороз Т. Спільні риси українського перекладу Біблії 1903 р. та мови творів І. Франка: лексика високого стилю. Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. пр. / за ред. І. Поповського; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. 2012. С. 95−103.
7. Мороз Ю. Національна традиція біблійних перекладів: філософсько-релігієзнавчий аналіз: дис. … канд. філол. наук: 09.00.11 / Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. Житомир, 2017. 214 с.
8. Набитович І. Універсум sacrum’у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму). Дрогобич; Люблін: Посвіт, 2008. 600 с.
9. Німчук В. Українські переклади Святого Письма. Das Ukrainische als Kirchensprache (Українська мова в церквах). – Slavische Sprachgeschichte / Her. von M. Moser. Wien, 2005. B. 1. С. 15−64
10. Пелікан Я. Я. Кому ж належить Біблія? Історія Святого Письма крізь століття: пер. з англ. Київ: ДУХ і ЛІТЕРА, 2011. 392 с.
11. Предание и перевод: Успенские чтения / сост. К. Сигов. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014.
12. Сагарда М. Переклад Св. Письма на українську мову в ХІХ–ХХ вв. Українська перекладознавча думка 1920-х – початку 1930-х років / за ред. Л. М. Черноватого та В. І. Карабана. Вінниця: Нова Книга, 2011. С. 55−65.
13. Sacrum і Біблія в українській літературі / за ред. І. Набитовича. Lublin: Ingvarr, 2008.
14. Сулима В. Біблія і українська література: навч. посіб. Київ: Освіта, 1998. 400 с.
15. Сучасна українська богословська термінологія: від історичної традиції до нових концепцій: матеріали Всеукр. наук. конф. (м. Львів, 1–15 трав. 1998 р.) / редкол.: М. Петрович, Г. Наконечна. Львів: Вид-во Львів. Богосл. Академії, 1998.
16. Чепіга І. Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української мови. Пересопницьке Євангеліє 1556-1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / редкол: О. Онищенко (голова) та ін. Київ: Літтон, 2011. С. 13−54.
17. Alter R. The Art of Biblical Narrative. New York: Basic Books, 1981. 195 р.
18. Aphek Е., Tobin Y. Word Systems: Implication and Applications. Leiden: E.J. Brill, 1988. 147 p.
19. Archer G. The Old Testament of the Jerusalem Bible. Westminster Theological Journal. 1971. № 33. May. P. 191–194.
20. Campbell G. Bible. The Story of the King James Version 1611−2011. New York: Oxford Univ. Press Inc., 2010. 354 р.
21. Chlebda W. Библия в языке – язык в Библии. Problemy frastologii a religia: tezy referatów międzyna. symposjum nauk. Opole: Wyd-wo PRO, 1996. S. 142−143.
22. Crystal D. Begat. The King James Bible and the English Language. Oxford: Oxford Univ. Press, 2011. 327 p.
23. Danylenko A. From the Bible to Shakespeare. Pantelejmon Kuliš (1819– 1897) and the formation of literary Ukrainian. Boston: Academic Studies Press, 2016. 447 p.
24. Fishbane M. Text and Texture. Close Reading of Selected Biblical Texts. New York: Schocken Books Inc., 1979. 154 p.
25. Hamel Ch. de. The book: a history of the Bible. London: Phaidon Press, 2001. 352 p.
26. Nord Ch. Function+Loyalty:Theology Meets Skopos. Open Theology. 2016. № 2. P. 566–580. 463
Допоміжна

1. Абрамович С. Біблія як інтертекст європейської філологічної культури: навч. посіб. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2010. 204 с.
2. Аверинцев С. Софія-Логос: словник. 3-е вид. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2007. 650 с.
3. Андрейчук Н., Карамишева І. Біблеїзми з точки зору когнітивної семантики. Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. 2000. № 381: Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. С. 55−58.
4. Антофійчук В. Біблія і культура: здобутки й перспективи дослідження. Біблія і культура: зб. наук. статей. Вип. 7. Чернівці: Рута, 2005. С. 121−135.
5. Барщевський Т. Вступ до біблійних наук. Львів: Свічадо, 2013. 303 с.
6. Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ – початку ХХ століття. Ziеlona Góra; Kijów: Wyd-wo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, 1999. 160 с.
7. Власенко-Бойцун А. Цитування й парафрази Св. Письма в творчості Т. Шевченка. Зб. мовознавчої комісії наукового конгресу у тисячоліття хрещення Руси-України. Мюнхен, 1977. Т. 1. С. 7−27.
8. Гнатенко Л. Переклади Пилипа Морачевського книг Нового Завіту і Псалтиря українською мовою середини ХІХ ст., збережені за оригіналами та списками у книгосховищах Росії та України. Рукописна та книжкова спадщина України / Л. Гнатенко, Т. Котенко. Київ, 2007. Вип. 12. С. 154–177.
9. Горбач О. Мовостиль новітніх перекладів Св. Письма на українську народню мову. Український Вільний Університет: наук. записки. Мюнхен, 1988. Т. 13: Congressus series pilologica. С. 29–98.
10. Иванова Н. Библейские фразеологизмы и их лексикографическая разработка в словарях английского язика различных типов: автореф. дис. … канд. филос. наук: 10.02.04 / Иванов. гос. ун-т. Иваново, 2007. 21 с.
11. Іларіон, митр. Біблія – найперше джерело для вивчення своєї літературної мови. Віра і культура.1958. Ч. 6 (66). С. 13−17.
12. Мельник Я. Іван Франко й Biblia Apocrypha. Львів: Вид-во Укр. Католицького Ун-ту, 2006. 512 с.
13. Міжнародний біблійний коментар. Католицький та екуменічний коментар на ХХІ століття: у 6-ти т. / відп. ред. В. Р. Фармер. Львів: Свічадо, 2017.
14. Новикова М. Міфи та місія. К. : Дух і літера, 2005. 426 с.
15. Огієнко І. Псалтир половини XVIII в. в лемківськім перекладі. Записки НТШ. 1930. Т. 99. С. 97–115.
16. Огієнко І. Спокушати, соблазняти. Рідна мова. 1934. Ч. 11. С. 480.
17. Огієнко І. Українська літературна мова XVI ст. і український Крехівський Апостол. Варшава: Синодальна друкарня, 1930. 192 с.
18. Фрай Н. Великий код Біблія і література / пер. І. Старовойт. Львів: Літопис, 2010. 362 с.
19. Шевченко Л. Біблія і становлення української літературної мови. Мовознавство. 2004. № 5−6. С. 56−61.
20. Шевченко Л. Українські переклади Святого Письма на європейському тлі. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2003. № 7. С. 77−81.
21. Шкуров В. Щодо історії перекладу Псалтиря. Мовознавство. 1992. № 4. С. 67–70.
22. Шмігер Т. Релігійний переклад як галузь перекладознавства. Іноземна філологія. Львів, 2016. Вип. 129. С. 152−159.
23. Шулежкова С. Г. От земли обетованной к небесам обетованным (очерки о судьбах библейских крылатых выражений). Москва: ФЛИНТА: Наука, 2013. 260 с.
24. Щурат В. Святе Письмо в Шевченковій поезії. Львів, 1904. 67 с.
25. Hunt P. Poety in the Song of Songs. A Literary Analysis. New York: Peter Lang Publ., 2008. 313 p.
26. Kugel J. L. The Bible as it was. Cambridge; London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1992. 680 p.
27. Leithart P. J. Brightest Heaven of Invention: A Christian Guide to Six Shakespeare’s Plays. Moscow; Idako: Canonpress, 1996. 286 p.
28. Miller G. Intertextality in Old Testament Research. CBR. 2010. № 9.3. P. 283−309.
29. Moyise S. Intertextality and Biblical Studies: A Review. Verbum et Ecclesia JRG. 2002. № 23 (2). P. 418−431.
Інформаційні ресурси
1. Дубровина К. Библейские фразеологизмы в русской и европейской культуре. Москва: ФЛИНТА, 2012. 310 с. URL: http://royallib.com/book/dubrovina_ kira/bibleyskie_frazeologizmi_v_russkoy_i_evropeyskoy_kulture.html
2. Отець Рафаїл Турконяк і переклад Острозької Біблії: інтерв’ю. Мистецька сторінка / спілкув. М. Крат URL: http://storinka-m.kiev.ua/ article.php?id=1047
3. Ciampa R.E. Ideological Challenges for Bible translators. International Journal of Frontier Missiology. www.ijfm.org › IJFM_28_3-Ciampa
4. New King James Version. Preface. URL: http://www.bible-researcher.com/ nkjv.html#preface.
5. Newman J. H. The History of the Text of the Rheims and Douay Version of Holy Scriptures. Rambler. 1859. July. URL: http://www.newmanreader.org/works/ tracts/douayrheims.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму