Жанри мовлення та стратегії комунікації: інтерв’ю

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Лотоцька К. Я.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Опис курсу

Дисципліна «Жанри мовлення та стратегії комунікації: інтерв’ю» є вибірковою дисципліною з спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається в 7 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання щодо основних комунікативно-контекстуальних аспектів різножанрових типів текстів та видів мовленнєвої діяльності, ознайомити студентів із стратегією та тактикою спілкування у певних видах комунікативних ситуацій, тобто з «дискурсними практиками», а також окреслити основні типологічні особливості інтерв’ю як мовленнєвого жанру та його функціонування у різних сферах комунікативної діяльності.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Жанри мовлення та стратегії комунікації: інтерв’ю» є розгляд таких основних понять, як комунікація, тип тексту, жанр, мовний регістр, стиль, а також таких понять як міжособистісне спілкування, бесіда, монолог та діалог у їх співвідношенні та взаємодії, розуміння принципів мовленнєвої організації різних комунікативних типів текстів.  Цілі курсу полягають у ознайомленні студентів з принципами функціонування засобів мови у різних умовах спілкування, надання знань щодо лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників текстотворення та сприйняття жанрових різновидів текстів, їх прагматичного потенціалу; формування жанрово-дискурсивної компетенції студентів,  мовленнєвих умінь та навичок тексто/жанротворення,  у тому числі формування комунікативно-мовленнєвих навичок проведення інтервью як одного з найрозповсюджених видів міжособистісної комунікації у різних галузях людської діяльності. Це забезпечується спеціальними завданнями аналітичного та практичного  характеру, які готують студентів до самостійного аналізу та творення текстів у різних жанрах, у тому числі і у жанрі інтерв’ю.

Рекомендована література

 1. Василенко М.К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі/М.К. Василенко. –К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2006. –238 с.
 2. Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации. – М.: АСТ: Восток-Запад. – 2007. – 256 с.
 3. Лукина М. Технология интервью. Учебное пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2003.
 4. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации —Київ.: «Ваклер» — 2001. — 656 с.
 5. Техніка інтерв’ю // Інститут масової інформації. –2-ге вид., фінансоване програмою СОСОР Міністерства закордонних справ Франції. –К., 2003.
 6. Якобсон Р.О. Речевая коммуникация; Язык в отношении к другим системам коммуникации//Избранные работы. – М.: Прогресс, 1985.
 7. Dimbleby, R., Burton, G. More Than Words. An Introduction to Communication. – L.; N.Y., 1998.
 8. Eadie, W.F. 21st Century Communication: A Handbook. SAGE Publications, Inc; 1 edition. 2009.
 9. Goffinan E. Forms of talk / E. Gof&nan. Oxford, 1981.
 10. Killenberg G., Anderson R. Before the Story. Interviewing and Communication Skills for Journalists. St. Martin’s Press, 1989.
 11. Metzler K. Creative Interviewing: the writer’s guide to gathering information by asking questions. 2nd Prentice Hall, 1989.
 12. Fairclough, Norman. Media Discourse. – London: Edward Arnold, 1995.
 13. Fiske, J. Introduction to Communication Studies. – N.Y.: Routledge, 2002.
 14. Freedman, Aviva & Peter Medway (Eds.) Learning and Teaching Genre. Portsmouth, NH: Boynton/Cook, 1994.

 

Силабус:

Завантажити силабус