Теоретична граматика англійської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Ділай І. П.Іна44, Іна45, Іна46
716доцент Татаровська О. В.Іна41, Іна42, Іна43

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Іна41доцент Петрик Т. В., доцент Дейчаківська О. В.
Іна42доцент Ділай І. П., доцент Кінаш Л. Я.
Іна43Барановська О. Д.
Іна44доцент Шпак О. А., Рядська Р. І.
Іна45доцент Федоренко О. І., Будна М. В.
Іна46доцент Татаровська О. В.

Опис курсу

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 3 Галузь знань

03 Гуманітарні науки

(шифр, назва)

Нормативна

 

 

Модулів – 3 спеціальність

035 Філологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

2019-2020

Змістових модулів –  3 Спеціалізація

035.04 германські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма:

Англійська мова  та література

 

2020-й 2021-й
Загальна кількість годин –

90 годин

 

7-й 6-7
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

20 год. 6 год.
Практичні, семінарські
12 год. 4 год.
Лабораторні
— год. — год.
Самостійна робота
58 год. 120 год.
Вид контролю: іспит

Рекомендована література

Базова

 1. Fedorenko O.I, Sukhorolska S.M. English Grammar Theory. – Л, 2008. – 360 p.
 2. Практикум з теоретичної граматики англійської мови = Practical tasks in English theoretical grammar : навч. посіб. / О. І. Федоренко, С. М. Сухорольська ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 152 с.
 3. Методи лінгвістичних досліджень = Methods of Linguistic Analysis : навч. посіб. / С. М. Сухорольська, О. І. Федоренко ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Інтелект-Захід, 2009. – 348 с.

Допоміжна

3.Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. – М., 1982.

 1. Bull W.E. Time, Tense and the Verb (University of California Publications in Linguistics, 19). -Berkeley and Los Angeles, 1960.
 2. Сhomsky N. Syntactic Structure, 1957.
 3. Harris Z. Methods in Structural Linguistics. – Chicago, 1951.
 4. Ilyish B.A. The Structure of Modern English. – М.-Л., 1965.
 5. Irtehyeva N.F., OH. Barsova, M.Y. Blokh, A.P. Shapkin. A Theoretical English Grammar (Syntax). – М., 1982. Koshevaya I.G. The Theory of English Grammar. – М, 1982.
 • Lakoff G. Tense and its Relations to Participants // Language. – 1970. – Vol. 46.
 • Leech G.N. Meaning and the English Verb. – London and New York, 1987.
 1. Khlebnikova I. B. Essentials of English Morphology. – М., 1994.
 2. Morokhovska E.J. Fundamentals of Theoretical Grammar. – К., 1981.
 • Morokhovska E.J.. Theoretical Grammar through Practice. – Л., 1973.
 1. Poluzhyn M.M. Lecture Notes on Historiography of Linguistics. – Вінниця, 2004.
 2. Rayevskaya . Modern English Grammar. – К, 1973.
 3. Rayevskaya N. Present-Day English Syntax. – К., 1973.
 4. Wekker H. C. The Expression of Future Time in Contemporary British English. -Amsterdam, 1976.

12 Лингвистический знциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. – М, 1990.

 1. Старикова О.М. , Н.П. Алов,. Seminars in Theoretical Grammar. – К., 1980. .

 Інформаційні ресурси

 Інтернет джерела.

 1. www.ling.gu.se
 2. www.linguistlist.org
 3. www.linguistics.berkeley.edu
 4. www.llc.manchester.ac.uk
 5. Друковані видання британських та американських видавництв.

Матеріали

 1. И. Иванова, В. Бурлакова, Г. Почепцов. Теоретическая грамматика современного английского язика. – M., 1981.
 2. E.J. Morokhovskaya. Fundamentals of Theoretical Grammar. – К., 1981.
 3. I.G. Koshevaya. The Theory of English Grammar. – М, 1982.
 4. E.J. Morokhovskaya. Theoretical Grammar through Practice. – Л., 1973.
 5. B.A. Ilyish. The Structure of Modern English. – М.-Л., 1965.
 6. N. Rayevskaya. Modern English Grammar. – К, 1973.
 7. N. Rayevskaya. Present-Day English Syntax. – К., 1973.
 8. N.F. Irtehyeva, OH. Barsova, M.Y. Blokh, A.P. Shapkin. A Theoretical English Grammar (Syntax). – М., 1982.
 9. N.F. Irtenyeva, G.P. Shapkin, MY. Blokh. The Structure of the English Sentence. – М., 1969.
 10. M.Y. Blokh. A Course in Theoretical English Grammar. – М., 1982.
 11. IB. Khlebnikova. Essentials of English Morphology. – М., 1994.

12 О.М. Старикова, Н.П. Алов,. Seminars in Theoretical Grammar. – К., 1980.

 1. L.L Iofik, L.P. Chakhoyan. Readings in the Theory of English Grammar. – Л, 1972.
 2. O.I. Fedorenko, S.M. Sukhorolska. English Grammar Theory. – Л, 2008.
 3. S.M. Sukhorolska, O.I. Fedorenko. Methods of Linguistic Analysis. – Л, 2006 .
 4. Хрестоматия по английской филологии. – М, 1982.
 5. Лингвистический знциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. – М, 1990.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус