Перша іноземна мова (французька, 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
111.5Іспит
211Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1208Інф11Дмитрасевич Н. І., доцент Стецько Я. Т.
Інф11
2160Інф11Дмитрасевич Н. І., доцент Стецько Я. Т.
Інф11

Опис курсу

Мета: Розвинути як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі побутової тематики (типових повсякденних ситуацій), так і країнознавчих (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають).

Розвинути у студентів уміння практично використовувати реальну “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

Поглибити знання з фонетичної компетенції студентів, що включає в себе вступний фонетично-корективний курс, де студенти засвоюють особливості французької вокалічної і консонантної систем, шліфують артикуляцію французьких звуків, вивчають і реалізують правила словесного і логічного наголосу, інтонаційне оформлення різнотипних французьких простих і складних речень, виконують фонетичні лабораторні роботи, спрямовані на розвиток і вдосконалення французької нормативної вимови, аудитивних умінь, читання і правильного письма.

Студент повинен практично оволодіти лексичними одиницями, необхідними для комунікації у певних сферах людської діяльності відповідно до програми першого курсу. Метою є формування лексичного запасу обсягом 3000 слів та словосполучень. Важливе значення має засвоєння тематичної лексики та засобів вираження певної комунікативної інтенції.

Поряд з опануванням необхідного мінімуму лексичних одиниць метою є одночасне засвоєння морфологічної і синтаксичної структури даної мови.

Завдання: Сформувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма.

Сформувати основи правильної вимови, а також головні інтонаційні моделі на базі навчальних аудіо- та відеокурсів.

Головним завданням викладання граматики є розвиток у студентів граматичних навиків, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма, ознайомлення з основними морфологічними і синтаксичними категоріями, які складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови і поступово навчити парадигми окремих частин мови, граматичну будову основних типів простих і деяких складних речень.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: особливості французької вокалічної і консонантної систем;

правила наголосу ритмічних груп та наголосу «наполягання»,

інтонаційне оформлення різнотипних французьких простих і складних речень;

теоретично і практично знати заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми;

вміти: практично використовувати реальну “живу” мову;

набути репродуктивних і продуктивних навиків з письма;

виконувати фонетичні лабораторні роботи, спрямовані на розвиток і вдосконалення французької нормативної вимови, аудитивних умінь, читання і правильного письма;

набути навиків праці з різними типами словників;

робити морфологічно-синтаксичний аналіз речень у межах пройденого граматичного матеріалу;

дотримуватись правил орфографії у написанні слів, що належать до активної лексики;

адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності;

описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові;

вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири;

аналізувати французькою мовою морфологічні та синтаксичні явища.

Рекомендована література

  1. Комірна Є.В. Самойлова О.П. Manuel de français (première année) / Є.В. Комірна, О.П. Самойлова. – Київ: Ірпінь, ВТФ ≪Перун≫, 2007. – 488 с.
  2. Мороз Б.І. Пірко Л.С. Вступний корективно-фонетичний курс французької мови / Б.І. Мороз, Л.С. Пірко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, Видавничий центр ЛНУ «Тріада плюс», 2009. – 128 с.
  3. Alcaraz M. Édito. Méthode de français. Niveau A1 / Marion Alcaraz, Céline Braud, Aurélie Calvez, Guillaume Cornuau. – Paris : Didier, 2016. – 215 p.
  4. Grégoire M. Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire / Maїа Grégoire, Odile Thiévenaz. – Paris : CLE International, 2013. – 257 p.

Матеріали

Методичні рекомендації для засвоєння граматичного матеріалу з французької мови для студентів факультету іноземних мов (англійська, іспанська, німецька та французька мови)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус