Котовські Галина Федорівна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Halyna.Kotovski@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

Наукові публікації в зарубіжних виданнях

Котовські Г.Ф. Способи передачі морфологічної категорії німецького пасиву в українській мові/ Галина Котовські //Zwiastować. Nauki i praktyki. Zbiόr raportόw naukowych. Wykonane na materialach Miendzynarodowej Naukowo-Praktychnej Konferencji. Naukowe wyszukaj. – Sopot, 2015. – С.37-43.

Котовські Г.Ф. Вираження минулої дії граматичними формами німецького дієслова. Труднощі перекладу на українську мову/ Галина Котовські //Zwiastować. Nauki i praktyki. Zbiόr raportόw naukowych. Wykonane na materialach Miendzynarodowej Naukowo-Praktychnej Konferencji. Informacja naukowa i techniczna w planowaniu oraz realizacji badań i wdrożeń projektów. – Warszawa, 2014. – С.76-84.

Kotowski, Halyna. Adjektivderivate mit latenter modal-passivischer Prädikation in der deutschen Gegenwartssprache/ Halyna Kotowski// Deutsche Grammatik im europäischen Dialog. – Krakau, 2007. – Online unter: http://www2.rz.huberlin.de/linguistik/institut/syntax/krakau2006/beitraege/kotowski.pdf – 8 S..

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях

Котовські Г.Ф. Семантичний аналіз девербативів на -wert, -würdig у сучасній німецькій мові/ Г.Ф.Котовські // Іноземна філологія. Український науковий збірник.– Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011.- Вип. 123. – С.120-124.

Котовські Г.Ф. Словотвірні синоніми із суфіксами -bar, -lich у сучасній німецькій мові / Г.Ф.Котовські//Наукові записки. Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград: КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2011.- Вип. 95 (2). – С.441-445.

Котовські Г.Ф. Взаємодія компонентів лексики і граматики у слові (на матеріалі прикметникових дериватів із пасивним значенням у сучасній німецькій мові) Г.Ф.Котовські//Наукові записки. Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград: КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2010.- Вип. 89 (3). – С.58-61.

Котовські Г.Ф. Функціональні особливості прикметникових дериватів із модально-пасивним значенням у сучасній німецькій мові/ Г.Ф.Котовські// Наукові записки. Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград: КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2009.- Вип. 81 (2). – С.20-25.

Котовські Г.Ф. Становлення категорії пасиву як різновиду предикативного зв´язку в німецькій мові/Г.Ф.Котовські// Наукові записки. Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград: КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2008.- Вип. 75 (2). – С.25-27.

Котовські Г.Ф. Прикметникові деривати із латентною модально-пасивною предикацією у сучасній німецькій мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Г.Ф. Котовські. – Львів, 2005. – 19 с.

Котовські Г.Ф. Синонімія модально-пасивних конструкцій та віддієслівних дериватів у сучасній німецькій мові / Г.Ф.Котовські//Наукові записки. Сер. Мовознавство..- Тернопіль:Терноп. Держ. Пед. Ун-ту ім. В.Гнатюка.– 2003. – № 2.- С.13 -16.

Котовські Г.Ф. Категорія пасиву у сучасній німецькій мові/ Г.Ф.Котовські// Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – Вип. 10. – С. 151-157.

Котовські Г.Ф. Прикметникові деривати із пасивним значенням у німецькій мові/ Г.Ф.Котовські// Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – Вип. 9. – С. 133-140..

Котовські Г.Ф. Щодо проблеми безособового пасиву в сучасній німецькій мові/ Г.Ф.Котовські//Збірник статей VI міжнародної конференції „Семантика мови і тексту”. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. Ун-ту, 2000. – С.483-487.

Наукові публікації в інших вітчизняних виданнях

Котовські Г.Ф. Лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники формування фахової мови психотерапії в Україні/ Галина Котовські // Не йти вперед – це йти назад. Збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, доктора філ. наук, професора. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 158-162.

Котовські Г.Ф. Віддієслівні деривати на -bar із пасивним значенням у сучасній німецькій мові / Галина Котовські // Актуальні пробл. Менталінгвістики. Наук. Зб. Ч.І. – Черкаси:Видавн. Відділ ЧДУ, 2001. – С.90-96.

Переклади

Музикотерапія в Україні: зб. статей/пер. з нім. Галина Котовські, Костянтин Поліщук.- Львів: ПП Видавництво Бона, 2018. – 76 с.

Фельбер Г., Фішер М. Посібник оператора очисних споруд/ Ганнес Фельбер, Манфред Фішер / пер. з нім. Ю.Теребушка, Г.Котовські, О.Галеми. – Львів: Паїс, 2018. – 433 с.

EMDR Терапія наслідків психотравми/ [за ред. А.Гофманна]. – [5-те, перероблене й доповнене вид.]: пер. з нім. Галини Котовські – Львів: Свічадо, 2017. – 260 с.

Пріц А., Груповий психоаналіз/А.Пріц, Е. Викукаль: пер. з нім. Галини Котовські – Львів: Астролябія, 2005.-311 с.

Атоян А. Гран Прі Львова. 1930-1933. Історична хроніка / А. Атоян: пер. післямови на нім. Галини Котовські – Львів, 2005. – С. 354-362.

Die Nationale Iwan-Franko-Universität / пер. на нім. Галини Котовські – Львів: Malti-M, 2003. – 24 S.

Тези доповідей на міжнародних конференціях

Kotowski H. Interjektionen im Deutschen / Halyna Kotowski // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання = Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної конференції Асоціації українських германістів (28 – 29 вересня 2018 р.). – Львів: ПАІС, 2018. – С. 70-72.

Kotowski Halyna. Diskussionen rings um die Tempora / Halyna Kotowski // – Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур: матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 27–28 вересня 2013 р.). – Львів : ПАІС, 2013. – С.128-130.

Kotowski Halyna. Diskussionen rings um die Tempora / Halyna Kotowski // – Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур: матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 27–28 вересня 2013 р.). – Львів : ПАІС, 2013. – С.128-130.

Навчально-методичні праці

Котовські Г.Ф. Lesen und Lernen durch Schreiben. Посібник для домашнього читання для студентів 1-2 курсів спеціальності “Англійська мова та література” / [Буйницька Т. О., Віталіш Л. П., Ворончак Л. Б. та ін.]. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 151 с.

Біографія

У 1985 р. закінчила відділ німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

До 1992 року працювала гідом-перекладачем у БММТ «Супутник».

З 1992 року  працює в університеті.

У 1994  та 1999 рр. перебувала на науковому стажуванні у Віденському університеті.

З 1997 – 2001 рр. навчалась в аспірантурі.

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 “германські мови”. Працює над питаннями теоретичної граматики, здійснює науково-технічні переклади.

 

Розклад