Котовські Галина Федорівна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Halyna.Kotovski@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Курси

Публікації

Наукові публікації в зарубіжних виданнях

Котовські Г.Ф. Способи передачі морфологічної категорії німецького пасиву в українській мові/ Галина Котовські //Zwiastować. Nauki i praktyki. Zbiόr raportόw naukowych. Wykonane na materialach Miendzynarodowej Naukowo-Praktychnej Konferencji. Naukowe wyszukaj. – Sopot, 2015. – С.37-43.

Котовські Г.Ф. Вираження минулої дії граматичними формами німецького дієслова. Труднощі перекладу на українську мову/ Галина Котовські //Zwiastować. Nauki i praktyki. Zbiόr raportόw naukowych. Wykonane na materialach Miendzynarodowej Naukowo-Praktychnej Konferencji. Informacja naukowa i techniczna w planowaniu oraz realizacji badań i wdrożeń projektów. – Warszawa, 2014. – С.76-84.

Kotowski, Halyna. Adjektivderivate mit latenter modal-passivischer Prädikation in der deutschen Gegenwartssprache/ Halyna Kotowski// Deutsche Grammatik im europäischen Dialog. – Krakau, 2007. – Online unter: http://www2.rz.huberlin.de/linguistik/institut/syntax/krakau2006/beitraege/kotowski.pdf – 8 S..

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях

Котовські Г.Ф. Семантичний аналіз девербативів на -wert, -würdig у сучасній німецькій мові/ Г.Ф.Котовські // Іноземна філологія. Український науковий збірник.– Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011.- Вип. 123. – С.120-124.

Котовські Г.Ф. Словотвірні синоніми із суфіксами -bar, -lich у сучасній німецькій мові / Г.Ф.Котовські//Наукові записки. Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград: КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2011.- Вип. 95 (2). – С.441-445.

Котовські Г.Ф. Взаємодія компонентів лексики і граматики у слові (на матеріалі прикметникових дериватів із пасивним значенням у сучасній німецькій мові) Г.Ф.Котовські//Наукові записки. Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград: КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2010.- Вип. 89 (3). – С.58-61.

Котовські Г.Ф. Функціональні особливості прикметникових дериватів із модально-пасивним значенням у сучасній німецькій мові/ Г.Ф.Котовські// Наукові записки. Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград: КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2009.- Вип. 81 (2). – С.20-25.

Котовські Г.Ф. Становлення категорії пасиву як різновиду предикативного зв´язку в німецькій мові/Г.Ф.Котовські// Наукові записки. Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград: КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2008.- Вип. 75 (2). – С.25-27.

Котовські Г.Ф. Прикметникові деривати із латентною модально-пасивною предикацією у сучасній німецькій мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Г.Ф. Котовські. – Львів, 2005. – 19 с.

Котовські Г.Ф. Синонімія модально-пасивних конструкцій та віддієслівних дериватів у сучасній німецькій мові / Г.Ф.Котовські//Наукові записки. Сер. Мовознавство..- Тернопіль:Терноп. Держ. Пед. Ун-ту ім. В.Гнатюка.– 2003. – № 2.- С.13 -16.

Котовські Г.Ф. Категорія пасиву у сучасній німецькій мові/ Г.Ф.Котовські// Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – Вип. 10. – С. 151-157.

Котовські Г.Ф. Прикметникові деривати із пасивним значенням у німецькій мові/ Г.Ф.Котовські// Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – Вип. 9. – С. 133-140..

Котовські Г.Ф. Щодо проблеми безособового пасиву в сучасній німецькій мові/ Г.Ф.Котовські//Збірник статей VI міжнародної конференції „Семантика мови і тексту”. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. Ун-ту, 2000. – С.483-487.

Наукові публікації в інших вітчизняних виданнях

Котовські Г.Ф. Лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники формування фахової мови психотерапії в Україні/ Галина Котовські // Не йти вперед – це йти назад. Збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, доктора філ. наук, професора. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 158-162.

Котовські Г.Ф. Віддієслівні деривати на -bar із пасивним значенням у сучасній німецькій мові / Галина Котовські // Актуальні пробл. Менталінгвістики. Наук. Зб. Ч.І. – Черкаси:Видавн. Відділ ЧДУ, 2001. – С.90-96.

Переклади
Мюнкер-Крамер Є., Терапія психологічної травми за допомогою EMDR/ Єва Мюнкер-Крамер / пер. з нім. Г. Котовські. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2020. – 198

Музикотерапія в Україні: зб. статей/пер. з нім. Галина Котовські, Костянтин Поліщук.- Львів: ПП Видавництво Бона, 2018. – 76 с.

Фельбер Г., Фішер М. Посібник оператора очисних споруд/ Ганнес Фельбер, Манфред Фішер / пер. з нім. Ю.Теребушка, Г.Котовські, О.Галеми. – Львів: Паїс, 2018. – 433 с.

EMDR Терапія наслідків психотравми/ [за ред. А.Гофманна]. – [5-те, перероблене й доповнене вид.]: пер. з нім. Галини Котовські – Львів: Свічадо, 2017. – 260 с.

Пріц А., Груповий психоаналіз/А.Пріц, Е. Викукаль: пер. з нім. Галини Котовські – Львів: Астролябія, 2005.-311 с.

Атоян А. Гран Прі Львова. 1930-1933. Історична хроніка / А. Атоян: пер. післямови на нім. Галини Котовські – Львів, 2005. – С. 354-362.

Die Nationale Iwan-Franko-Universität / пер. на нім. Галини Котовські – Львів: Malti-M, 2003. – 24 S.

Тези доповідей

Котовські Г. Мова популізму у сучасному політичному дискурсі Німеччини. Тези звітної
наук. конф. проф.-викл. складу ф-ту іноз. мов за 2021 рік (3–4 лютого 2022р.). Львів : ПАІС,2022. С. 123–125.

Kotowski H. Das Ukraine-Bild in deutschen Medien/ Halyna Kotowski// Германістика та виклики часу: інтердисциплінарність, інтернаціоналізація та дигіталізація = Germanistik und Herausforderungen der Zeit: Interdisziplinarität, Internationalisierung und Digitalisierung: Матеріали ХХVIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (24–25 вересня 2021р.). Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2021.

Kotowski H. Digitalisierung des DaF-Unterrichts. Pro und Contra / Halyna Kotowski// Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика = Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis: Матеріали ХХVII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (25–26 вересня 2020р.). Львів : ПАІС, 2020. 184с.– S.85–88.

Kotowski H. Interjektionen im Deutschen / Halyna Kotowski // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання = Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної конференції Асоціації українських германістів (28 – 29 вересня 2018 р.). – Львів: ПАІС, 2018. – С. 70-72.

Kotowski Halyna. Diskussionen rings um die Tempora / Halyna Kotowski // – Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур: матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 27–28 вересня 2013 р.). – Львів : ПАІС, 2013. – С.128-130.

Kotowski Halyna. Diskussionen rings um die Tempora / Halyna Kotowski // – Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур: матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (Львів, 27–28 вересня 2013 р.). – Львів : ПАІС, 2013. – С.128-130.

Навчально-методичні праці

Котовські Г.Ф. Lesen und Lernen durch Schreiben. Посібник для домашнього читання для студентів 1-2 курсів спеціальності “Англійська мова та література” / [Буйницька Т. О., Віталіш Л. П., Ворончак Л. Б. та ін.]. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 151 с.

Біографія

У 1985 р. закінчила відділ німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

До 1992 року працювала гідом-перекладачем у БММТ «Супутник».

З 1992 року  працює в університеті.

У 1994  та 1999 рр. перебувала на науковому стажуванні у Віденському університеті.

З 1997 – 2001 рр. навчалась в аспірантурі.

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук
зі спеціальності 10.02.04 “германські мови”, читає курси «Синтаксична парадигматика
німецької та української мов» , «Стратегії і тактики бізнес-комунікації», «Теоретична
граматика німецької мови», «Практикум з німецького ділового мовлення», «Теорія і
практика ділової комунікації».

Здійснює науково-технічні письмові переклади, синхронні і послідовні переклади.

 

Різне

1. Internationale Projekte planen und durchführen
26.01.2021, 28.01.2021
Prof. Alla Paslawska, Mag. Nicolai Teufel, Mag. Oksana Molderf
2. Семінар із користування SDL Trados 2019
06.10., 08.10., 13.10.2020
3. Online-Lehrerfortbildung für DaF-Lehrer*innen „Interaktive Tools im Fernunterricht“
17.10, 24.10, 31.10.2020
Leiterin der Gruppe DaF-Lehrer online: Nadja Blust

Участь у міжнародних проектах за період 2018 – 2023 рр.:
Німецько-український словник. Інститут німецької мови Мангайм, 2022 – 2023 рр., online

Синхронні та послідовні переклади у міжнародних проектах за період 2018 – 2023 рр. :
– Психотерапевтичний українсько-австрійський проект з надання фахової освіти у методі
EMDR. Львів, Одеса. 2018 рр.
– Переклад на засіданнях робочої групи Міністерства юстиції України при обговоренні
тексту проекту Закону України «Про медіацію» у Вустрау та в Берліні, листопад 2019 р
– Німецько-українська зустріч письменників в Україні «Міст з паперу» Львів 2015, Дніпро
2016, Харків 2017, Маріуполь 2018, Мнхен-Берлін 2019, Франківськ 2020, Ваймар 2022.
– Музикотерапія. Навчальний проект за підтримки Представництва OEAD у Львові,
Віденського Інституту музичної терапії. Львів, 2018, 2019.
– Digitale Geschäftsanbahnungsreise Ukraine im Bereich Bauwirtschaft, Німецько-український бізнес форум у будівельні сфері, 26. – 29.04.2021
– Терапія EMDR 27-30.05., 2021
– Internationales Haus Sonnenberg SONNENBERG-KREIS Gesellschaft zur Förderung
internationaler Zusammenarbeit e. V. "Медіаграмотність для молоді" 16-18.08.21
– Німецько-українсько-білоруський проєкт Good.Better. Organic! 25.09.21; 08.11.21 2.
– Супервізійний семінар з психотерапії. Метод EMDR. 01.11.21
– Німецько-туркменський проєкт. "Розробка нового банківського продукту". 26.10.21; 02.11.21; 09.11.21; 16.11.21; 23.11.21..
– V німецько-українська конференція муніципального партнерства. 11-14 жовтня 2022, м.
Аугсбург, Німеччина.
– Партнерство операторів водопостачання (WOP) Гамбург-Київ, 2022 – 2023 рр., online
– Handicap International Oнлайн-Захід: Обмін досвідом для людей з інвалідністю з України в Німеччині.2022 – 2023 рр., online
– Позитивні зустрічі в Дуйсбурзі: «Шануймо розмаїття разом – видимо, аргументовано,
впевнено!» 7. -10.07.2022, online
– Вебінари Торгового відділу посольства Австрії 12.05.2022, 19.05.2022, 14.06. 2022,
20.06.2022, 28.09.2022 р., 26.04.2023, online
– Семінари із психосоматики 2022 – 2023 рр., online
– Симпозіум з музикотерапії, 05. -06.05.2022, Відень, online
– Цикл лекцій з музикотерапії, УКУ, квітень – травень 2022, online
– Семінари «Кредитні процеси у Туркменістані» Deutsche Sparkassenstiftung für internationale
Kooperation e.V., січень – лютий 2022, online
– Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад за участю Президента України
Володимира Зеленського, Львів, 04.03.2023.
– Пілотний проект "Нові шанси для незахищених цільових груп в Україні" за підтримки Федерального міністерства соціальних справ, охорони здоров'я, соціального забезпечення та захисту прав споживачів Австрії / Das Pilot Project “Neue Chance für benachteiligte Zielgruppen in der Ukraine” , unterstützt durch das österreichische Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, 22.05, 24.05.2023, online
– Вебінари з травматерапії. Інститут EMDR. Швейцарія. 10.05, 29.06, 31.09.2023. online

Розклад