Друга іноземна мова (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Немає
26Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148Іна11доцент Бєлозьорова Ю. С.
Іна12Захаров Ю. М.
Іна13доцент Пиц Т. Б.
Іна14доцент Теребушко Ю. Р.
Іна15доцент Шаряк О. М.
Іна16Фещук Н. Є.
264Іна11доцент Бєлозьорова Ю. С.
Іна12Захаров Ю. М.
Іна13доцент Пиц Т. Б.
Іна14доцент Теребушко Ю. Р.
Іна15доцент Шаряк О. М.
Іна16Фещук Н. Є.

Опис курсу

Опис курсу
Програма з німецької мови як другої іноземної для студентів відділення англійської
філології створена відповідно до вимог ступеневої освіти та змін у навчальному плані
факультету іноземних мов. Разом з тим вона ґрунтується на європейських стандартах
рівня знань з німецької мови як іноземної і опирається на вимоги і принципи закладені у
відповідних німецькомовних дидактичних матеріалах, розрахованих на базовий рівень
фахової підготовки.
Мета курсу  набуття студентами мовної компетенції у межах рівня А1 відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. .
Результати навчання:
Після завершення курсу студенти повинні
Знати:
 особливості німецької вокальної й консонантної систем та відмінності від українських систем;
 правила словесного й логічного наголосу;
 інтонаційне оформлення різнотипних німецьких простих і складних речень;
 знати засоби вираження певної комунікативної інтенції;
 знати формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;
 головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної
німецької мови;
 різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова,
словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін.
Вміти:
 артикулювати німецькі звуки;
 робити правильний словесний і логічний наголос;
 інтонаційно оформлювати різні типи речень;
 практично володіти лексичними одиницями у певних сферах людської діяльності відповідно
до програми курсу;
 працювати з різними типами словників;
 теоретично й практично володіти запланованими для курсу граматичними темами;

 аналізувати німецькою мовою морфологічні й синтаксичні явища;
 адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів
комунікативної відповідності та мовної правильності,
 описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати
інформацію у співрозмовника, передавати інформацію в непрямій мові;
 вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири
або без опор;
 дотримуючись правил орфографії написати приватний (е-мейл, смс-повідомлення, повідомлення в
чаті, допис на форумі, коментар) і офіційний (лист-скарга, лист-рекламація, лист-запит) лист,
листівку, привітання, запрошення, заяву, твір відповідно до тематики курсу.

Рекомендована література

Рекомендована література:
1. Євгененко Д. А., Артамоновська С. А., Білоус О. М. Практична фонетика німецької
мови. Вінниця: Нова книга, 2004.
2. Євгененко Д. А., Білоус О. М. та ін. Практична граматика німецької мови. Вінниця:
Нова книга, 2004.
3. Кудіна О., Феклістова Т. Німецька мова для початківців. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова книга, 2008.
4. Evans S., Pude A., Specht F. Menschen. Deutsch als Fremdsprache A1.1 (Kursbuch +
Arbeitsbuch). Hueber Verlag, 2016.
5. Evans S., Pude A., Specht F. Menschen. Deutsch als Fremdsprache A1.2 (Kursbuch +
Arbeitsbuch). Hueber Verlag, 2016.
6. Fischer-Mitziviris A., Janke-Papanikolaou S., AusBlick 1 Brückenkurs. Deutsch für
Jugendliche und junge Erwachsene. Kursbuch und Arbeitsbuch. Hueber Verlag, 2009.
7. Gottstein-Schramm B., Kalender S., Specht F. Schritte neu. Übungsgrammatik. Niveau A1-
B1. Hueber Verlag, 2017.
8. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.
Leipzig- Berlin- München-Wien- Zürich-New York: Langenscheidt-Verl.: Enzyklopädie,
1993.
9. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F., Bovermann M., u.a. Schritte international 1.
Kursbuch und Arbeitsbuch. Ismaning : Hueber Verlag, 2011.
10. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F., Bovermann M., u.a. Schritte international
2. Kursbuch und Arbeitsbuch. Ismaning : Hueber Verlag, 2011.
11. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F., Bovermann M., u.a. Schritte international
3. Kursbuch und Arbeitsbuch. Ismaning : Hueber Verlag, 2012.
12. Hilpert S., Kerner M., Niebisch D., Specht F. u.a. Schritte international 4. Kursbuch
und Arbeitsbuch. Ismaning : Hueber Verlag, 2012.
13. Hilpert S., Kalender S. Kerner M., Orth-Chambah J. [u.a.] Schritte International 5.
Kursbuch und Arbeitsbuch. Ismaning : Hueber Verlag, 2013.
14. Hilpert S., Niebisch D. u.a. Schritte 6 international. Kursbuch und Arbeitsbuch. Ismaning
: Hueber Verlag, 2013.
15. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F. u.a. Schritte international neu 1. Kursbuch und
Arbeitsbuch. Ismaning : Hueber Verlag, 2016.

16. Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F. u.a. Schritte international neu 2. Kursbuch und
Arbeitsbuch. Ismaning : Hueber Verlag, 2016.
17. Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht F. u.a. Schritte international neu 3. Kursbuch und
Arbeitsbuch. Ismaning : Hueber Verlag, 2017.
18. Hilpert S., Niebisch D., Pude A., Specht F. u.a. Schritte international neu 4. Kursbuch und
Arbeitsbuch. Ismaning : Hueber Verlag, 2017.
19. 55 Kommunikative Spiele Deutsch als Fremdpsrache. Klett, 2016.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус