Скіба Наталія Ярославівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: natalya.skiba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Методика викладання іноземної мови за професійним спрямуванням

Курси

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:

Скіба Н. Я. Інтегроване формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови) / Н.  Я. Скіба. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – 1,25 друк. арк.

Дисертація:

Скіба Н. Я. Інтегроване формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови) / Н.  Я. Скіба. – Тернопіль, 2019. – 341 с.

Навчальний посібник:

Скіба Н. Я. English for Economics: навч.-метод. посібник для студентів економічних спеціальностей / Н. Я. Скіба, О. В. Тинкалюк, М. М. Кокор. Львів : ФОП Кундельська В.О., 2018. – 268 с.

Статті:

Скіба Н. Я. Експериментальна перевірка ефективності методики інтегрованого формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей: організаційний етап / Н. Я. Скіба // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – Вип. 73. – Т. 2. – С. 185–189.  (Фахове видання категорії Б, Index Copernicus)
Скіба Н. Я. Методологічні та методичні засади інтегрованого формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей / Н. Я. Скіба // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. – № 2 (35). – C. 52–57.  (Фахове видання категорії Б, Index Copernicus)
Скіба Н. Я. Результати експерементального дослідження ефективності методики інтегрованого формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей / Н. Я. Скіба // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузів. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 34. – Т. 5. – С. 196–203. (Фахове видання категорії Б, Index Copernicus)
Скіба Н. Я. Рефлексивна компетентність майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей / Н. Скіба, М. Козолуп // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. – Sofia, Bulgaria : Publishing House “ACCENT”, 2020. – С. 696–700.
Скіба Н. Я. Теоретичні підходи інтегрованого формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей / Н. Я. Скіба // // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2020. – Вип. 21. – Том 3. – С. 24–27.
Скіба Н. Я. Сутність і структура методичної компетентності майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей / Н. Я. Скіба, Н. А. Шандра // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. – Вип. 44. – С. 153–161.
Skiba N. Professional Development of Teachers of English for Specific Purposes in the United Kingdom / N. Skiba // Intellectual Archive. – Toronto, 2018. – Vol. 7. – No. 2. – P. 115–124.
Скіба Н. Я. Сутність та структура іншомовної комунікативної компетентності майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей / Н. Я. Скіба // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. –  Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти, 2018. – Вип. 38. – с. 132 – 138.
Скіба Н. Я. Поняття « іноземна мова за професійним спрямуванням», його сутність і структура / Скіба Н. Я. // Науково-практичний журнал   «Імідж сучасного педагога» –  № 2 – Полтава: Видавництво ТОВ «АСМІ», 2017. – C. 48 – 52
Скіба Н. Я. Основні етапи розвитку іноземної мови за професійним спрямуванням / Скіба Н. Я. // Науковий журнал « Молодий вчений». Серія: «Педагогічні науки.» – № 3  – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – C. 422 – 427.
Скіба Н. Я. Ролі та функції викладача іноземної мови за професійним спрямуванням / Скіба Н. Я. // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності – № 10 – Львів:  ЛДУ БЖД,  2014. – C. 236-242.
Скіба Н. Я. Поняття і структура фахової компетентності викладачів іноземної мови за професійним спрямуванням / Скіба Н. Я. // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: “Педагогіка. Соціальна робота” – № 31 – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. – с. 164-166.
Скіба Н. Я. Оn the development of professional competence of ESP teachers / Скіба Н. Я. // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: Збірник наукових статей. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – C. 113–119.
Скіба Н. Я. Застосування проектної методики у навчанні іноземної мови  для  спеціальних цілей у ВНЗ / Скіба Н. Я. // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: Збірник наукових статей. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – С. 119–124.
Скіба Н. Я. Навчання іншомовного професійно орієнтованого читання студентів економічних спеціальностей / Скіба Н. Я. // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: Збірник наукових статей. –  Львів: ЛьвДУВС, 2012. – С. 119–122.
Скіба Н. Я. Особливості навчання студентів економічних спеціальностей англійської термінологічної лексики /Скіба Н. Я.// Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: Збірник наукових статей. – Львів: ЛьвДУВС, 2011.- С. 130 – 134.

Тези доповідей:

Скіба Н. Я. Іншомовна комунікативна компетентність майбутнього викладача англійської мови для економічних спеціальностей / Н.Я. Скіба // Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 11-12 травня 2018 р.). –  Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень»,  2018. –  с. 18 – 20.
Kozolup M. Formative Versus Summative Assessment in Teaching Academic Writing/ M. Kozolup, N. Skiba // Комунікація у сучасному соціумі:  збірник тез II міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 8 червня 2018р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – C. 83-84.
Скіба Н. Я. Передумови виникнення та поширення іноземної мови за професійним спрямуванням / Скіба Н. Я. // Проблеми та перспективи розвитку освіти: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 25 – 26 березня 2016р., Київ. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 110–112.
Скіба Н. Я. Роль здійснення аналізу потреб студента при викладанні       іноземної мови за професійним спрямуванням / Скіба Н. Я. // Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця : Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції [Електронне видання], 2 квітня 2015р., ПолтНТУ. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 141–144.
Скіба Н. Я. До питання відбору професійно орієнтованих текстів при навчанні іноземної мови на немовних спеціальностях у ВНЗ / Скіба Н. Я. // Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним  спрямуванням: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної    конференції. 25-26 квітня 2013р., ХДМА. –Херсон: ХДМА, 2013. – С. 255-257.
Скіба Н. Я. The advantages of using Powerpoint in ESL teaching / Скіба Н. Я. // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов: Матеріали п’ятої всеукраїнської наукової  конференції,  19- 20 травня 2011р., ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С.217–218.
Скіба Н. Я. Використання фахових текстів при навчанні іноземної мови на немовних спеціальностях у вузі / Скіба Н. Я. // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції, 25-26 березня 2010р., НАУ. – Київ : НАУ, 2010. – С. 93–94.

Наукова біографія

2019 диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – «теорія та методика навчання (германські мови)»
1998 диплом спеціаліста факультету іноземних мов ЛДУ ім. Івана Франка «Англійська мова та література». Кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та літератури.

Професійна діяльність:

2003 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка
1998 – 2001 викладач кафедри іноземних мов Львівської комерційної академії

Розклад