Теребушко Юрій Романович

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Yuriy.Terebushko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • Лексична семантика
  • Корпусна лінгвістика
  • Комп’ютерна лексикографія
  • Перекладознавство

Курси

Публікації

Наукові публікації в зарубіжних виданнях
Terebuschko J. Kontrastive Untersuchung der verba dicendi im Deutschen und
Ukrainischen / Juri Terebuschko // Die Lwiwer Germanistik in der Ukraine. Innensichten-
Außensichten-Dissertationsvorhaben. – Mannheim : Peter Lang-Verlag, 2010. – S. 123-
134.

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях
Теребушко Ю.Р. Синонімія лексичних одиниць лексико-семантичної групи німецьких
дієслів мовлення / Юрій Теребушко // Іноземна філологія. – 2011. – Вип. 116. – С.
101–107.
Теребушко Ю.Р. Контрастивний аналіз семантичної структури дієслів „sagen” і
„казати” методами корпусної лінгвістики / Ю. Р. Теребушко // Науковий вісник ВНУ ім.
Лесі Українки. Філологічні науки. – 2008. – № 4. – С. 395–400.
Теребушко Ю.Р. Лексико-семантична група дієслів мовлення в німецькій та
українській мовах: критерії приналежності та структура / Тере¬бушко Ю. Р. // Наука і
сучасність. – 2007. – № 60. – С. 229–238.
Теребушко Ю.Р. Особливості семантичної структури дієслів мовлення в німецькій та
українській мовах / Теребушко Ю. Р. // Наука і сучасність. – 2006. – № 53. – С.
245–251.

Тези доповідей на міжнародних конференціях
Sulym W., Vitalish L., Terebuschko J. Didaktische Ansätze zum Aufbau eines Kapitels im
Lehrbuch “Grundlagen der praktischen Linguistik”. Германістика в транскультурному
вимірі: теорія та практика = Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis : Матеріали ХХVII Міжнар. наук.-практ.конф. Асоціації українських германістів, 25–26
вересня 2020р.. Львів : ПАІС, 2020. S.176–178.
Віталіш Л. П. (у співавторстві) Ein neues Lehrbuch für Germanistikstudenten /
Wolodymyr Sulym, Lyubov Vitalish, Jurij Terebuschko // Комунікація у сучасному соціумі
: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 червня 2018 р.) /
[за ред. Микитенко Н. О., Морської Л. І., Яхонтової Т. В.]. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2018. 108 с. – С. 96-97.
Теребушко Ю.Р. Das Mikrofeld der deklarativen verba dicendi im Deutschen und
Ukrainischen / Terebuschko Juri // Матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації
українських германістів (Ужгород, 28–29 жовт. 2011 р.). – Ужгород : ФОП Береза А.Е.,
2011. – C. 183–184.
Теребушко Ю.Р. Kriterien zur Bestimmung und Strukturierung der verba dicendi im
Deutschen und Ukrainischen / Juri Terebuschko // Матеріали XIII міжнар. наук.-практ.
конф. Асоціації українських германістів (Львів, 24–25 листоп. 2006 р). – Львів : ЛНУ
ім. Івана Франка, 2006. – C. 78–80.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях
Теребушко Ю. Die Realisierung des semantischen Potentials der Verben des Sprechens
in der deutschsprachigen schöngeistigen Literatur. Тези звітної наукової конференції
професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (4-5 лютого 2021 рік). – Львів : ПАІС, 2022. – 286-287 с.
Теребушко Ю.Р. Мікрополе директивних дієслів мовлення у німецькій і українській
мовах. / Теребушко Ю.// Звітна наук. конф. ЛНУ ім. Івана Франка за 2010 р. – Львів :
Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 87–88.

Навчально-методичні праці
Віталіш Л. П., Сулим В. Т., Теребушко Ю. Р. Linguolandeskundliche Konversationen =
Лінгвокраїнознавчі діалоги : навч. посібник / Любов Віталіш, Володимир Сулим, Юрій
Теребушко. 2-ге вид., випр., доповнене. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 192
с.
Сулим В. Т. Основи практичної лінгвістики / В. Т. Сулим, Л. П. Віталіш, Ю. Р.
Теребушко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 360 с.
Віталіш Л. П. Linguolandeskundliche Konversationen – Лінгвокраїнознавчі діалоги :
навч. посібник / Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим, Ю. Р. Теребушко. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2015. – 172 с.
Теребушко Ю. Р. Термінологічний лінгвістичний словник-мінімум для студентів-
германістів: Посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до
філології” / Упоряд. Віталіш Л. П., Димчевська Н. В. та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2014. – 60 с.

Переклади
Фельбер Г., Фішер М. Посібник оператора каналізаційних очисних споруд (електронне
видання) / пер. з нім. Ю. Теребушка, Г. Котовські, О. Галеми. Львів : Паїс, 2020. 520 с.

Біографія

Львівський державний університет ім. Івана Франка 1994-1999

Аспірантура у Львівському національному університеті ім. Івана Франка 1999-2003

Дисертаційне дослідження:

“Семантика і синтаксис дієслів мовлення в німецькій та українській мовах”  за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

Науковий ступінь кандидата філологічних наук – 2014

Працює на кафедрі з 2003р.

 

Наукові стажування:

09.1995- стажування в університеті м. Заарбрюкен (DAAD)

10.1997- 04. 1998 – стажування в університеті ім. Фрідріха Шіллера, м. Єна (DAAD)

10.2001-02.2002 – стажування в університеті ім. Людвіга Максіміліана та при Українському Вільному Університеті, м. Мюнхен (стипендія фонду ім. Ганнса Зайделя)

Різне

Наукові стажування:

09.1995- стажування в університеті м. Заарбрюкен (DAAD)

10.1997- 04. 1998 – стажування в університеті ім. Фрідріха Шіллера, м. Єна (DAAD)

10.2001-02.2002 – стажування в університеті ім. Людвіга Максіміліана та при Українському Вільному Університеті, м. Мюнхен (стипендія фонду ім. Ганнса Зайделя)

Розклад