Друга іноземна мова (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік
83Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764Іна41Качак  Х. І.
Іна42Захаров Ю. М.
Іна43доцент Бєлозьорова Ю. С.
Іна44доцент Теребушко Ю. Р.
Іна44Фещук Н. Є.
860Іна41Качак  Х. І.
Іна42Захаров Ю. М.
Іна43доцент Бєлозьорова Ю. С.
Іна44доцент Теребушко Ю. Р.
Іна44Фещук Н. Є.

Опис курсу

Опис курсу
Програма з німецької мови як другої іноземної для студентів відділення англійської
філології створена відповідно до вимог ступеневої освіти та змін у навчальному плані
факультету іноземних мов. Разом з тим вона ґрунтується на європейських стандартах
рівня знань з німецької мови як іноземної і опирається на вимоги і принципи закладені у
відповідних німецькомовних дидактичних матеріалах, розрахованих на базовий рівень
фахової підготовки.
Мета курсу – набуття студентами мовної компетенції у межах рівня B 2 відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. .
Результати навчання:
Після завершення курсу студенти повинні
Знати:
 активний словниковий запас, який може слугувати реалізації певних мовленнєвих
ситуацій відповідно до тематики курсу (приблизно 4000 слів та словосполучень, з
яких 1000 нових лексичних одиниць). Вільно володіти продуктивним та рецептивним
словниковим запасом.

 стратегії читання й опрацювання текстів різних функціональних стилів.
 засоби вираження низки комунікативних намірів, зокрема формулювання вказівки,
поради, аргументів, прохання, припущення, схвалення, заперечення тощо.
 парадигму пасивних форм дієслова, структурну й функціональну специфіку пасивних
конструкцій, а також їхні конкурентні форми.
 будову складних речень, їхню типологію та еквівалентні засоби парафразування.
 дієслівні та іменникові властивості дієприкметникових, інфінітивних форм, структуру
і значення інфінітивних та дієприкметникових конструкцій.
Вміти:
 Володіти на середньому рівні навичками вести як монологічне, так і діалогічне
спілкування,
 Розуміти тексти середньої складності згідно з тематикою другого курсу та брати
активну участь у їхньому обговоренні,
 Вести бесіди на знайому тематику, чітко висловлювати власну думку, давати
аргументовану відповідь, схвалювати або заперечувати певну інформацію, робити
підсумки та висновки з почутого та ін.,
 Уміти реалізувати різні комунікативні інтенції, зокрема висловлювати пораду,
вказівку, прохання, коментар тощо,
 Адекватно використовувати конектори та інші сполучні засоби з метою побудови
зв’язного, логічного тексту,
 Використовувати різні просодичні засоби,
 Передати власними словами як загальну, так і детальну інформацію із текстів, що
вивчаються протягом другого року навчання.
 Володіти різними стратегіями читання, розуміти основну тему та загальний зміст
тексту (глобальне читання), а також детальну (тотальне читання), вибіркову
інформацію (селективне читання),
 Розуміти тексти довшої протяжності, передавати їхній зміст та детальну інформацію в
усній формі, коментувати тексти,
 При наявності невідомих слів та зворотів бути в змозі зрозуміти загальну інформацію
тексту, можливо, за умови його кількаразового прочитання,
 Розрізняти елементи, що маркують різні частини тексту – вступ, головну частину,
перехід до субтем, закінчення.
 Писати приватні листи та деякі офіційні документи (автобіографія, заявка на
працевлаштування),
 Твори, перекази, реферати,
 Висвітлювати в письмовій формі інформацію про певні події, ситуації, відношення
згідно з тематикою курсу, чітко та аргументовано висловлювати власну думку,
 Наводити аргументи за і проти, виражати свою думку, відчуття, згоду або заперечення
певній позиції,
 Логічно та послідовно викласти в письмовій формі власні пережиття чи певний досвід,
зміст реальної події або фіктивної ситуації,
 Вміти писати зв’язні тексти більшого об’єму,
 Писати діалоги, презентації.

Рекомендована література

Рекомендована література:

Основна

1. Приходько А.Н. Практикум із синтаксису складного речення. Запоріжжя: Запорізьк.
держ. у-т, 1992.145с.
2. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. В 2 neu/ Redaktion Cornelia rademacher und Carola Jeschke.
Berlin, München, Wien: Langenscheidt, 2008.200S.
3. Buscha A., Linthout G. Das Mittelstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache. Teil 1. Hueber,
2003. 235S.
4. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München:
Verlag für Deutsch, 2009.321S.
5. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.
Leipzig – Berlin – München – Wien – Zürich – New York: Langenscheidt-Verlag-:
Enzyklopädie, 1993.278S.
6. Helbig G., Buscha J. Übungsgrammatik. Deutsch. Leipzig – Berlin – München – Wien –
Zürich – New York: Langenscheidt: Enzyklopädie, 1998.321S.
7. Hering A, Matussek M , Perlmann-Balme M. Übungsgrammatik für die Mittelstufe:
Deutsch als Fremdsprache / Buch mit beigelegtem Lösungsschlüssel (Englisch).
Ismaning: Hueber, 2010. 346S.
8. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Ochmann N. Aspekte. Mittelstufe
Deutsch. Lehrbuch 1. Langenscheidt, 2007. 211S.
9. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Ochmann N. Aspekte. Mittelstufe
Deutsch. Lehrbuch 2. Langenscheidt, 2007. 205S.
10. Koithan U., Schmitz H., Sieber T. u.a. Aspekte neu B1 plus. Mittelstufe Deutsch.
Langenscheidt Klett, 2015.205S.

Додаткова

1. Bahlmann C., Breindl-Hiller Е. u.a. Unterwegs. Lehrwerk für die Mittelstufe Deutsch als
Fremdsprache. Langenscheidt, 2005.198S.
2. Behal-Thomsen H., Lundquist-Mog A., Mog P.. Typisch deutsch? Arbeitsbuch zu
Aspekten deutscher Mentalität. Tübinger Modell einer integrativen Landeskunde,
2001.213S.
3. Busse J. „der“, „die“ oder „das“? Reihe deutsch üben, Band 8. München: Hueber,
2000.112S.
4. Dahlhaus B. Fertigkeit Hören. Langenscheidt: München, 2001.231S.
5. Fischer-Mitziviris A., Janke-Papanikolaou S. AusBlick 1. Deutsch für Jugendliche und
junge Erwachsene. Band 1 „Brückenkurs“. Hueber, 2008.214S.
6. Fischer-Mitziviris A. AusBlick 2. Deutsch für Jugendliche und junge Erwachsene. Band
2. Hueber, 2005. 205S.
7. Grammatiktraining Deutsch. Berlin, München: Langenscheidt, 2002.235S.
8. Hall K., Scheiner B. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als Fremdsprache.
Ismaning: Hueber, 2011.256S.
9. Haasenkampf G. Leselandschaft. Zweibändiges Lehrwerk für die Mittelstufe. Verlag für
Deutsch, 1999. 431S.
10. Hering A, Matussek M , Perlmann-Balme M. em Übungsgrammatik: Deutsch als
Fremdsprache / Lehr- und Übungsbuch. Ismaning: Hueber, 2008. 321S.
11. Meil K., Arndt M. ABC der schwachen Verben. München: Hueber, 1997. 198S.
12. Meil K., Arndt M. ABC der starken Verben. München: Hueber, 1997.189S.
13. Perlmann-Balme M., Schwalb S., Weers D. EmNeu. Brückenkurs. Deutsch als
Fremdsprache. Max Hueber Verlag, 2006.198S.
14. Puchta H., Gerngro G., Krenn W. Grammatik kreativ. Berlin, München: Langenscheidt,
1999.231S.

15. Schatz H. Unter Mitarbeit von Jenkins E.-M., Neuf-Münkel G. und Roland R. Fertigkeit
Sprechen. Langenscheidt: München, 2001.199S.
16. Swerlowa O. Grammatik & Konversation. Arbeitsblätter für den Deutschunterricht
Niveau B1 – B2. Langenscheidt: München, 2001.154S.
17. Westhoff G. Fertigkeit Lesen. Langenscheidt: München, 2005.209S.
18. Zielinski W.-D. ABC der deutschen Nebensätze. München: Hueber, 1996.156S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус