ПОМІРКО Роман Семенович

Кафедра: французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Біографія

професор, доктор філологічних наук, академік Академії Вищої школи України, заслужений професор ЛНУ ім. Івана Франка, голова спеціалізованої Ради з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04 – германські мови і 10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне мовознавство, член спеціалізованої Ради з захисту докторських дисертацій у КНУ ім. Т. Шевченка, координатор міжнародного проекту“TEMPUS-Tacis” – прикладні іноземні мови (1997-2002 рр.), відповідальний редактор Вісника  ЛНУ «Серія іноземні мови».

Наукові праці

Збірники праць за результатами конференцій:

 1. Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття. Львів, вид-во Львівського університету. – 1996. -291 с.
 2. Романістичні дослідження: сучасний стан та перспективи. Львів, вид-во Львівського університету. – 1997. – 237 с.
 3. Семантика, синтактика та прагматика мовленнєвої  діяльності. Львів, вид-во Львівського університету. -1999. – 405 с.

Автор близько 200 наукових праць, зокрема,
монографії:

 1. Помірко Р., Косович О. Нові слова французької мови: процеси зародження та функціонування: Монографія / Роман Помірко, Ольга Косович – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 388с.
 2. Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації/ Р. Помірко, Ф. Бацевич, А. Паславська. – Львів: ПАіС, 2010. – 280 с.
 3. Civilisation Ukrainienne (у співавторстві з Е. Пославські-Поповичик). -Lviv. 2003. – 250 с.
 4. Іспанська мова та її діалекти. Варіативність слова. – Львів, вид-во Львівського університету. -1996. – 265 с.

Словники:

 1. Помірко Р. С., Дубяк М. Б. Мова футболу / Шестимовний словник футбольної лексики (українсько-французько-іспансько-російсько-англійсько-німецький). – Львів: НВФ «Українські технології», 2009. – 100 с., фото.

Статі з проблем теорії романських мов і загального мовознавства, найважливіші з яких:

 1. Помирко Р. С. Структура слова и форма стиха в испанской поэзии. – Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. – 1989. № 6.
 2. Помирко Р. С. Звуковые альтернации и типы слоформ в испанском языке. – Вопросы языкознания. – 1990. № 3.
 3. Помирко Р. С., Звуковые альтернации и семантика слова. – Вопросы языкознания. – 1994. № 1.
 4. Помірко Р. С. Родова ознака і вторинна номінація іменникових корелятів. – Мовознавство. – 1989. –№ 4.
 5. Помірко Р. С. Силабічна модель та її варіантність в історії розвитку романських мов. – Вісник Київського університету. Серія “Філологія”. – 2000. Том 3. № 2.
 6. Помірко Р. С. Прагматична система і типологія мовних змін. – Вісник Львівського університету. Серія: “Іноземні мови”. – 2001. – Вип. 9.
 7. Помірко Р. С. Індоєвропейський консонантизм у концепції Єжи Куриловича і сучасне мовознавство. – Вісник Львівського університету. Серія: “Іноземні мови”. – 2002. – Вип. 10.
 8. Pomirko R. Situacion Socio-Linguistica y los Problemas de Evolucion Nacional. – Procesos Regionales en Europa Centro-Oriental y AmericaLatina . – Warszawa, Uniwersytet Warszawski. – 2000. – 64 – 69.
 9. Помірко Р. С. Суфіксальна та інтерфіксна комбінаторика в сучасній іспанській мові – Studia germanica et romanica. Донецьк, 2007р, t.4. №1( 10 ). с. 74 – 83
 10. Помірко Р. С. Структура  та прагматика аналітичних, лексичних утворень в іспанській мові – Нова філологія. Вісник Запорізького національного університету. Випуск 28, 2007р., с. 145 – 147.
 11. Помірко Р. С. Інтерфікси: структура і функція. – Вісник Львівського університету. Випуск 13, 2006р, с. 4 – 9.
 12. Помірко Р. С. Комунікативні особливості дієслівних вигуків (на матеріалі французької та іспанської мов) // IХ Міжнародна науково-практична конференція: Семантика мови і тексту м. Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2006р., с. 158-159 – 0,5др. ад.
 13. Помірко Р. С. Неологізми і динаміка мовних змін // Перша Всеукраїнська наукова конференція романістів: Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства – м. Чернівці, 5-6 жовтня 2006р. – с. 10-12. –0,5 др.ар.
 14. Помірко Р. С. Заперечення як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування (рецензія на монографію Паславської А.Й., Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 289с.) // Мовознавство. – Львів, 2006. с. 103-105, №1 – 0,2 др.ар.
 15. Помірко Р. С. Мова і мовна політика в історії становлення романських держав. – Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка 2007. №41. – С. 4-7.
 16. Помірко Р. С. Передмова до збірника на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак «Од слова путь верстаючи й до слова …», Львів. 2008. – С. 6-18.
 17. Помірко Р. С. Передмова до підручника Марка Латика  «History , Culture and Language of the British People» , 2008р., С. 3-5.
 18. Помірко Р. С. Мова і мовна політика в історії становлення романських держав – збірник «Од слова путь верстаючи й до слова …» Львів. 2008. – с. 476-486.
 19. Роксолана Зорівчак, Роман Помірко «Як много важить слово…» (з нагоди ювілею проф. Олександра Чередниченка). – Вісник Львівського університету , Серія іноземні мови. 2007р., вип. 14, с. 3-7.
 20. Paslawska A., Pomirko R. Zur Syntax der Negation: Generatives Modell // germanistik in der Ukraine. – Jahrheft 2. – Kiew, 2007. – S.41-51.
 21. Román Pomirko Aproximación al método cognitivo en la lingüística actual. — Retos del hispanismo en la Europa Central y del Este 2008. Actas del Congreso Internacional de Cracovía. – 24-27 de abril. 2005
 22. Помірко Р., Бацевич Ф., Паславська А., Перший Всеукраїнський семінар «Теорія і практика міжкультурної комунікації». Вісник Львівського університету. Випуск 13, 2006. – С. 294-296.
 23. Помірко Р. С. Структура та прагматика фразем-антонімів у сучасній французькій мові. // Чернівецький університет. ІІ Всеукраїнська романістична конференція. 2008
 24. Pomirko R. Particularidades semántico-cognitivas del léxico español // I Congreso de Hispanistas de Ucrania, 2009
 25. Paslawska A., Pomirko R. Zur Syntax der Negation: generatives Modell // Germanistik in der Ukraine. – 2007. – № 2. – S. 41-51.
 26. Paslawska A., Pomirko R. Negation in natürlichen Sprachen: deutsch-ukrainisch  kontrastiv (= Заперечення в природних мовах: німецько-українські контрасти). Виступ на 7-му баварсько-українському конґресі „Значення мови в глобалізованому світі“ (19 – 23 березня 2007 р., Мюнхен).
 27. Paslawska A., Pomirko R. Die zehn Gottes Gebote aus der Sicht der Negationslinguistik(= Десять Божих заповідей з погляду лінгвістики заперчення). Виступ на 9-му баварсько-українському конґресі „Значення мови в глобалізованому світі“ (10 – 15 травня 2009р., Мюнхен).
 28. Помірко Р. С. Альтернації / інновації у розвитку мов // Вісник Київського нац. лінгв. ун-ту. Серія Філологія. – Київ, 2009. – Т. 12, № 1. – С. 66–70.
 29. Помірко Р. С. Запозичення і спілкування // Магістр гри слова / Філологічні дослідження, присвячені 60-річчя професора Флорія Сергійовича Бацевича. Уклали: Оксана Ясіновська, Лідія Сваричевська. –  Львів: Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2009 р. – С. 319-324
 30. Помірко Р. С., Кабов А. В. Семантична поліфонія та прагматика умовного способу французької мови в підрядних обставинних реченнях (на матеріалі французького художнього дискурсу ХХ ст.) // Нова Філологія, 2009 р., № 35. – Запоріжжя: Запорізький державний університет Міносвіти і науки України. – С. 131–136.
 31. Помірко Р. С., Молодоженя О. Ю. Комунікативні очікування в діалозі (на матеріалі іспанської мови) // Зміст професійної підготовки учителя іноземної мови у контексті Болонського процесу / Матеріали Всеукр. наук. конфер. 28–29 квітня 2009 р. – Дрогобич: Дрогобицький національний університет ім. І.Франка, 2009. – С. 107–116.
 32. Pomirko R. S. Conceptualización y pragmática del género en español // Матеріали І Конгресу іспаністів України, (Київ, 25–26 червня 2009 р.). – К.: Вид. Нац. ун-ту Києво-Могилянської академії за підтримки Посольства Іспанії в Україні, 2009. – С. 125–129.
 33. Pomirko R. S. Particularidades semántico-cognitivas del léxico español // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 124–129.
 34. Помірко Р. Вступне слово / Яхонтова Т. В. // Лінгвістична генологія наукової комунікації [монографія]. – Львів : Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009 р. – С. 5–6.
 35. Помірко Р. Передмова / Дудок Р. І. // Проблеми значення та смислу терміна в гуманітарній сфері [монографія]. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка «Тріада Плюс», 2009 р. – С. 3–5.
 36. Помірко Р. Передмова / Мороз Б. І., Пірко Л. С. // Вступний корективно-фонетичний курс французької мови : навч. посібник (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка «Тріада Плюс», 2009 р. – 128 с.
 37. Помірко Р. Передмова / Мороз Б. І. // Французька мова для математиків : навч. посібник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка «Тріада Плюс», 2009 р. – 211 с.
 38. Помірко Р. Передмова / Троць С. Д. // Правила орфографії іспанської мови (Reglas de ortografía del idioma castellano) : навч. посібник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка «Тріада Плюс», 2009 р. – 95 с.
 39. Pomirkó R. Los ucranianos en Argentina : cooperación intercultural,humanitaria, económica y profesional. – Varsovia : CESLA, ISSN 1641-4713, No 13/2010.
 40. Помірко Р. Демотиваційні постери у структурі електронної комунікації / ПоміркоР., Кіпень С. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2010.
 41. Помірко Р. , Яхонтова Т. Автор – читач : взаємодіяти ти прагнути взаєморозуміння : категорія інтерперсональності та її мовно-риторична реалізація у науковому дискурсі / Р. Помірко, Т. Яхонтова // Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : «Педагогічна преса», 2010. – N 4. – С. 100-104.
 42. Помірко Р., Дудок Р. Когнітивні механізми транспозиції смислів : метафора та метонімія (на матеріалі англійської фахової мови економіки) / Р. Помірко, Р. Дудок // Вісник Львівського університету, Серія «Іноземні мови», 2010. – Вип. 17. – С. 3-10. – 17,6 др. арк.
 43. Помірко Р., Кабов А. Лінгвопрагматика французького та іспанського умовного способу в прислів’ях та приказках (на матеріалі словників, приказок, енциклопедій). /Р. Помірко, А. Кабов // Нова філологія. – Львів, 2010. – Вип. 37. – С. 109-117.
 44. Pomirkó R. Aspectos linguopragmáticos de las estructuras proniminales con se-en español y en francés / R. Pomirkó // Науковий вісник Волинського нац.університету ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010. – Вип. 9. – С. 60-63.
 45. Помірко Р. Вступне слово / Р. Помірко // Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : [монографія] – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 420. – Мовознавство, 2010. – С. 104-105.
 46. Помірко Р. Вступне слово. Від Бескидів – до країни хмародерів [передмова] / Р. Помірко // Романчук В. Життєвий перевал / В. Романчук – Львів : Камула, 2010. – С. 3-6.
 47. Помірко Р. Передмова / Р. Помірко // Корлятович Л. Я. Le français pour les musiciens : навчальний посібник — Львів, 2009. – С. 5.
 48. Помірко Р. Передмова / Р. Помірко // Троць С. Д., Цимбалістий І. Ю.  Правила орфографії іспанської мови : навчальний посібник – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 96 c. (з грифом МОН)
 49. Помірко Р. Передмова. // Помірко Р., Бацевич Ф., Паславська А. Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації : [монографія]. – Львів : ПАІС, 2010. – 280 с.
 50. Помірко Р. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках [рецензія на монографію] / Р. Помірко // Дудок Р. І. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 358. – Вісник Львівського університету, Серія «Іноземні мови», 2010. – Вип. 17. – С. 209-211. – 17,6 др. арк
 51. Помірко Р. Романські студії у Львівському університеті в першій половині ХХ століття / Р. Помірко // Зб. матеріалів Міжнар. наук. семінар. іспаністів «Іспанія – Східна Європа : географічна віддаленість і культурна близькість». – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010.
 52. Помірко Р., Дудок Р. Дейксиз як термінотвірний компонент / Р. Помірко, Р. Дудок // Вісник Львівського університету, Серія «Іноземні мови», Вип. 19. – 2011.
 53. Помірко Р. С. Германські назви кольорів у романських мовах / Р. С. Помірко // NON PROGREDI EST REGREDI: збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, доктора філологічних наук, професора. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 229 – 241.
 54. Помірко Р. С. Варіативність мовної гри у синтаксичних конструкціях (на матеріалі lolspeak) / Р. С. Помірко, С. В. Кіпень // Вісник Житомирського державного університету, 2013. – Вип. 2 (68). – С. 29 – 32.
 55. Помірко Р. С., Кіпень С. В., Лексикон субкультури «падонкафф» / Р. С. Помірко, С. В. Кіпень // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції « Лінгвістика. Комунікація. Освіта». – Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2013. – С. 63–66.
 56. Помірко Р. С., Кіпень С. В. Аномальні принципи формування полікодового тексту / Р. С. Помірко, С. В. Кіпень // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – № 57. – С. 70–73.
 57. Помірко Р. С. Словотвірна категоризація суфіксів демінутивності та аугментативності / Р. С. Помірко, Х. С. Лесько // Zbiór raportów naukowych. «Nauka w świecie współczesnym». (29.05.2013 – 58.05.2013). – Łódź : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – Str. 56 – 62.
 58. Помірко Р.С., Дудок Р.І. Дериваційний потенціал термінотвірних елементів романогерманського походження / Роман Помірко, Роман Дудок // Docendo discimus: ювілейний  збірник на пошану Сулима Володимира Трохимовича: збірник наукових праць / упоряд. Богдан Максимчук, Алла Паславська, Тарас Пиц; Львівський національний університет імені Івана
  Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 325 – 334.
 59. Scopus :
  Pomirko R., Koval R., Romanchuk O., Сherkhava O., Bazyliak N. A vocabulary of physical and rehabilitation medicine in French and Ukrainian – the comparative analysis / R. Pomirko, R. Koval, O. Romanchuk, O. Сherkhava, N. Bazyliak // Xlinguae. – Nitra, 2019. –
  Vol. 12 : Issue : 1. – P. 109–127. Режим доступу: http://www.xlinguae.eu/files/XLinguae1xl_2019_9.pdf DOI: 10.18355/XL.2019.12.01XL.09
 60. Scopus:

  Pomirko R., Koval R., Romanchuk O., Danylevych M., Cherkhava O. Neologisms of physical and rehabilitation medicine terminology in French / R. Pomirko, R. Koval, O.Romanchuk, M. Danylevych, O. Cherkhava // Xlinguae. – Nitra, 2020. – Vol. 13 : Issue : 1. – P. 37–49. Режим доступу: http://www.xlinguae.eu/files/XLinguae1_2020_3.pdf DOI: 10.18355/XL.2020.13.01.03

Рецензії монографій:

 1. докторська монографія Біскуп І. П. Англомовний дискурс програмного забезпечення як модель мовленнєвої взаємодії людини і комп’ютера. – Київ, 2009 р. – 385 с.
 2. Станіслав О. В. Функціональні характеристики не літерних знаків французької орфографії. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009 р.
 3. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації. – Львів: Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2009 р.

Рецензії навчальних посібників та підручників:

 1. Гапотченко Н. Є. Навчальний посібник зі стилістики та дискурсивного аналізу.Stylistique et analyse de discours. – Горлівка, 2009 р. – 131 с.
 2. Смущинська І. В. Stylistique des figures: les tropes. – Київ, 2008 р. (рецензія підручника на вимогу Міністерства освіти і науки).
 3. Станіслав О. В. Функціональні характеристики не літерних знаків французької орфографії. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009 р.
 4. Михальчик О. І. Практична граматика французької мови. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009 р.

Наукова діяльність

Професор Помірко Р.С. –  опонент близько 50 кандидатських і 8-ти докторських дисертацій з проблем романістики та порівняльно-історичного і типологічного мовознавства. Під його науковим керівництвом сформована наукова школа молодих вчених романістики,    захищено 3 докторських дисертації:

 1. Паславська А. Й. Заперечення та сфери його дії: семантика, синтактика, прагматика, просодика. Науковий консультант – Помірко Р. С., доктор філол. наук, професор (Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2006).
 2. Дудок Р. І. Проблеми значення терміна в гуманітарній сфері. Науковий консультант – Помірко Р. С., доктор філол. наук, професор (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2012 ).
 3. Яхонтова Т.В. Лінгвогенологія сучасної науки : (на матеріалі англомовних текстів) Науковий консультант – Помірко Р. С., доктор філол. наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014 р.).

 

27 кандидатських дисертацій: Р. В. Хвощевський, А. Р. Семів, Я. М. Думашівський,                З. Т. Піскозуб, Н. Я. Стрілець, Я. Т. Стецько, Я. О. Конопацька, В. Г Шило, О. М. Мокра, М. П. Ющенко, І. М. Вигнанська, С. В. Кіпень, І. Ю. Цимбалістий, О. Ю. Молодоженя,    А. В. Кабов,  Х. С. Лесько,  Н. С. Ярошко, І. В. Бутова, О. В.Татаровська, І. П. Гусак,  Н. М. Демчук,  О. В. Косович,  І. І. Остапчук (Гуменна), О. М. Пежинська, Н.В.Космацька, О.І. Дзюбіна, О. С. Петрина.

 

  Дисертант Тема дисертації Рік захисту Місце захисту Науковий керівник
1.     Семів А. Р. Структурні та семантико-стилістичні особливості лексики арго у сучасній французькій мові (на матеріалі мови преси). 2000 Київський національний університет ім. Т. Шевченка проф. Помірко Р.С.
2.     Думашівський Я. Є. Синонімія дієслів руху у мові французької спортивної преси. 2002 Київський національний університет ім. Т. Шевченка проф. Помірко Р.С.
3.     Хвощевський Р. В. Натяк як мовленнєва стратегія (на матеріалі сучасної французької мови) . 2002 Київський національний університет ім. Т. Шевченка проф. Помірко Р.С.
4.     Піскозуб З. Т. Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови. 2003 Київський національний університет ім. Т. Шевченка проф. Помірко Р.С.
5.     Стрілець Н. Я. Структурні та функціонально-семантичні особливості соматичних фразем у романських мовах (на матеріалі французької, іспанської та італійської мов). 2003 Київський національний університет ім. Т. Шевченка проф. Помірко Р.С.
6.     Конопацька Я. О. Семантична неологія в сучасному французькому медіа дискурсі. 2005 Київський національний університет ім. Т. Шевченка проф. Помірко Р.С.
7.     Шило В. Г Структура та семантика іменникових парадигм в англійській мові (на матеріалі французьких ділових запозичень XI-XIX ст.). 2005 Львівський національний університет ім. І. Франка проф. Помірко Р.С.
8.     Гусак І. П.  Структура та прагматика фрагментованих лексичних одиниць у сучасній англійській мові (на матеріалі мови мас-медіа). 2005 Львівський національний університет ім. І. Франка проф. Помірко Р.С.
9.     Мокра О. М. Заперечення у сучасній французькій мові: структурно-семантичні та функціональні параметри. 2006 Київський національний університет ім. Т. Шевченка проф. Помірко Р.С.
10.      Ющенко М. П. Концептуалізація простору у французькій мові. 2007 Київський національний університет ім. Т. Шевченка проф. Помірко Р.С.
11.      Косович О. В. Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, інтернет-видань і художніх творів). 2008 Київський національний університет ім. Т. Шевченка проф. Помірко Р.С.
12.      Стецько Я. Т. Експресивно-виражальні засоби мови французької та української поезії першої половини ХХ століття. 2008 Львівський національний університет ім. І. Франка проф. Помірко Р.С.
13.      Вигнанська І. М. Семантика та прагматика французьких біблійних фразеологізмів у масмедійному дискурсі. 2010 Київський національний університет ім. Т. Шевченка проф. Помірко Р.С.
14.      Кіпень С. В. Піктографічний сегмент англомовного віртуального спілкування (на прикладі Smiley, Emoticons, Zlango, Leet-speak). 2010 Львівський національний університет ім. І. Франка проф. Помірко Р.С.
15.      Бутова І.С. Прагматико-функціональні особливості політичного дискурсу США та України XXI століття. 2011 Львівський національний університет ім. І. Франка проф. Помірко Р.С.
16.      Татаровська О. В. Функціонування множинного заперечення в англійській мові (на основі корпусів та мас-медійного дискурсу). 2011 Львівський національний університет ім. І. Франка проф. Помірко Р.С.
17.      Молодоженя О. Ю. Генетичні і стратегічні типи мовної гри (на матеріалі іспаномовного художнього і мас-медійного дискурсів). 2012 Київський національний лінгвістичний університет проф. Помірко Р.С.
18.      Космацька Н. В. Структурно-функціональні особливості мови французьких коміксів (на матеріалі серії „Astérix”). 2012 Київський національний університет ім. Т. Шевченка проф. Помірко Р.С.
19.      Цимбалістий І. Ю. Структура та процеси лексикалізації скорочень у сучасній іспанській мові. 2012 Київський національний лінгвістичний університет проф. Помірко Р.С.
20.      Кабов А. В. Лінгвопрагматика категорії гіпотетичності у французькій та іспанській мовах. 2014 Київський національний університет ім. Т. Шевченка проф. Помірко Р.С.
21.      Ярошко Н. С. Лінгвопрагматика франкомовного жіночого дискурсу (на матеріалі художніх творів 60 – 90-х років XX століття) 2014 Київський національний університет ім. Т. Шевченка проф. Помірко Р.С.
22.      Пежинська О. М. Топоніми французької мови: динаміка форм та функціональних ознак 2014 Київський національний університет ім. Т. Шевченка проф. Помірко Р.С.
23.      Лесько Х. С. Лінгвопрагматичний потенціал демінутивних та аугментативних дериватів в сучасному іспанському масмедійному дискурсі 2015 Київський національний університет ім. Т. Шевченка проф. Помірко Р.С.
24.      Демчук Н. М. Дериваційна та таксономічна характеристика терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові 2016 Київський національний лінгвістичний університет проф. Помірко Р.С.
25.      Остапчук (Гуменна) І. І. Тропи та тропеїзація англомовного масмедійного дискурсу 2016 Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Помірко Р.С.
26.      Дзюбіна О.І. Структура, семантика та прагматика сленгових неологізмів соціальних мереж TWITTER ТА FACEBOOK (на матеріалі англійської мови) 2016 Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Помірко Р.С.
27.      Петрина О. С. Формування та функціонування англомовних та українських терміносистем банківської сфери 2017 Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Помірко Р.С.

Улюблені заняття: класична музика, опера, гірський спорт, фітнес.

Мови, якими володів: іспанська, французька, англійська, польська, російська, італійська. Улюблені міста: Львів, Париж, Відень, Мадрид, Краків, Київ.

Архівні фонди

roman_causa

Церемонія отримання “HONORIS CAUSA” (11.09.2006)

In Memoriam

Професор Роман Помірко, або людина-легенда

Програма звітної конференції 2021 (Тези)

Матеріали звітної наукової конференції.
08.02.2021 | 17:59

4-5- лютого наша АЛЬМА МАТЕР, факультетська родина віддала данину пошани і пам’яті професорові Роману Семеновичу Помірку. Знаємо, що кожна людина приходить у світ як неповторність – більше того, є люди, які здатні множити свою неповторність для інших через особливість власної душі, через виняткове багатство власної натури, і саме до таких людей належав професор Роман Семенович Помірко.                        

Література про вченого:

 1. Who’s who in the world 21st Century Editions. New Providence. 18th edition U.S.A.
 2. Бацевич Ф.С. Штрихи до портрету вченого. – Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2002 рік. № 10.
 3. Хто є хто в Україні. Політики. Підприємці. Військові. Науковці. Діячі культури. Спортсмени. Київ. 2003.