Друга іноземна мова (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит
104Іспит
113Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Іна-51Мдоцент Петращук Н. Є.
Іна52Мдоцент Назаркевич Х. Я.
1032Іна-51Мдоцент Петращук Н. Є., доцент Назаркевич Х. Я.
Іна52Мдоцент Назаркевич Х. Я.
1130Іна-61мдоцент Петращук Н. Є.
Іна-62мдоцент Бєлозьорова Ю. С.

Опис курсу

У межах курсу студенти здобувають мовну компетентність рівня С1, поглиблюють знання про парадигму складних речень, інших синтаксичних конструкцій, що можуть вживатись як альтернативні, конкурентні граматичні форми; розвивають навички мовлення у різних соціально-детермінованих комунікативних ситуаціях; застосовують різні стратегії читання та слухання; розвивають свої писемні вміння, занотовуючи та реферуючи інформацію різних типів тексту. На цьому щаблі вивчення мови студенти довідуються про стилістичні особливості художніх, публіцистичних, науково-популярних текстів, розвивають навички обґрунтувати свою думку, коментувати тексти різної тематики та ін.

 Результати навчання:

знати:

 • лексику професійного спрямування та іншої соціально вагомої тематики;
 • конкурентні форми пасивного стану дієслова, підрядних речень часу, мети, умови тощо;
 • поняття номіналізації та її функціональне спрямування;
 • особливості різних функціональних стилів німецької мови;
 • основні типи публіцистичних, науково-популярних текстів, методи їхнього аналізу;
 • засоби вираження зв’язності у тексті;
 • основні філологічні словники;
 • поширені стратегії читання та слухання.

 

вміти:

 • розповідати про педагогічну діяльність у середній та вищій школах, освітню систему України та Німеччини;
 • схарактеризувати актуальні соціальні явища та тенденції;
 • застосовувати знання про конкурентні граматичні конструкції відповідно до функціонально-стильової різновидності тексту та комунікативного наміру;
 • утворювати іменники-конверсиви з різних частин мови;
 • розуміти різножанрові тексти та проводити їхній функціонально-стилістичнийф аналіз;
 • вести дискусію, реферувати газетні та журнальні статті;
 • сприймати на слух автентичні теле-, радіоматеріали середньої тривалості, відтворювати цю інформацію усно й на письмі;
 • інтерпретувати художній твір щодо змістового наповнення, структури та композиції;
 • писати тексти різного типу (опис, розповідь, характеристика, реферат) обсягом 250-300 слів, враховуючи стильові та інші характеристики;
 • послуговуватись німецькомовними лексикографічними джерелами.

Силабус:

Завантажити силабус