Методика навчання іноземної мови (французька філологія )

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720Миколаєвич-Джуман Н. Б.Інф41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712Інф41Миколаєвич-Джуман Н. Б.

Опис курсу

Навчальна дисципліна має на меті ознайомити студентів з основними напрямками з історії дидактики; з базовими та теоретичними основами курсу та набути практичних навиків для подальшої самостійної роботи у педагогічних закладах. Курс передбачає здобуття основних понять з історії дидактики, опрацювання базового теоретичного курсу методики, оволодіння основними принципами та техніками викладання всіх мовних компетенцій і складання перших симуляційних уроків перед своїми колегами. Після цього теоретичного курсу вони проходитимуть свою першу педагогічну практику.

Протягом курсу студенти знайомляться з основними техніками педагогічної майстерності на сучасному етапі розвитку процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах, з сучасними технологіями навчання іншомовного матеріалу та навчання іншомовного спілкування.

Результати навчання:

  • знати:

предмет теорії методики викладання іноземних мов та її місце серед інших педагогічних дисциплін; основні історичні напрямки, їх представників, переваги та недоліки; знати особливості планування навчання іноземної мови на різних ступенях, сучасні вимоги до викладання іноземних мов у НУШ. Студент повинен знати особливості системи навчання, цілі, зміст, принципи, методи та засоби навчання на сучасному етапі в рамках ступеневої системи освіти України.

  • вміти:

застосовувати основні дидактичні методи на практиці, володіти технологією навчання іншомовного спілкування: усне розуміння, діалогічне та монологічне мовлення, письмове розуміння, письмове вираження, організувати та оптимізувати навчальний процес, враховуючи різні рівні та типи учнів. Вміти розробляти тренувальні вправи з усіх видів діяльності згідно вимог типу та структури уроку. Вміти аналізувати урок. Організовувати самостійну та позакласну роботу учня при вивченні іноземної мови. Орієнтуватися у вимогах програми та опрацьовувати наукові джерела з метою глибокого осмислення даної науки. Формувати позитивне ставлення до вивчення мови. Постійно займатися професійною самоосвітою та самовихованням. Вміти аналізувати педагогічний та власний досвід роботи, здійснювати самоконтроль, самооцінку і вміти виділяти та переборювати професійні недоліки у педагогічній діяльності.

Рекомендована література

5-livres-indispensables-au-prof-de-FLE-avec-liens

Ingrid Verscheure, Isabelle Collet,  Genre : didactique(s) et pratiques d’enseignement. Perspectives francophones, Collections 2023.

Véronique Laurens, Le français langue étrangère, entre formation et pratiques.-Broché, 2020.

Paola Bertocchini, Manuel de formation pour le professeur de FLE. – Paris: Cle international, 2017.

Ghislain Dominé,  Les TICE en classe, mode d’emploi. ESF, 2017.

Claire Bourguignon, Pour enseigner les langues avec le CECRL : Clés et conseils , 2014.

Pierre Martinez / La didactique des langues étrangères /JOUVE – 2011, 127 p.

Anne Colliaux, Enseigner différemment avec les TICE (Master Class, la boîte à outils des enseignants). Eyrolles, 2011.

Philippe Liria, L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues. – Maison des langues, 2010.

Barbot Marie-José. Les auto-apprentissages. – Paris: Cle international, 2010.

Christine Tagliante, La classe de langue – Techniques et pratiques de classe – Paris: Cle international, 2006.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. – Страсбург: «Ленвіт». – Київ, 2003.

Jean-Pierre Cuq , Dictionnaire didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, 2003.

Guide du formateur (programme pluriannuel de formation continue des professeurs de français) 2003-2005 CIEP.

GERMAIN, C. Evolution de l’enseignement des langues: 5.000 ans d’histoire. – Paris: Cle international, Col. DLE, 1993.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус