Німецька мова (рівень В1)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364доцент Жовнірук З. Л.
доцент Левицька  Л. Я., Тимчишин Л. C.
464доцент Жовнірук З. Л.
доцент Левицька  Л. Я., Тимчишин Л. C.

Опис курсу

Практична мета курсу полягає у формуванні у студентів іншомовної комунікативної компетенції на рівні, що відповідає В1 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Формування і розвиток згаданої компетенції передбачає оволодіння студентами іноземною мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формі в соціально-побутовій та соціально-культурній сферах на основі здобутих знань про будову іноземної мови, її систему, особливості функціонування певних мовних моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок, формування у студентів здатності будувати ефективну мовленнєву діяльність, конструювати ефективну мовленнєву поведінку.

Розвивальна мета курсу передбачає послідовний поетапний розвиток комунікативних здібностей студента, його пам’яті, уваги, логічного, креативного мислення, вольових якостей, пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.

Загальноосвітня мета курсу полягає у збагаченні духовного світу студента, розширення його кругозору, формування кола знань про культуру і традиції країни, мова якої вивчається.

Виховна мета акцентує на вихованні у студентів культури спілкування в процесі вивчення іноземної мови, оволодінні правилами етикету лінгвокультури носіїв мови, нормами їх мовленнєвої поведінки, включаючи норми мовленнєвої поведінки.

Зміст іншомовної комунікативної компетентності передбачає розвиток у студентів низки компетентностей: лінгвістичної, мовленнєвої та соціокультурної. Сформованість лінгвістичної компетентності майбутнього фахівця передбачає знання системи мови, її законів, правил та особливостей, а також її функціонування у процесі іншомовної комунікації. Мовленнєва компетентність полягає в опануванні студентами умінь говоріння, читання, аудіювання та письма. Зокрема компетентність у говорінні передбачає опанування уміннями монологічного та діалогічного мовлення. Лексична компетентність включає лексичні знання і мовленнєві лексичні навички, граматична – граматичні знання і мовленнєві граматичні навички; фонологічна – фонетичні знання та мовленнєві слухо-вимовні навички. Основою соціокультурної компетентності є сформованість цілісної системи уявлень про національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається. Розвиток соціокультурної компетентності на цьому етапі вимагає формування у майбутнього фахівця соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують його входження в іншомовне середовище і сприяють його соціалізації у ньому. Разом з тим, практична мета курсу передбачає формування навчальної компетентності, що передбачає опанування технологіями здобування, систематизації та узагальнення навчальної інформації.

Робоча програма (Pdf)

Рекомендована література

  1. Schritte 5-6 International. Daniela Niebisch, Franz Specht, Monika Boverman, Monika Reman. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 2014.
  2. Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2004.
  3. Allbrecht U., Fandrych Ch., Grushaber G. Passwort Deutsch. Підручник 2. Курс для вивчення німецької мови. Навчальний посібник. – Київ: Методика, 2007.
  4. Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою по світу. Українсько-німецький розмовник. – Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2001.
  5. Griesbach H., Schulz D. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe in einem Band. – Hueber Verlag, 2004.

Матеріали

ПРОБНИЙ ВАРІАНТ ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (Рівень B1)_PDF

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус