Перша іноземна мова (магістри – англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит
106Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948Іна-51Мдоцент Потятиник У. О., доцент Саноцька Л. Г.
Іна52Мдоцент Лотоцька К. Я., доцент Петрик Т. В.
Іна-51Мдоцент Курпіль О. С., доцент Оршинська Т. З.
Іна52Мдоцент Федорчук М. М.
1048Іна-51М
Іна-52М

Опис курсу

Програма з англійської мови як основної для магістрів відділення англійської філології створена відповідно до вимог ступеневої освіти та Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Методологічною основою програми є розуміння мови як суспільного феномена, який існує в свідомості мовця як система лінгвальних елементів, що породжує інтенційно-релевантні висловлювання на базі відповідних функціонально-семантичних, словотворчих, лексико-граматичних і семантико-синтаксичних моделей. Мета курсу полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів з англійської мови на рівні С2. Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції ґрунтується на принципі єдності тематичного та міжкультурного аспектів. Тематичний аспект спирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації), так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя країни, мову якої вивчають). Курс складається з чотирьох аспектів: аналітичне читання, мова ЗМІ, академічне письмо та домашнє читання, які забезпечують комплексне досягнення мети курсу.

 

Результати навчання:

  • знати:

а) засоби вираження певної комунікативної  інтенції;

б) формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;

в) складні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної англійської мови;

г) різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, синтаксичної трансформації, функції в реченні  та ін.

д) особливості мови ЗМІ;

е) складну спеціальну лексику в межах курсу.

  • вміти:

а) розуміти без утруднень практично почуте або прочитане;

б) вилучити інформацію з різних усних чи письмових джерел, узагальнити її і зробити аргументований виклад у зв’язній формі;

в) висловлюватись спонтанно, дуже швидко і точно, диференціюючи найтонші відтінки смислу у доволі складних ситуаціях;

г) вільно добирати синоніми, антоніми, гнучко володіти лексикою;

д) володіти експресивними, емоційними, логічними засобами мови та спрямовувати їх для досягнення запланованого прагматичного результату.