Педагогічна практика (іспанська філологія, 4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
8180Іні41Кушнір О. П.
Іні41Сухорська Н. І.

Опис курсу

Педагогічна практика є складовою частиною основної освітньої програми професійної підготовки бакалаврів та дозволяє студентам набути практичних навичок та досвіду викладацької роботи, необхідних для викладання дисципліни за профілем набутої спеціальності у середніх навчальних закладах після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Педагогічній практиці передує вивчення курсів з педагогіки, методики викладання та спецкурсу по сучасних методах у викладанні іноземної мови.
Термін проходження практики: 4 тижні.
Педагогічна практика є завершальним етапом формування вчителя іноземної мови та дає оцінку готовності студентів до виконання функціональних обов’язків вчителя. Практика має комплексний характер і передбачає забезпечення фахової діяльності за такими напрямами роботи:
– методичний – підготовка студента до забезпечення викладання базових, професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності та методик їх викладання;
– психолого-педагогічний − підготовка студента до загально-педагогічної діяльності;
Мета: закріплення педагогічних навичок, здобутих при отриманні кваліфікації бакалавра та вдосконалення знань, необхідних для роботи у середніх навчальних закладах, формування вмінь застосовувати їх у навчально-виховному процесі. В період проходження педагогічної практики студенти знайомляться з особливостями педагогічної діяльності вчителя; оволодівають уміннями та навичками організації навчально-виховної, методичної та науково-дослідницької роботи зі школярами в умовах педагогічної діяльності. Педагогічна практика дозволяє студентам поглибити теоретичні знання із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін; формує психолого-педагогічні та методичні уміння викладання відповідних навчальних дисциплін у системі середньої школи, застосування сучасних технологій і методик навчання, набути досвід викладацької роботи, морально – етичних якостей вчителя, творчого стилю педагогічної діяльності.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
– основні положення зі спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін;
– основні форми навчання у середній школі;
– лексико-комунікативну специфіку професійного спілкування у навчальному закладі;
– методи організації та проведення практичного заняття;
– використання інноваційних технічних засобів та носіїв, автентичних матеріалів для забезпечення якісного викладання іноземної мови;
– сучасні методики викладання іноземної мови та інтерактивні методи вивчення;
– підходи до організації основних форм навчання у навчальному закладі;
– критерії оцінювання навчальної діяльності учнів.

вміти:
– розробити розгорнутий план-конспект практичного заняття з іспанської мови відповідно до робочої навчальної програми;
– методично грамотно спланувати заняття, визначати цілі, конкретні етапи заняття та методичні прийоми для їх досягнення;
– грамотно використовувати технічні та інші допоміжні засоби навчання;
– написати рецензію на залікове заняття, підготувати та провести підсумкові залікові заняття, виховний захід;
– створювати чіткий та логічний план навчального заняття, планувати модель комунікації та оформлювати звітну документацію;
– володіти основними принципами та техніками викладання всіх видів мовленнєвої діяльності (усне письмове розуміння, усне і письмове вираження), застосовуючи різноманітні методи організації навчального процесу, здобуті мовні та соціо-культурні знання у контексті професійного спілкування;
– застосовувати інтерактивні методи та колективні форм навчання іноземної мови, науково-дослідної та психолого-педагогічної діяльності;
– володіти кваліфікаційною характеристикою, його професійною компетенцією;
– систематизувати загально-педагогічні знання, уміння і навички педагогічного спостереження, виправлення помилок та пояснення їх у процесі навчальної роботи.

Рекомендована література

 1. Асистентська практика студентів – магістрів. Орієнтовна програма і методичні рекомендації щодо проходження асистентської педагогічної практики. Підготовлені кафедрою педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, березень 2004 р. – http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/pramag.pdf
 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання / С.С. Вітвицька. – 2-ге вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 384 с.
 3. Дмитриченко М.Ф. Вища освіта і Болонський процес: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Дмитриченко. – К.: Знання України, 2006. – 440 с.
 4. Костирко І.Г. Університетська освіта (вступ до фаху): навч. посібник / І.Г.Костирко, Л.Б. Гнатишин, Л.П. Петришин, М.П. Гарасим. – Львів: 2011. – 350 с.
 5. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. Мороза О.Г.- К.: НПУ, 2001. – 338с.
 6. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. – К.: Центр учбової літератури, 2007. -232 с.
 7. Ніколаєнко С.М. Освіта інноваційному поступі суспільства / С.М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 207 с.
 8. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Лемківський, Ю.В. Сухарніков. – К.: Узд., 2004. – 60 с.
 9. Сліпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: НПУ, 2000. – 210с.
 10. Allen D. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Una herramienta para el desarrollo profesional de los docentes. – Buenos Aires: Paidós, 2000.
 11. García Santa-Cecilia Á. El currículo de español como lengua extrajera – Fundamentación metodológica – Propuestas de actuación. C.I.D. Colección de investigación didáctica, Línea metodológica. – Madrid: Edelsa, 1995.
 12. García Santa-Cecilia A. Cómo se diseña un curso de lengua extranjera. – Madrid: Arco/Libros, 2000.
 13. Melero Abadia P. Métodos y enfoques en la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera. – Madrid: Edelsa, 2000.
 14. Sánchez Lobato J.,Santos Gargallo I. Vademecum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). – Madrid: SGEL.

 

 Інформаційні ресурси

 1. http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
 2. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
 3. http://revistas.ucm.es/edu/11300531/articulos/DIDA9595110439A.PDF

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус