Перша іноземна мова (французька, 3 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Іспит
68Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5112Інф31доцент Мандзак І. А.
6128Інф31доцент Мандзак І. А.

Опис курсу

Мета: На основі засвоєних на молодших курсах знань з лексики та нормативної граматики навчити студентів виконувати лексико-стилістичний та граматичний аналіз, а також інтерпретацію тексту. Поповнити та систематизувати знання студентів з лексики, граматичної будови та практичної стилістики французької мови.

Завдання: – Продовжувати збагачення словникового запасу та активізацію навичок усного та писемного мовлення студентів.

– Сформувати у студентів навички граматичного та лексико-стилістичного аналізу тексту.

Розвивати мовне чуття студентів у процесі аналізу текстів.

– Поглиблювати розуміння закономірностей та структури французької мови як системи на основі здійснення міжпредметних зв’язків, зокрема з теоретичними курсами лексикології, стилістики, лінгвокраїнознавства, а також історії літератури.

– Систематично працювати над засвоєнням суспільно-політичної лексики, зокрема на матеріалі публіцистичного мовлення.

– Продовжувати роботу з домашнього читання з метою поглиблення філологічної підготовки студентів.

Знати: – Значення та вживання нових слів, сталих та фразеологічних виразів, складноскорочених слів, тощо.

– Основні граматичні форми та правила їх вживання у сучасній французькій мові.

– Основні принципи та порядок проведення лінгвістичного аналізу тексту.

Вміти: – Здійснювати лінгвістичний аналіз тексту, зокрема у порівнянні з українською мовою; здійснювати лексикологічний аналіз, визначаючи семантику слів, їх сполучуваність, сферу вживання, синоніми та антоніми.

– Характеризувати стильові особливості тексту, аналізуючи вживання різних стилістичних засобів (метафори, епітети, порівняння, повтори та ін.).

– Виділяти основну думку тексту, складати план.

– Давати характеристику персонажів, спираючись на текст.

– Здійснювати усний та письмовий переклад тексту.

– Вміти сприймати на слух та відтворювати прослуханий текст.

– Переказувати прочитаний або прослуханий текст середньої складності.

– Підготувати повідомлення на літературну, культурологічну або суспільно-політичну тему.

– Вести діалог або полілог на тему, пов’язану з опрацьованим текстом або прослуханим повідомленням, а також у заданій викладачем ситуації.

– Доцільно вживати засоби розмовного, усного літературного та писемного мовлення.

– Написати диктант середньої складності, письмово перемазати прочитаний викладачем оригінальний текст, доповнюючи своїми висновками, міркуваннями (об’єм тексту – близько 600 слів, у переказі близько 400). Написати твір на задану або вільну тему.

– Конспектувати лекцію чи доповідь.

Рекомендована література

  1. Филимонова И.Л., Юрьева Е.Ю. Учебник французского языка: Для ІІІ-го курса институтов и факультетов иностранных языков. – Москва: Высшая школа, 1982. – 247 с.
  2. Донець Й.І. Практична граматика французької мови. – Київ: Вища школа, 1982. – 260 с.
  3. Морен М.К., Тетеревникова Н.Н. Стилистика современного французского языка. – М.: Высш.школа, 1970. – 262 с.
  4. Мандзак І.А. Підручник з французької мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 335 с.
  5. Référovskaїa Е.А., Vassiliéva A.K. Essai de grammaire française. Morphologie. V.I. – M.: Высш.школа, 1973. – 430 p.
  6. Référovskaїa Е.А., Vassiliéva A.K. Essai de grammaire française. Syntaxe V.2. – M.: Высш.школа, 1973. – 360 p.
  7. Grandsire P. Vers une grammaire relationnelle: Grammaire. Ensembles et relations. Contestations et approches. – Paris: Éditions de l’École, 1971. – 92 p.

Матеріали

Мандзак І.А. Практична граматика французької мови. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 74 с.

Мандзак І.А. Коротка граматика. Grammaire française concise. (для студентів ІІІ-го курсу). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 44 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус