Перша іноземна мова (французька, 3 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Іспит
68Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5112Інф31доцент Мандзак І. А., Миколаєвич-Джуман Н. Б.
6128Інф31доцент Мандзак І. А., Миколаєвич-Джуман Н. Б.

Опис курсу

Мета: На основі засвоєних на молодших курсах знань з лексики та нормативної граматики навчити студентів виконувати лексико-стилістичний та граматичний аналіз, а також інтерпретацію тексту. Поповнити та систематизувати знання студентів з лексики, граматичної будови та практичної стилістики французької мови.

Завдання: – Продовжувати збагачення словникового запасу та активізацію навичок усного та писемного мовлення студентів.

– Сформувати у студентів навички граматичного та лексико-стилістичного аналізу тексту.

Розвивати мовне чуття студентів у процесі аналізу текстів.

– Поглиблювати розуміння закономірностей та структури французької мови як системи на основі здійснення міжпредметних зв’язків, зокрема з теоретичними курсами лексикології, стилістики, лінгвокраїнознавства, а також історії літератури.

– Систематично працювати над засвоєнням суспільно-політичної лексики, зокрема на матеріалі публіцистичного мовлення.

– Продовжувати роботу з домашнього читання з метою поглиблення філологічної підготовки студентів.

Знати: – Значення та вживання нових слів, сталих та фразеологічних виразів, складноскорочених слів, тощо.

– Основні граматичні форми та правила їх вживання у сучасній французькій мові.

– Основні принципи та порядок проведення лінгвістичного аналізу тексту.

Вміти: – Здійснювати лінгвістичний аналіз тексту, зокрема у порівнянні з українською мовою; здійснювати лексикологічний аналіз, визначаючи семантику слів, їх сполучуваність, сферу вживання, синоніми та антоніми.

– Характеризувати стильові особливості тексту, аналізуючи вживання різних стилістичних засобів (метафори, епітети, порівняння, повтори та ін.).

– Виділяти основну думку тексту, складати план.

– Давати характеристику персонажів, спираючись на текст.

– Здійснювати усний та письмовий переклад тексту.

– Вміти сприймати на слух та відтворювати прослуханий текст.

– Переказувати прочитаний або прослуханий текст середньої складності.

– Підготувати повідомлення на літературну, культурологічну або суспільно-політичну тему.

– Вести діалог або полілог на тему, пов’язану з опрацьованим текстом або прослуханим повідомленням, а також у заданій викладачем ситуації.

– Доцільно вживати засоби розмовного, усного літературного та писемного мовлення.

– Написати диктант середньої складності, письмово перемазати прочитаний викладачем оригінальний текст, доповнюючи своїми висновками, міркуваннями (об’єм тексту – близько 600 слів, у переказі близько 400). Написати твір на задану або вільну тему.

– Конспектувати лекцію чи доповідь.

Рекомендована література

  1. Heu E., Abou-Samra M., Perrard M., Pinson C. Edito Niveau B1. / Elodie Heu, Myriam Abou-Samra, Marion Perrard, Cécile Pinson. – Les éditions Didier, Paris, 2013.- 225 p
  2. Boulares, Frérot J.-L. Grammaire progressive du français avec 400 exercices. / Michèle Boularès, Jean-Louis Frerot.- CLE International, 2004. – 192 р.
  3. Girardeau B. , Jacament , Salin M. Le DELF B1. Préparation DELF – DALF / Bruno Girardeau, Emilie Jacamet, Marie Salin; Editions Didier, 2016 .- 192p.
  4. Miquel С., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français, niveau avancé. / Claire Miquel.- Paris: CLE Intenational, 2007.- 191 p.
  5. Донець Й.І. Практична граматика французької мови. – Київ: Вища школа, 1982. – 260 с.
  6. Мандзак І.А. Підручник з французької мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 335 с.
  7. Breton G., Lepage S. Réussir le Delf B1 / Gilles Breton, Sylvie Lepage, Marie Rousse. Ed.Didier.- 2010, 192p.

Матеріали

Мандзак І.А. Практична граматика французької мови. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 74 с.

Мандзак І.А. Коротка граматика. Grammaire française concise. (для студентів ІІІ-го курсу). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 44 с.

Силабус:

Завантажити силабус