Порівняльний синтаксис старогрецької і новогрецької мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
79Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Глущенко Л. М.Інк41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748Інк41доцент Глущенко Л. М.

Опис курсу

Мета: активізація знань синтаксичних норм старогрецької мови, формування у студентів розуміння характеру міжмовних граматичних зв’язків і відношень; формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок, які дозволять здійснювати зіставний аналіз синтаксичних явищ з урахуванням напрацювань як з класичної філології, так і неоеліністики.

          Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів бакалаврату вмінь використовувати знання з теоретичного синтаксису старогрецької та новогрецької мови для здійснення порівняльного аналізу синтаксичних явищ грецької мови на різних етапах її розвитку.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. синтаксис простого і складного речення старогрецької мови;
 2. синтаксис простого і складного речення новогрецької мови та його термінологічний апарат;
 3. закономірності розвитку синтаксичної будови грецької мови;.

вміти:

 1. провести зіставний аналіз окремих синтаксичних явищ старогрецької і новогрецької мови;
 2. виявляти спільні та відмінні ознаки синтаксичної будови старогрецької і новогрецької мови;
 3. пояснювати особливості творення та функціонування різноструктурних синтаксичних одиниць старогрецької і новогрецької мови.

Рекомендована література

Базова

 1. Φλώρος Αθανάσιος Θ. Ιστορικό και συγκριτικό συντακτικό αρχαίαςνέας ελληνικής και λατινικής / Αθανάσίος Θ. Φλώρος. – Αθήνα :  ΗΒΟΣ, 1988.
 2. Звонська-Денисюк Л. Л. Давньогрецька мова: Підручник для студентів відділення класичної філології та гуманіт. фак. вищ. закладів освіти / Л. Л.Звонська-Денисюк. – К. : Томіріс, 1997. – 592 с.
 1. Оліщук Р. Грецька мова. Синтаксис / Роксоляна Оліщук. – Львів: Вид-во ЛБА, 1996. – 274 с.
 1. Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка. – 2-е изд., испр. и доп. / М. Н.Славятинская. – М. : Филоматис, 2003. – 620 с.
 2. Соболевский С.И. Древнегреческий язык: Учеб. для высших учебных заведений (Фототипическое издание) / С. И. Соболевский. – СПб. : Алетейя, 2004. – 616 с.
 1. Schwyzer E. Griechische Grammatik / Eduard Schwyzer. – München : C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1959. – 714 s.

Допоміжна

 1. Μπαμπινιώτης Γ. Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας με σχόλια για τη σωστή χρήση των λέξεων / Γ.Μπαμπινιώτης. – Αθηνα, 2008. – 2032 σ.
 2. Πλούταρχος. Βίοι Παράλληλοι: Άρατος, Αρταξέρξης; εισαγωγήμετάφρασησχόλιαΜεταφραστική Ομάδα Κάκτου / Εποπτεία Β.Μανδηλαράς. – Αθήνα : Κάκτος, 1993. – 235 σ.
 3. Белецкий А. А. Проблема греческого языка Византийской эпохи / А. А.Белецкий // Українська елліністика: збірник наук. праць. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. – 608 с. – С.44–
 4. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь / А. Д. Вейсман. – Репринт У-го издания 1899 г. –     М. : Греко-латинский кабінет Ю. А. Шичалина. – 1991. – 1370 с.
 5. Глущенко Л. М. Гномы Платона в переводе П. Купиториса // Греция и Кипр: язык, культура, сраны, народы: материалы междунар. науч.-практ. конф. эллинистов памяти М. Л. Рытовой (Москва, 7-8 апр. 2010 г.). Москва: МГИМО-Университет, 2010. – С. 82-93.
 6. Глущенко Л. М. Хор з трагедії Софокла «Антигона» у перекладі І. Грипариса (рядки 781-800) // Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність: зб. доп. на Міжнар. наук. читаннях, присвяч. 70-річчю від дня народж. чл.-кор. НАН України, д-ра філол. наук, проф. Н. Ф. Клименко / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології [та ін.]. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. С.319-326.
 7. Древнегреческо-русский словарь. В 2 т. / Составил И. Х. Дворецкий. – М.: Госиздат. иностр. и нац. словарей, 1958. – Т. 1: Α – Λ. – 1043 с. – Т. 2: Μ –  Ω. –1904 с.
 8. Клименко Н. Ф., Пономарів О. Д., Чернухін Є. К. Новогрецько-український словник 22000 слів / Н. Ф. Клименко, О. Д. Пономарів, Є. К. Чернухін. – Київ : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2005. – 428 с.
 9. Хориков И. П. Новогреческо-русский словарь: Около 67 000 слов / Под ред. П. Пердикиса и Т. Пападопулоса / И. П.Хориков, М. Г.Малев. – М. : Культура и традиции, 1993. – 856 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус