Глущенко Ліна Михайлівна

Посада: доцент кафедри класичної філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-23-94

Електронна пошта: lina.hluschenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Субстантивація прикметників в латинській мові. Функціонально-семантичний опис лексичних одиниць латинської та давньогрецької мов. Контрастивне дослідження давньогрецької та новогрецької мови.
Оптимізація технологій навчання, виховання та контролю знань студентів в процесі викладання класичних мов.

Курси

Вибрані публікації

 1. Интенсивность субстантивации прилагательных у Цицерона (на материале трактатов “De re publica”, “De legibus”, “De finibus bonorum et malorum”) // Іноземна філологія. – 1985. – Вип. 80. – №21. – С. 23-30.
 2. Мікросистема термінів для позначення храмів в трактаті Вітрувія “De architectura”// Язык и культура. Взаимопонимание: Материалы международной конференции. – Львов, 1997. – С. 102-106. /Співавтор Л.Р. Олійник/.
 3. Γλουστενκο Λ.Μ. Οι  Ελληωες στη Δυτικη Ουκραωια . Οι  ελληνικες σπουδες στην πολη Λβιβ. // Επιστημονικες δημοσιευσεις διδασκαντων και φοιτητων. – Τομος 1, τευχος 2. – Ευνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αυηνων. – Αυηωα, 2000, σελ. 67-70.
 4. Глущенко Л., Івашків О. Ментальна схема “КУЛЬТУРА” у носіїв української та грецької національних культур / Л. Глущенко., О. Івашків // Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови, − Вип. 21 ‒ С. 203‒211.
 5. Глущенко Л. Лур’є С. Я. / Л. Глущенко // Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. 2. – С.61.
 6. Меркурі Меліна. Я народилася грекинею / Меліна Меркурі; пер. з грецької Л. Глущенко, М. Мокрівська, К. Паращак. – Львів : Центр грецької мови і культури ім. Арсенія Еласонського ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 312 с.
 7. Глущенко Л. М., Сікун М. Ю. Структурні, лексико-граматичні та функціонально-семантичні характеристики прямого питання у тексті діалогу Платона “Крітон” / Л. М. Глущенко, М. Ю. Сікун // Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 13-14 жовтня 2017 р. – Львів:  ГО «Наукова філологічна організація “ЛОГОС”, 2017.
 8. Глущенко Л. М., Ханас Р. М. Назви місяців беотійського календаря: структура, семантика, словотвір / Л. М. Глущенко, Р. М. Ханас // Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 13-14 жовтня 2017 р. – Львів :  ГО «Наукова філологічна організація “ЛОГОС”, 2017.
 9. Глущенко Л. М., Селецька В. Ю. Архітектоніка лексико-семантичного поля іменників на позначення артефактів у старогрецькій мові (на матеріалі тексту Нового Завіту) / Л. М. Глущенко, В. Ю. Селецька // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи : зб. наук. пр. – Львів–Кєльце, 2017. – Вип. 1. ‒ С. 311–315.
 10. Глущенко Л. М. Передмова / Л. М. Глущенко // Глущенко Л. М., Назаренко О. Ю., Романюк І. А. Історія античної культури: підручник [для студентів гуманітарних факультетів] Ч. І. – С. 6-9
 11. Глущенко Л., Мегель О. “Заповіт” Тараса Шевченка в перекладі Еллі Алексіу / Л. Глущенко, О. Мегель // Docendo discimus: ювілейний збірник на пошану Сулима Володимира Трохимовича : зб. наук. пр. / упоряд. Б. Максимчук, А. Паславська, Т. Пиц. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 127–135.
 12. Глущенко Л. М., Назаренко О. Ю., Романюк І. А. Історія античної культури: підручник [для студентів гуманітарних факультетів] Ч. І / Л. М. Глущенко, О. Ю. Назаренко, І. А. Романюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 144 с.

Біографія

1966 –1971 – студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Класична філологія.

1971 –1975 – викладач кафедри класичної філології

1975 – 1978 – аспірантка кафедри класичної філології

1978 – 1991 – викладач кафедри класичної філології

1988 – захистила кандидацьку дисертації на тему: “Субстантивовані прикметники у Ціцерона як функціональна система” (на матеріалі трактатів “ De lepibus ”, “ De finibus bonorum et malorum ” )

1991 – отримала звання доцента кафедри класичної філології

1998 – член Науково – методичної Ради СНД з питань неоеліністики.

2000 – директор Центру грецької мови та культури імені Арсенія Еласонського

Глущенко Л. М. також є:

 • членом науково-методичної ради СНД з проблем неоеліністики ,
 • членом редколегії Вісника Львівського університету, серія «Іноземні мови»,
 • членом журі Всеукраїнської студентської олімпіади з новогрецької мови і літератури,
 • редактором збірників: «Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2016 р. та «Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу»

Різне

 1. «Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу» // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції (22-23 квітня 2016 р.) / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016 – 96 с.
 2. Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2015 р. (4-5 лютого 2016 р.) / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. –  88 с.
 3. Глущенко Л.М. Рецензія Любченко Т.В. Перехідність як тип валентності дієслова в новогрецькій мові : [монографія] / Тетяна Вікторівна Любченко. – К.: Логос, 2012. – 153с. / Ліна Михайлівна Глущенко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія. Педагогіка. Психологія. Випуск 26. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2013. – с.250-252.
 4. Відгук на автореферат дисертації Кожуховської Ю. В. на тему «Концепт ПОДОРОЖ у новогрецькій поезії ХХ ст.: лінгвокультурний  та етнолінгвістичний  аспекти», представленої  на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.
 5. Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції (20-21 квітня 2018 р.) / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – с.  (друк. арк.).
 6. Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2017 р. (7-8 лютого 2018 р.) / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – с. (друк. арк.).

Розклад